Smaller Default Larger

LÝ LỊCH KHOA HỌC

THÔNG TIN CÁ NHÂN

1. Họ và tên: TRẦN THANH TÙNG

2. Năm sinh:  1963 Nam/ Nữ: Nam

3. Dân tộc: Kinh

4. Nơi sinh: Liên Thành, Yên Thành, Nghệ An

5. Quê Quán: Cam Hiếu, Cam Lộ, Quảng Trị

 

6. Địa chỉ th­ường trú hiện nay:

Số nhà, đường: 98/7 Y Wang

Phư­ờng: Eatam

Thành phố: Buôn Ma Thuột

Tỉnh: Đắk Lắk

Điện thoại: 0914021612

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

7. Học vị:

7.1 Tiến sĩ

Năm bảo vệ: 2008 tại Việt Nam

Ngành: Toán học 

Chuyên ngành: Lý thuyết tối ưu và Hệ thống

8. Chức danh khoa học:

8.1. Phó giáo sư­ Năm phong :.....................Nơi phong :..................................................

8.2. Giáo S­ư Năm phong :.....................Nơi phong :.................................................

9. Chức danh nghiên cứu:

10. Chức vụ: Giảng viên chính

11. Cơ quan công tác:

Tên cơ quan: Trường Đại học Tây Nguyên

Phòng, Ban, Viện, Bộ môn (Trung tâm), Khoa: KHTN&CN

Địa chỉ Cơ quan: 567 Lê Duẩn, Thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

Điện thoại: (0500)3825185 Fax: (0500)3825184

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN

12. Quá trình đào tạo

Bậc đào tạo

Nơi đào tạo

Chuyên môn

Năm tốt nghiệp

 Đại học  Đại học tổng hợp Hà Nội   Toán học    1984 
 Thạc sĩ   Đại học Đà Lạt   Toán học   2000 
 Tiến sĩ   Đại học KHTN TP HCM   Toán học   2008 
 Cử nhân  Đại học Hà nội  Tiếng Anh  1996
       

13. Các khoá đào tạo khác (nếu có)

Văn Bằng

Tên khoá đào tạo

Nơi đào tạo

Thời gian đào tạo

       
       
       
       
       
14. Trình độ ngoại ngữ (ghi rõ cấp độ: Tốt, Rất tốt, Khá, Trung bình)

Ngoại ngữ

Nghe

Nói

Đọc

Viết

Chứng chỉ quốc tế

 Tiếng Anh  Tốt  Tốt   Tốt   Tốt   Cử nhân tiếng Anh 
 Tiếng Nga  Trung bình   Trung bình   Trung bình   Trung bình   
           

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

15. Quá trình công tác

Thời gian

(Từ năm ... đến năm...)

Chức vụ

Cơ quan công tác

Địa chỉ Cơ quan

 1986 - 2008  Giảng viên   ĐH Tây Nguyên   
 2008 - 4/2009  Phó trưởng bộ môn Toán   ĐH Tây Nguyên   
 5/2009 - 8/2012  Trưởng bộ môn Toán   ĐH Tây Nguyên   
 7/2012 - 6/2017  Phó trưởng khoa  ĐH Tây Nguyên  
 7/2017-nay  Giảng viên  ĐH Tây Nguyên  

16. Các sách chuyên khảo, giáo trình, bài báo khoa học đã công bố

16.1. Sách giáo trình

TT

Tên sách

Là tác giả hoặc
là đồng tác giả

Nơi xuất bản

Năm xuất bản

1

 Xác suất - Thống kê  Tác giả   ĐH Tây Nguyên   1999 

2

 Toán cao cấp B2   Tác giả   ĐH Tây Nguyên   1999 

3

 Toán sơ cấp  Đồng tác giả  ĐH Tây Nguyên  1990

4

 Toán C1  Đồng tác giả  ĐH Tây Nguyên  2015

16.2 Sách chuyên khảo

TT

Tên sách

Là tác giả hoặc là đồng tác giả

Nơi xuất bản

Năm xuất bản

1

       

