Smaller Default Larger

LÝ LỊCH KHOA HỌC

THÔNG TIN CÁ NHÂN

                 

1. Họ và tên: ĐINH THỊ XINH

2. Năm sinh: 1984                           Nam/ Nữ: Nữ

3. Dân tộc: Kinh

4. Nơi sinh: Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

5. Quê Quán: Nho Quan, Ninh Bình

6. Địa chỉ th­ường trú hiện nay:

Số nhà, đường: 265/4 Nguyễn Trường Tộ

Phư­ờng: Eatam

Thành phố:Buôn Ma Thuột

Tỉnh: Đắk Lắk

Điện thoại: 0979058045

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

7. Học vị:

7.1. Thạc sĩ 

Năm bảo vệ: 2010 tại ĐH sư phạm Huế

Ngành: Toán học 

Chuyên Ngành: Đại số & Lý Thuyết số

8. Chức danh khoa học:

8.1. Phó giáo sư­ Năm phong :.....................Nơi phong :..................................................

8.2. Giáo S­ư Năm phong :.....................Nơi phong :.................................................

9. Chức danh nghiên cứu:

10. Chức vụ: Cán bộ giảng dạy (giảng viên chính)

11. Cơ quan công tác:

Tên cơ quan: Trường Đại học Tây Nguyên

Phòng, Ban, Viện, Bộ môn (Trung tâm), Khoa: KHTN&CN

Địa chỉ Cơ quan: 567 Lê Duẩn, Thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

Điện thoại: (0500)3825185 Fax: (0500)3825184

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN

12. Quá trình đào tạo

Bậc đào tạo

Nơi đào tạo

Chuyên môn

Năm tốt nghiệp

 Đại học   ĐH Tây Nguyên   SP Toán - Tin    2006 
 Thạc sĩ   ĐH Sư phạm Huế   Toán học - Đại số & LT số    2010 
       

13. Các khoá đào tạo khác (nếu có)

Văn Bằng

Tên khoá đào tạo

Nơi đào tạo

Thời gian đào tạo

 Cử nhân (VB2)  Biên phiên dịch tiếng Anh   ĐHSP Quy Nhơn   2011 - 2013 
       
14. Trình độ ngoại ngữ (ghi rõ cấp độ: Tốt, Rất tốt, Khá, Trung bình)

Ngoại ngữ

Nghe

Nói

Đọc

Viết

Chứng chỉ quốc tế

 Tiếng Ah  Khá   Trung bình   Khá    Khá   
 Tiếng Anh          Ielts (6.0, tháng 3/2017)
           

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

15. Quá trình công tác

Thời gian

(Từ năm ... đến năm...)

Chức vụ

Cơ quan công tác

Địa chỉ Cơ quan

 2006 - 2019   Cán bộ giảng dạy  Trường ĐH Tây Nguyên   567 Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột 
       

16. Các sách chuyên khảo, giáo trình, bài báo khoa học đã công bố

16.1. Sách giáo trình

TT

Tên sách

Là tác giả hoặc
là đồng tác giả

Nơi xuất bản

Năm xuất bản

1

 Giáo trình toán B  Đồng Tác giả   ĐH Tây Nguyên   2014 

2

       

16.2 Sách chuyên khảo

TT

Tên sách

Là tác giả hoặc là đồng tác giả

Nơi xuất bản

Năm xuất bản

1

       

16.3 Các bài báo khoa học

16.3.1. Số bài đăng trên các tạp chí nư­ớc ngoài: 1

16.3.2. Số bài báo đăng trên các tạp chí trong nư­ớc: 4

16.3.3. Số báo cáo tham gia các Hội nghị khoa học Quốc tế:

16.3.4. Số báo cáo tham gia các Hội nghị khoa học trong nư­ớc: 1

16.3.5. Liệt kê đầy đủ các bài báo nêu trên từ tr­ước đến nay theo thứ tự thời gian, ưu tiên các dòng đầu cho 5 công trình tiêu biểu, xuất sắc nhất:

