Smaller Default Larger

LÝ LỊCH KHOA HỌC

THÔNG TIN CÁ NHÂN

1. Họ và tên: NGUYỄN THỊ THANH

2. Năm sinh: 21/9/1980 Nam/ Nữ: Nữ

3. Dân tộc: Kinh

4. Nơi sinh: xã Trực Đông, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định

5. Quê Quánxã Trực Đông, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định

 

6. Địa chỉ th­ường trú hiện nay:

Số nhà, đường: Tổ 43, khối 5

Phư­ờng: Thành Nhất

Thành phố: Buôn Ma Thuột

Tỉnh: Đắk Lắk

Điện thoại: 0906198158

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

7. Học vị:

7.1. Tiến sĩ 

Năm bảo vệ: tháng 11/2014 tại Đại học Quốc gia Sunchon, Hàn Quốc

Ngành: Sinh học

8. Chức danh khoa học:

8.1. Phó giáo sư­ Năm phong :.....................Nơi phong :..................................................

8.2. Giáo S­ư Năm phong :.....................Nơi phong :.................................................

9. Chức danh nghiên cứu:

10. Chức vụ: Cán bộ giảng dạy

11. Cơ quan công tác:

Tên cơ quan: Trường Đại học Tây Nguyên

Phòng, Ban, Viện, Bộ môn (Trung tâm), Khoa: Khoa học tự nhiên & Công nghệ

Địa chỉ Cơ quan: 567 Lê Duẩn, Thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

Điện thoại: (0500)3825185 Fax: (0500)3825184

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN

12. Quá trình đào tạo

Bậc đào tạo

Nơi đào tạo

Chuyên môn

Năm tốt nghiệp

 Đại học Đại học Khoa học Tự Nhiên Hà Nội - Đại học Quốc gia Hà Nội  Cử nhân Công nghệ Sinh học 2002 
 Thạc sĩ  Đại học Khoa học Tự Nhiên Hà Nội - Đại học Quốc gia Hà Nội  Thạc sĩ Hóa Sinh học 2005 
 Tiến sĩ  Đại học Quốc gia Sunchon, Hàn Quốc Tiến sĩ Sinh học  2015 
       
       

13. Các khoá đào tạo khác (nếu có)

Văn Bằng

Tên khoá đào tạo

Nơi đào tạo

Thời gian đào tạo

       
       
       
       
       
14. Trình độ ngoại ngữ (ghi rõ cấp độ: Tốt, Rất tốt, Khá, Trung bình)

Ngoại ngữ

Nghe

Nói

Đọc

Viết

Chứng chỉ quốc tế

 Tiếng Anh          IELTS 5.0
           
           

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

15. Quá trình công tác

Thời gian

(Từ năm ... đến năm...)

Chức vụ

Cơ quan công tác

Địa chỉ Cơ quan

 2007 - 2008  Cán bộ giảng dạy Bộ môn Sinh học - Khoa Sư phạm - Trường Đại học Tây Nguyên  567 Lê Duẩn, Tp. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk 
 2008 - 2011  Cán bộ giảng dạy  Bộ môn Sinh học thực nghiệm - Khoa KH&CN - Trường Đại học Tây Nguyên  567 Lê Duẩn, Tp. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk
 2011 - 3/2015  Nghiên cứu sinh  Đại học Quốc gia Sunchon, Hàn Quốc  Tỉnh Sunchon, Hàn Quốc
3/2015 - nay Cán bộ giảng dạy, Trưởng bộ môn Bộ môn Sinh học thực nghiệm - Khoa KH&CN - Trường Đại học Tây Nguyên 567 Lê Duẩn, Tp. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

16. Các sách chuyên khảo, giáo trình, bài báo khoa học đã công bố

16.1. Sách giáo trình

TT

Tên sách

Là tác giả hoặc
là đồng tác giả

Nơi xuất bản

Năm xuất bản

1

       

2

       

16.2 Sách chuyên khảo

TT

Tên sách

Là tác giả hoặc là đồng tác giả

Nơi xuất bản

Năm xuất bản

1

       

2

       

16.3 Các bài báo khoa học

16.3.1. Số bài đăng trên các tạp chí nư­ớc ngoài: 6

16.3.2. Số bài báo đăng trên các tạp chí trong nư­ớc: 4

16.3.3. Số báo cáo tham gia các Hội nghị khoa học Quốc tế: 3

16.3.4. Số báo cáo tham gia các Hội nghị khoa học trong nư­ớc: 4

16.3.5. Liệt kê đầy đủ các bài báo nêu trên từ tr­ước đến nay theo thứ tự thời gian, ưu tiên các dòng đầu cho 5 công trình tiêu biểu, xuất sắc nhất:

TT

Tên bài báo

Là tác giả hoặc là đồng tác giả

Tên tạp chí công bố

Năm công bố

 1

Lichen secondary metabolites in Flavocetraria cucullata exhibit anti-cancer effects on human cancer cells through the induction of apoptosis and suppression of tumorigenic potentials

