Smaller Default Larger

LÝ LỊCH KHOA HỌC

 

THÔNG TIN CÁ NHÂN

1. Họ và tên: NGUYỄN PHƯƠNG ĐẠI NGUYÊN

2. Năm sinh: 20/06/1979 Nam/ Nữ: Nam

3. Dân tộc: Kinh

4. Nơi sinh: Huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum

5. Quê Quán: huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi

 

6. Địa chỉ th­ường trú hiện nay:

Số nhà, đường: 9/7 Võ Văn Kiệt

Phư­ờng: Khánh Xuân

Thành phố: Buôn Ma Thuột

Tỉnh: Đắk Lắk

Điện thoại: 0914032103

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

7. Học vị:

7.1. Tiến sĩ 

Năm bảo vệ: 2013 tại Viện sinh thái và Tài Nguyên Sinh vật - Viện hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Ngành: Sinh học 

Chuyên ngành: Sinh thái học

 

8. Chức danh khoa học:

8.1. Phó giáo sư­ Năm phong :2018 Nơi phong :Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước Việt Nam

8.2. Giáo S­ư Năm phong :.....................Nơi phong :.................................................

9. Chức danh nghiên cứu:

10. Chức vụ: Trưởng Khoa Khoa học tự nhiên và công nghệ

11. Cơ quan công tác:

Tên cơ quan: Trường Đại học Tây Nguyên

Phòng, Ban, Viện, Bộ môn (Trung tâm), Khoa: Khoa học tự nhiên & Công nghệ

Địa chỉ Cơ quan: 567 Lê Duẩn, Thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

Điện thoại: (0500)3825185 Fax: (0500)3825184

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN

12. Quá trình đào tạo

Bậc đào tạo

Nơi đào tạo

Chuyên môn

Năm tốt nghiệp

 Đại học

Trường Đại học Tây Nguyên 

 Sinh học  2001
 Thạc sĩ Trường Đại học Đà Lạt Sinh thái học  2007 
 Tiến sĩ Viện sinh thái và Tài nguyên Sinh vật  Sinh thái học  2013 
       
       

13. Các khoá đào tạo khác (nếu có)

Văn Bằng

Tên khoá đào tạo

Nơi đào tạo

Thời gian đào tạo

       
       
       
       
       
14. Trình độ ngoại ngữ (ghi rõ cấp độ: Tốt, Rất tốt, Khá, Trung bình)

Ngoại ngữ

Nghe

Nói

Đọc

Viết

Chứng chỉ quốc tế

 Anh Văn          TOEFL 510
           
           

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

15. Quá trình công tác

Thời gian

(Từ năm ... đến năm...)

Chức vụ

Cơ quan công tác

Địa chỉ Cơ quan

 2003 - 2012    Bộ môn Sinh học - Trường Đại học Tây Nguyên  567 Lê Duẩn, Tp. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk
 2014 - 2017 Trưởng bộ môn Sinh học  Bộ môn Sinh học - Trường Đại học Tây Nguyên  567 Lê Duẩn, Tp. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

2017 - 2018

 

 

 

2018 - 2019

 

 

Phó trưởng Khoa

 

 

 

Trưởng Khoa

 

 

 Khoa KHTN&CN - Trường Đại học Tây Nguyên

 

  

 

 

 

 

567 Lê Duẩn, Tp. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

 

 

 

 

16. Các sách chuyên khảo, giáo trình, bài báo khoa học đã công bố

16.1. Sách giáo trình

TT

Tên sách

Là tác giả hoặc
là đồng tác giả

Nơi xuất bản

Năm xuất bản

1

       

2

       

16.2 Sách chuyên khảo

TT

Tên sách

Là tác giả hoặc là đồng tác giả

Nơi xuất bản

Năm xuất bản

1

       

2

 Nấm linh chi ở Tây Nguyên  Tác giả  Nhà xuất bản Giáo Dục  2013

16.3 Các bài báo khoa học

16.3.1. Số bài đăng trên các tạp chí nư­ớc ngoài: 03

16.3.2. Số bài báo đăng trên các tạp chí trong nư­ớc: 03

16.3.3. Số báo cáo tham gia các Hội nghị khoa học Quốc tế:

16.3.4. Số báo cáo tham gia các Hội nghị khoa học trong nư­ớc: 11

16.3.5. Liệt kê đầy đủ các bài báo nêu trên từ tr­ước đến nay theo thứ tự thời gian, ưu tiên các dòng đầu cho 5 công trình tiêu biểu, xuất sắc nhất:

