Smaller Default Larger

LÝ LỊCH KHOA HỌC

THÔNG TIN CÁ NHÂN

1. Họ và tên: VĂN NGỌC SÁNG

2. Năm sinh: 1971 Nam/ Nữ: Nam

3. Dân tộc: Chăm

4. Nơi sinh: Phan Hòa, Bắc Bình, Bình Thuận

5. Quê QuánPhan Hòa, Bắc Bình, Bình Thuận

 

6. Địa chỉ th­ường trú hiện nay:

Số nhà, đường: 98/53 Y Wang, 

Phư­ờng: Eatam

Thành phố: Buôn Ma Thuột

Tỉnh: Đắk Lắk 

Điện thoại: 0905 442266

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

7. Học vị:

8. Chức danh khoa học:

8.1. Phó giáo sư­ Năm phong :.....................Nơi phong :..................................................

8.2. Giáo S­ư Năm phong :.....................Nơi phong :.................................................

9. Chức danh nghiên cứu:

10. Chức vụ: Cán bộ giảng dạy

11. Cơ quan công tác:

Tên cơ quan: Trường Đại học Tây Nguyên

Phòng, Ban, Viện, Bộ môn (Trung tâm), Khoa: KHTN&CN

Địa chỉ Cơ quan: 567 Lê Duẩn, Thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

Điện thoại: (0500)3825185 Fax: (0500)3825184

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN

12. Quá trình đào tạo

Bậc đào tạo

Nơi đào tạo

Chuyên môn

Năm tốt nghiệp

 Đại học  ĐH Đà Lạt   Toán - Tin    1995 
 Thạc sĩ  Viện công nghệ Châu Á, Thái lan   CN Thông Tin    2004 
 Nghiên cứu sinh   ĐH Công nghệ mã Lai (UTM)    CN Thông tin   2/2016 
       
       

13. Các khoá đào tạo khác (nếu có)

Văn Bằng

Tên khoá đào tạo

Nơi đào tạo

Thời gian đào tạo

       
       
       
       
       
14. Trình độ ngoại ngữ (ghi rõ cấp độ: Tốt, Rất tốt, Khá, Trung bình)

Ngoại ngữ

Nghe

Nói

Đọc

Viết

Chứng chỉ quốc tế

 Anh văn  NCS   NCS   NCS    NCS   
           
           

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

15. Quá trình công tác

Thời gian

(Từ năm ... đến năm...)

Chức vụ

Cơ quan công tác

Địa chỉ Cơ quan

 6/1996 - 4/2009  Giảng viên   ĐH Tây Nguyên   567 Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột 
 52009 - 9/2010    Giảng dạy; Nghiên cứu, Phó chuyên ngành tin học, PCT Công đoàn Khoa KHTN&CN   ĐH Tây Nguyên   567 Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột 
 7/2011 - Nay    Nghiên cứu sinh tại Đại học Công nghệ Mã Lai (UTM)    ĐH  Công nghệ Mã Lai (UTM)    Johor - Malaysia

16. Các sách chuyên khảo, giáo trình, bài báo khoa học đã công bố

16.1. Sách giáo trình

TT

Tên sách

Là tác giả hoặc
là đồng tác giả

Nơi xuất bản

Năm xuất bản

1

 Tiếng Ê Đê căn bản  Đồng tác giả    Lưu hành nội bộ trường Đại học Tây Nguyên   2015 

2

       

16.2 Sách chuyên khảo

TT

Tên sách

Là tác giả hoặc là đồng tác giả

Nơi xuất bản

Năm xuất bản

1

       

2

       

16.3 Các bài báo khoa học

16.3.1. Số bài đăng trên các tạp chí nư­ớc ngoài:

16.3.2. Số bài báo đăng trên các tạp chí trong nư­ớc:

16.3.3. Số báo cáo tham gia các Hội nghị khoa học Quốc tế:

16.3.4. Số báo cáo tham gia các Hội nghị khoa học trong nư­ớc:

16.3.5. Liệt kê đầy đủ các bài báo nêu trên từ tr­ước đến nay theo thứ tự thời gian, ưu tiên các dòng đầu cho 5 công trình tiêu biểu, xuất sắc nhất:

TT

Tên bài báo

Là tác giả hoặc là đồng tác giả

Tên tạp chí công bố

Năm công bố

 1  Thiết kế cham font trên hệ thống Windows và Macintosh  tác giả  

 Nhà xuất bản khoa học America   

 ISSN: 193-6612

 EISSN: 1936-7317

 2/2014 
 2   Ứng dụng công nghệ trong chuyển đổi ngôn ngữ  tác giả 

 Hội thảo quốc tế về giáo dục sau đại học (IEPS2014). Malaysia

Scopus Journal 

 2014
 3   Ứng dụng bảo tồn font chữ Chăm qua chuyển đổi trực tuyến    tác giả

 Nghiên cứu giáo dục quốc tế (IES)

Scopus Journal.