2

       

16.3 Các bài báo khoa học

16.3.1. Số bài đăng trên các tạp chí nư­ớc ngoài: 09

16.3.2. Số bài báo đăng trên các tạp chí trong nư­ớc: 10

16.3.3. Số báo cáo tham gia các Hội nghị khoa học Quốc tế:

16.3.4. Số báo cáo tham gia các Hội nghị khoa học trong nư­ớc:

16.3.5. Liệt kê đầy đủ các bài báo nêu trên từ tr­ước đến nay theo thứ tự thời gian, ưu tiên các dòng đầu cho 5 công trình tiêu biểu, xuất sắc nhất:

TT

Tên bài báo

Là tác giả hoặc là đồng tác giả

Tên tạp chí công bố

Năm công bố

 1  Some properties of sheaf-solutions of sheaf fuzzy control problems (SCIE)  02  Electronic Journal of Differiential Equations  2006 
 2    Some results of sheaf-solutions of sheaf set control problems (SCI)   02   Nonlinear analysis TMA   2007 
 3   Stability criteria for set control differential equations (SCI)   03   Nonlinear analysis TMA    2008
 4   stability of set differential equations and applications (SCI)   02   Nonlinear analysis TMA.    2009 
 5  On the fuzzy control stochastic differential systems (MathSciNet)  01  Control & Cybernetics  2013
 6  Interval-valued functional integro-differential equations (SCIE)  04  Advances in Difference Equations  2014
 7  Tìm hiểu thực trạng ứng dụng thống kê toán học trong nghiên cứu khoa học của sinh viên trường ĐH Tây Nguyên  01  Thông báo khoa học Đại học Tây Nguyên  1995
 8  Một số kết quả bước đầu về G- ma trận  01  Thông báo khoa học Đại học Tây Nguyên  2003
 9  Sheaf-optimal control problems in fuzzy type  02  Tạp chí phát triển khoa học và công nghệ ĐH Quốc gia Hồ Chí Minh  2005
 10  The comparison of sheaf-solutions in fuzzy control problems in fuzzy type  02  Tạp chí phát triển khoa học và công nghệ ĐH Quốc gia Hồ Chí Minh  2006
 11  Existence of solutions of set control differential equations  02  Tạp chí phát triển Khoa học và công nghệ ĐH Quốc gia Hồ Chí Minh  2007
 12  Existence of solutions of fuzzy control differential equations  02  Tạp chí phát triển Khoa học và công nghệ ĐH Quốc gia Hồ Chí Minh   2007
 13  Sự tồn tại nghiệm và sự phụ thuộc nghiệm của hệ vi phân ngẫu nhiên điều khiển mờ vào điều kiện đầu và vào điều khiển  01  Tạp chí khoa học Đại học Tây Nguyên  2008
 14  Một số kết quả mới về phương trình vi phân ngẫu nhiên điều khiển mờ  02  Tạp chí Phát triển khoa học và cong nghệ Đại học Quốc gia Hồ Chí Minh  2008
 15  Criteria of boundedness of solutions for set control differential equations (MathSciNet)  03   International journal of Evolution Equations  2010
 16  L^p Stability for the solutions of set differential equations (MathSciNet)  03  Dynamiscs of Continuos, Dscrete and Impulsive Systems Series B: Applications & Algorithms  2014
 17  Existence of extremal solutions for interval valued fucntional integro-differential equations (SCIE)  04

 Journal of Intelligent & Fuzzy Systems

DOI: 10.3233/IFS-162096

 2016
18 Về thừa số khoảng hằng trong tích phân của hàm khoảng 02

Tạp chí khoa học Đại học Tây Nguyên 

2016
19 Một số tính chất của tích phân hàm khoảng 04 Tạp chí khoa học Đại học Tây Nguyên 2016
         