 Tác giả  Plos One  2014
 Bromopropane Compounds Increase the Stemness of Colorectal Cancer Cells  Đồng tác giả chính  International Journal of Molecular Sciences (MDPI)  2017
 Lichen secondary metabolite, Physciosporin, inhibits lung cancer cell motility  Đồng tác giả  Plos One  2015
 4  Inhibitory activity of (+)- usnic acid against non-small cell lung cancer motility  Đồng tác giả  Plos One  2016
 The lichen secondary metabolite atranorin suppresses lung cancer cell motility and tumorigenesis  Đồng tác giả  Scientific Reports 7, Article number: 8136 (2017), Nature research Journal  2017
6  Nghiên cứu một số đặc tính hóa sinh của các chủng Pseudomonas aeruginosa được phân lập từ bệnh nhân nhiễm trùng bệnh viện  Đồng tác giả  Những vấn đề nghiên cứu cơ bản trong khoa học sự sống – Định hướng y dược học  2004
7  Bước đầu nghiên cứu khả năng sinh tổng hợp protein A từ các chủng vi khuẩn Staphylococcus aureus kháng kháng sinh được phân lập tại Việt Nam  Tác giả  Những vấn đề nghiên cứu cơ bản trong khoa học sự sống – Định hướng y dược học  2005
8  Chức năng chitinase của nấm Tricoderma Hazianum T1 trong quá trình đối kháng với nấm gây bệnh Fusarium solari Đồng tác giả   Tạp chí công nghệ sinh học 2010, 8 (3B) 2010 
9  Đánh giá hoạt tính kháng Staphylococcus aureus của các cao cồn và nước chiết từ cây chó đẻ răng cưa Tác giả   Tạp chí khoa học Trường

Đại học Tây Nguyên – Số 8

2011 
10

New and interesting species in the family Graphidaceae (Ascomycota: Ostropales) from Vietnam

Đồng tác giả The Lichenologist 2017
   
17. Số l­ượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã đ­ược cấp:

TT

Tên và nội dung văn bằng

Số, Ký mã hiệu

Nơi cấp

Năm cấp

1

       

2

       

3

       
         

18. Sản phẩm KHCN:

18.1 Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở n­ước ngoài:…………………………….

18.2 Số l­ượng sản phẩm KHCN ứng dụng trong nư­ớc:……………………………….

18.3 Liệt kê chi tiết các sản phẩm vào bảng sau:

TT

Tên sản phẩm

Thời gian, hình thức, quy mô, địa chỉ áp dụng

Hiệu quả

1

     

2

     

19. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp đã chủ trì hoặc tham gia

19.1 Đề tài, dự án hoặc nhiệm vụ KHCN khác đã và đang chủ trì

Tên/ Cấp

Thời gian (bắt đầu - kết thúc)

Cơ quản quản lý đề tài, thuộc Chương trình (nếu có)

Tình trạng đề tài (đã nghiệm thu/ chưa nghiệm thu)

 Bước đầu nghiên cứu khả năng kháng khuẩn của một số cây thuốc Việt Nam được trồng tại Buôn Ma Thuột/ cấp Trường  2009 - 2010  Đại học Tây Nguyên Đã nghiệm thu 
       

19.2 Đề tài, dự án, hoặc nhiệm vụ KHCN khác đã và đang tham gia với t­ư cách thành viên

Tên/ Cấp

Thời gian (bắt đầu - kết thúc)

Cơ quan quản lý đề tài, thuộc Ch­ương trình (nếu có)

Tình trạng đề tài (đã nghiệm thu/ chư­a nghiệm thu)

 Nghiên cứu xác định tên khoa học, thành phần hóa học và tác dụng hạ đường huyết của một số mẫu nấm lớn thuộc chi Amauroderma (linh chi đen) ở khu vực Đắk Lắk/ cấp bộ  01/2017 - 12/2018  Bộ Giáo dục và Đào tạo  đã nghiệm thu
       
       
       
       
       

20. Giải thư­ởng về KHCN trong và ngoài nư­ớc

TT

Hình thức và nội dung giải thư­ởng

Tổ chức, năm tặng th­ưởng

     
     
     

NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN

Tham gia các tổ chức hiệp hội ngành nghề; thành viên Ban biên tập các tạp chí khoa học trong và ngoài nư­ớc; thành viên các hội đồng quốc gia, quốc tế:

 Thành viên Hội Sinh học Tỉnh Đăk Lăk

 

Tôi cam đoan những thông tin cung cấp trên đây là chính xác, đầy đủ và hoàn toàn chịu mọi trách nhiệm nếu có sai lệch.

XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Đắk Lắk, 28 ngày 2 tháng năm 2019.
NGƯỜI KHAI

(Ký và ghi rõ họ tên)