Canada

 9/2014 
 4  Thiết kế ứng dụng chuyển đổi font chăm  tác giả  Hội thảo quốc tế về khao học và nhân văn (IGCESH) Malaysia  8/2014
 5  Thiết kế font Cham trên hệ thống Windows và Macintosh  tác giả  Hội thảo về công nghệ dịch vụ internet và kỹ nghệ thông tin (ISTIE) indonesia  2014
 6  Xung đột về việc bảo tồn ngôn ngữ Chăm bản địa ở Việt Nam và nhữgn hiệu ứng tiêu cực về giảng dạy tiếng Chăm trong trường học  tác giả  Hội thảo giáo dục quốc tế - San francisco    8/2014
 7  Văn hóa làng trong phát triển bền vững ở Tây Nguyên  Đồng tác giả  Quản lý phát triển xã hội bền vững ở Tây Nguyên. KHCN-TN3/11-15. Code: TN3/X07, Hà Nội.  2014
 8  Vai trò Giáo dục trong việc giải quyết xung đột về việc bảo tồn di sản bản địa  tác giả  Hội thảo về vai trò của di sản văn hóa trong giáo dục hòa bình và phát triển Hòa bình. Việt Nam  2013
 9   Công nghệ thông tin và vấn đề bảo tồn ngôn ngữ Bản địa, nghiên cứu trường hợp người Chăm ở Việt Nam  tác giả  10 năm thực hiện Công ước Unesco về bảo vệ Di sản văn hóa phi vật thể: Kinh nghiệm, bài học và định hướng tương lai. Việt Nam  2013
   
17. Số l­ượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã đ­ược cấp:

TT

Tên và nội dung văn bằng

Số, Ký mã hiệu

Nơi cấp

Năm cấp

1

       

2

       
         

18. Sản phẩm KHCN:

18.1 Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở n­ước ngoài:…………………………….

18.2 Số l­ượng sản phẩm KHCN ứng dụng trong nư­ớc:……………………………….

18.3 Liệt kê chi tiết các sản phẩm vào bảng sau:

TT

Tên sản phẩm

Thời gian, hình thức, quy mô, địa chỉ áp dụng

Hiệu quả

 1

 từ điển điện tử Việt - Jrai  2007 - 2009, Đề tài Cấp bộ   Phần mềm tra cứu 

 2

 Xây dựng từ điển điện tử Mnông - Việt, Việt - Mnông  2009 - 2010, Đề tài cấp tỉnh Đắk Nông  Phần mềm tra cứu

 3

 Từ điển Việt - Stieng, Stieng - Việt  2012, đề tài cấp tỉnh Bình Phước

 Phần mềm tra cứu

 4

 Phần mềm ứng dụng phiên chữ EFEO Cham Latin sang chữ Chăm  2014, Phần mềm chuyển đổi phiên âm Latin sang Cham Thrah  Phần mềm ứng dụng

 5

 Tài liệu dạy tiếng chăm theo chủ đề  2015, Dạy chữ Chăm trực tuyến  Tài liệu học tập trực tuyến

 6

 Xây dựng font Chăm  2015, Sản phẩm font Cham  font Cham đăng trực tuyến

 7

 Xây dựng bàn phím Chăm ảo  2015, Ứng dụng bàn phím Cham ảo  Bàn phím Cham trực tuyến
       

2

     

19. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp đã chủ trì hoặc tham gia

19.1 Đề tài, dự án hoặc nhiệm vụ KHCN khác đã và đang chủ trì

Tên/ Cấp

Thời gian (bắt đầu - kết thúc)

Cơ quản quản lý đề tài, thuộc Chương trình (nếu có)

Tình trạng đề tài (đã nghiệm thu/ chưa nghiệm thu)

 Lễ hội truyền thống của người Ê đê ở Đắk Lắk  2013 - 2014  Bộ giáo dục và Đào tạo   Thành viên 
 Xây dựng từ điển điện tử Stiêng - Việt, Việt - Stiêng    2011 - 2012   Tinh Bình Phước   Thành viên

19.2 Đề tài, dự án, hoặc nhiệm vụ KHCN khác đã và đang tham gia với t­ư cách thành viên

Tên/ Cấp

Thời gian (bắt đầu - kết thúc)

Cơ quan quản lý đề tài, thuộc Ch­ương trình (nếu có)

Tình trạng đề tài (đã nghiệm thu/ chư­a nghiệm thu)

       
       
       
       
       
       

20. Giải thư­ởng về KHCN trong và ngoài nư­ớc

TT

Hình thức và nội dung giải thư­ởng

Tổ chức, năm tặng th­ưởng

     
     
     

NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN

Tham gia các tổ chức hiệp hội ngành nghề; thành viên Ban biên tập các tạp chí khoa học trong và ngoài nư­ớc; thành viên các hội đồng quốc gia, quốc tế:

 

 

Tôi cam đoan những thông tin cung cấp trên đây là chính xác, đầy đủ và hoàn toàn chịu mọi trách nhiệm nếu có sai lệch.

XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Đắk Lắk, ngày tháng năm 2016.
NGƯỜI KHAI

(Ký và ghi rõ họ tên)