TT

Tên bài báo

Là tác giả hoặc là đồng tác giả

Tên tạp chí công bố

Năm công bố

1  Kết quả điều tra bổ sung thành phần loài của chi ganoderma thuộc họ Ganodermataceae ở Tây Nguyên và danh lục nấm lớn Việt Nam Tác giả  Báo cáo khoa học về sinh thái và tài nguyên sinh vật hội nghị khoa học toàn quốc lần thứ 3  2009 
Sinh kế của các cộng đồng dân tộc thiểu số vùng đệm và ảnh hưởng đến đa dạng sinh học của vườn quốc gia ChuYangSin  Tác giả   Hội nghị nghiên cứu khoa học trẻ toàn quốc các trường đại học, cao đẳng khối Nông Lâm Ngư toàn quốc lần 4 2009 
Đánh giá vai trò của một số loài lâm sản ngoài gỗ ảnh hưởng đến đa dạng sinh học của vườn quốc gia ChuYangSin  Tác giả   Hội nghị nghiên cứu khoa học trẻ toàn quốc các trường đại học, cao đẳng khối Nông Lâm Ngư toàn quốc lần 5 2011 
Nghiên cứu lựa chọn quy trình nuôi trồng nấm linh chi Ganoderma lucidum cho năng suất cao từ phế thải nông nghiệp ở Đắk Lắk  Tác giả   Hội nghị quốc gia lần thứ nhất về nghiên cứu và giảng dạy sinh học ở Việt Nam 2012
5 Đặc điểm các yếu tốt sinh thái và phân bố của họ nấm Ganodermataceae donk ở khu vực Tây Nguyên Tác giả Tạp chí Sinh học 2013
6 Ghi nhận 3 loài mới thuộc họ Ganodermataceae donk bổ sung vào danh mục lớn Việt Nam Tác giả Báo cáo khoa học về sinh thái và tài nguyên sinh vật hội nghị khoa học toàn quốc lần thứ 5 2013
7 Bổ sung 3 loài mới cho họ nấm Ganodermataceae donk ở Việt Nam Tác giả Tạp chí Sinh học 2013
8 An Investigation of the Family Ganodermataceae in the Yok Don National Park in the Central Highlands of Vietnam Tác giả The Thailand Natural History Museum Journal 7(1): 47-61, May 2013. © 2013 by National Science Museum, Thailand 2013
9 Nghiên cứu ứng dụng phế thải nông nghiệp trong nuôi trồng nấm linh chi cho năng suất cao ở Đắk Lắk Tác giả Hội nghị nghiên cứu khoa học trẻ toàn quốc các trường đại học, cao đẳng khối Nông Lâm Ngư toàn quốc lần 6 2014
10 An Improved HPLC-DAD Method for Quantitative Comparisons of Triterpenes in Ganodermataceae lucidum and Its Five Related Species Originating from Vietnam Đồng tác giả

Molecules ISSN 1420-3049

www.mdpi.com/journal/molecules

2015
11 Kết quả nghiên cứu thành phần loài nấm kí sinh công trùng họ Clavicipitaceae khu vực phía tây vườn quốc gia Chư Yang Sin tỉnh Đắk Lắk Tác giả Báo cáo khoa học về sinh thái và tài nguyên sinh vật hội nghị khoa học toàn quốc lần thứ 6 2015
12 Kết quả nghiên cứu thành phần loại nấm độc ở khu bảo tồn Nam Kar tỉnh Đắk Lắk Tác giả Báo cáo khoa học về sinh thái và tài nguyên sinh vật hội nghị khoa học toàn quốc lần thứ 6 2015
13 Đa dạng thành phần loài chi Ganoderma ở vườn quốc gia Kon Ka tỉnh Gia Lai - Việt Nam Tác giả Báo cáo khoa học về sinh thái và tài nguyên sinh vật hội nghị khoa học toàn quốc lần thứ 6 2015
14 Alpha-Amylase and Alpha-Glucosidase inhibittory activities Lingzhi extracts Colected from Tay Nguyen region Tác giả Tạp chí Khoa học và công nghệ 53 (6B) (2016) 51-56 2016
15 Cytotoxic Effect of Lingzhi Extracts on Gefitinibresitant Lung Cancer Cells Tác giả british Journal of Pharmaceutical Research 9 (6): 1-5. 2016, article no.BJPR.23005 ISSN: 2231-2919.NLM ID:101631759 SCIENCEDOMAIN international 2016
16 Kết quả thành phần loài chi nấm độc Amanita phân bố ở Thành phố Buôn Ma Thuột tỉnh Đắk Lắk Tác giả Báo cáo khoa học về nghiên cứu và giảng dạy sinh học ở Việt Nam 2016
17 Điều tra và bổ sung thành phần loài chi Amauroderma thuộc họ Ganodermataceae vườn quốc gia Yok Đôn - Tây Nguyên Việt Nam Tác giả Báo cáo khoa học về nghiên cứu và giảng dạy sinh học ở Việt Nam 2016
   
17. Số l­ượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã đ­ược cấp:

TT

Tên và nội dung văn bằng

Số, Ký mã hiệu

Nơi cấp

Năm cấp

1

       

2

       

3

       
         

18. Sản phẩm KHCN:

18.1 Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở n­ước ngoài:…………………………….