TT

Tên sản phẩm

Thời gian, hình thức, quy mô, địa chỉ áp dụng

Hiệu quả

1

     

2

     

19. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp đã chủ trì hoặc tham gia

19.1 Đề tài, dự án hoặc nhiệm vụ KHCN khác đã và đang chủ trì

Tên/ Cấp

Thời gian (bắt đầu - kết thúc)

Cơ quản quản lý đề tài, thuộc Chương trình (nếu có)

Tình trạng đề tài (đã nghiệm thu/ chưa nghiệm thu)

 1. Tìm hiểu thực trạng ứng dụng thống kê toán học trong nghiên cứu khoa học của sinh viên trường ĐH Tây Nguyên (cấp cơ sở)  1994- 1995  ĐH Tây Nguyên   Đã nghiệm thu 
 2. Một số kết quả bước đầu về G ma trận (Cấp cơ sở)  2003  ĐH Tây Nguyên  Đã nghiệm thu
 3. Một số tính chất của nghiệm bó dạng mờ (Cấp cơ sở)  2005  ĐH Tây Nguyên  Đã nghiệm thu
 4. Sự tồn tại nghiệm và so sánh các nghiệm của hệ vi phân ngẫu nhiên mờ (cấp cơ sở)  2007  ĐH Tây Nguyên  Đã nghiệm thu
 5. Bất đẳng thức Gronwall và ứng dụng trong một số loại phương trình vi phân (cấp cơ sở)  2009  ĐH Tây Nguyên  Đã nghiệm thu
 6. Một số kết quả về phương trình vi phân (Cấp cơ sở)  2010  ĐH Tây Nguyên  Đã nghiệm thu
 7. Quan hệ giữa phương trình vi phân và phương trình vi phân tập (cấp cơ sở)  2011  ĐH Tây Nguyên  Đã nghiệm thu
 8. Nghiên cứu một số bất đẳng thức tích phân cho ánh xạ đa trị và ứng dụng (cấp cơ sở)  2012  ĐH Tây Nguyên  Đã nghiệm thu
 9. Về điều khiển tối ưu các hệ mờ, chủ nhiệm đề tài: PGS.TS Nguyễn Đình Phư, Khoa Toán - Tin học, Trường ĐH KH Tự nhiên, TP. HCM (Cấp bộ)  2006  ĐH KH Tự nhiên Tp. Hồ Chí Minh  Đã nghiệm thu
 10. Cấu trúc nghiệm tập của phương trình vi phân tập (Thành viên nghiên cứu chủ chốt) Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS Nguyễn Đình Phư, Khoa Toán - Tin học, Trường ĐH KH Tự nhiên, Tp. Hồ Chí Minh   2011 - 2012  Nafosted   Đã nghiệm thu 

19.2 Đề tài, dự án, hoặc nhiệm vụ KHCN khác đã và đang tham gia với t­ư cách thành viên

Tên/ Cấp

Thời gian (bắt đầu - kết thúc)

Cơ quan quản lý đề tài, thuộc Ch­ương trình (nếu có)

Tình trạng đề tài (đã nghiệm thu/ chư­a nghiệm thu)

       
       
       
       
       
       

20. Giải thư­ởng về KHCN trong và ngoài nư­ớc

TT

Hình thức và nội dung giải thư­ởng

Tổ chức, năm tặng th­ưởng

     
     
     

NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN

Tham gia các tổ chức hiệp hội ngành nghề; thành viên Ban biên tập các tạp chí khoa học trong và ngoài nư­ớc; thành viên các hội đồng quốc gia, quốc tế:

 

 

Tôi cam đoan những thông tin cung cấp trên đây là chính xác, đầy đủ và hoàn toàn chịu mọi trách nhiệm nếu có sai lệch.

XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Đắk Lắk, ngày tháng năm 2019.
NGƯỜI KHAI

Trần Thanh Tùng