TT

Tên bài báo

Là tác giả hoặc là đồng tác giả

Tên tạp chí công bố

Năm công bố

 1  Các nhóm con mờ đẳng cấu của nhóm Zn, 2<= n <= 5   tác giả   Tạp chí KH trường ĐH Tây Nguyên   2014 
 2   Mối liên hệ giữa tìm tham số và chứng minh khi giải toán về hàm số chứa tham số   đồng tác giả   Tạp chí giáo dục và xã hội   2015 
 3  Đạo hàm tổng quát trên đại số Banach C^2  tác giả  Tạp chí KH trường ĐH Tây Nguyên  2016
 4  The \varphi-inner derivations and the generalized \varphi-derivations on Banach algebras  đồng tác giả  EastWest journal of Mathematics  2017
 5 Đạo hàm liên tục trên đại số Banach C^n  tác giả Tạp chí KH trường ĐH Tây Nguyên  2018
 

 

17. Số l­ượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã đ­ược cấp:

TT

Tên và nội dung văn bằng

Số, Ký mã hiệu

Nơi cấp

Năm cấp

1

       

18. Sản phẩm KHCN:

18.1 Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở n­ước ngoài:…………………………….

18.2 Số l­ượng sản phẩm KHCN ứng dụng trong nư­ớc:……………………………….

18.3 Liệt kê chi tiết các sản phẩm vào bảng sau:

TT

Tên sản phẩm

Thời gian, hình thức, quy mô, địa chỉ áp dụng

Hiệu quả

1

     

19. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp đã chủ trì hoặc tham gia

19.1 Đề tài, dự án hoặc nhiệm vụ KHCN khác đã và đang chủ trì

Tên/ Cấp  

Thời gian (bắt đầu - kết thúc)

Cơ quản quản lý đề tài, thuộc Chương trình (nếu có)

Tình trạng đề tài (đã nghiệm thu/ chưa nghiệm thu)

 1. Nghiên cứu về nhóm con mờ của nhóm aben / Cấp cơ sở  01/2010 - 12/2010   Trường ĐH Tây Nguyên   Đã nghiệm thu 
 2. Nhóm con (s,t]mờ/ Cấp cơ sở  01/2011-12/2011  Trường ĐH Tây Nguyên  Đã nghiệm thu
 3. Nhóm con mờ tự do và nhóm mờ tự do/ Cấp cơ sở  01/2012-12/2012  Trường ĐH Tây Nguyên  Đã nghiệm thu
 4. Về đạo hàm trên đại số Banach/ Cấp cơ sở  01/2017-12/2017  Trường ĐH Tây Nguyên  Đã nghiệm thu

19.2 Đề tài, dự án, hoặc nhiệm vụ KHCN khác đã và đang tham gia với t­ư cách thành viên

Tên/ Cấp

Thời gian (bắt đầu - kết thúc)

Cơ quan quản lý đề tài, thuộc Ch­ương trình (nếu có)

Tình trạng đề tài (đã nghiệm thu/ chư­a nghiệm thu)

       

20. Giải thư­ởng về KHCN trong và ngoài nư­ớc

TT

Hình thức và nội dung giải thư­ởng

Tổ chức, năm tặng th­ưởng

     

NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN

Tham gia các tổ chức hiệp hội ngành nghề; thành viên Ban biên tập các tạp chí khoa học trong và ngoài nư­ớc; thành viên các hội đồng quốc gia, quốc tế:

 

Tôi cam đoan những thông tin cung cấp trên đây là chính xác, đầy đủ và hoàn toàn chịu mọi trách nhiệm nếu có sai lệch.

XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Đắk Lắk, ngày 26 tháng 2 năm 2019
NGƯỜI KHAI

(Ký và ghi rõ họ tên)