18.2 Số l­ượng sản phẩm KHCN ứng dụng trong nư­ớc:……………………………….

18.3 Liệt kê chi tiết các sản phẩm vào bảng sau:

TT

Tên sản phẩm

Thời gian, hình thức, quy mô, địa chỉ áp dụng

Hiệu quả

1

     

2

     

19. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp đã chủ trì hoặc tham gia

19.1 Đề tài, dự án hoặc nhiệm vụ KHCN khác đã và đang chủ trì

Tên/ Cấp

Thời gian (bắt đầu - kết thúc)

Cơ quản quản lý đề tài, thuộc Chương trình (nếu có)

Tình trạng đề tài (đã nghiệm thu/ chưa nghiệm thu)

 Điều tra định loại khu hệ nấm lớn hoại sinh trên gỗ thuộc phường (xã) Đạt Lý, Ea Kao, Khánh Xuân  2006 - 2007  Trường Đại học Tây Nguyên  Đã nghiệm thu
Điều tra định loại khu hệ nấm họ Rusulaceae khu vực Buôn Ma Thuột - Buôn Hồ 2009 - 2010 Trường Đại học Tây Nguyên Đã nghiệm thu
Điều tra và bảo tồn lưu trữ giồng nấm thuộc họ Ganodermataceae ở khu vực vườn quốc gia Chư Yang Sin 2010 - 2011 Trường Đại học Tây Nguyên Đã nghiệm thu
Điều tra và bảo tồn lưu trữ giồng nấm thuộc họ Ganodermateceae ở khu vực vườn quốc gia Yok Đôn 2011 - 2012 Trường Đại học Tây Nguyên Đã nghiệm thu
Nghiên cứu đặc điểm sinh học và độc tính cấp của một số làoi nấm thuộc họ nấm độc Amanitaceae ở tỉnh Đắk Lắk 2016 -2017 Bộ Giáo dục và Đào tạo Đã nghiệm thu
 Nghiên cứu xác định tên khoa học, thành phần hóa học và tác dụng hạ đường huyết của một số mẫu nấm lớn thuộc chi Amauroderma (linh chi đen) ở khu vực tỉnh đắk lắk 2017 - 2018  Bộ Giáo dục và Đào tạo   Đã nghiệm thu
 Thu thập, xây dựng bộ tiêu bản nấm ăn và dược liệu tại địa bàn tỉnh đăk lăk 2018 - 2019   Bộ Giáo dục và Đào tạo Đang thực hiện 

19.2 Đề tài, dự án, hoặc nhiệm vụ KHCN khác đã và đang tham gia với t­ư cách thành viên

Tên/ Cấp

Thời gian (bắt đầu - kết thúc)

Cơ quan quản lý đề tài, thuộc Ch­ương trình (nếu có)

Tình trạng đề tài (đã nghiệm thu/ chư­a nghiệm thu)

 Sinh kế của cộng đồng dân tộc thiểu số ở vùng đệm vườn quốc gia Chư Yang Sin ảnh hưởng đến sự đa dạng sinh học  2007 - 2008 Dự án nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học trẻ của quỹ Rocker Feller Đã nghiệm thu
Vai trò của một số lâm sản ngoài gỗ ảnh hưởng đến đa dạng sinh học ở vườn quốc gia Chư Yang Sin   2008 - 2009  Dự án nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học trẻ của quỹ Rocker Feller  Đã nghiệm thu
Nghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính sinh học một số loài nấm lớn và địa y ở khu vực Tây Nguyên và đề xuất bảo tồn, phát triển một số loài có triển vọng   2014 - 2015  Đề tài hợp tác giữ 2 cơ quan Trường Đại học Tây Nguyên và Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam  Đã nghiệm thu
Biên soạn tài liệu về giáo dục bảo tồn và phát triển tài nguyên nấm lớn có giá trị dược liệu vùng Tây Nguyên

 

2018 - 2019  Bộ Giáo dục và đào tạo   Đang thực hiện
       
       

20. Giải thư­ởng về KHCN trong và ngoài nư­ớc

TT

Hình thức và nội dung giải thư­ởng

Tổ chức, năm tặng th­ưởng

1  Giải nhì và bằng khen: Hội nghị nghiên cứu khoa học trẻ các trường đại học, cao đẳng khối Nông Lâm Ngư toàn quốc năm 2009  Trung ương Đoàn tặng năm 2009
 Giải ba và bằng khen: Hội nghị nghiên cứu khoa học trẻ các trường đại học, cao đẳng khối Nông Lâm Ngư toàn quốc năm 2011  Trung ương Đoàn tặng năm 2011
3 Bằng khen của tỉnh Đắk Nông tặng năm 2012: Đã có thành tích xuất sắc trong sự nghiệp đào tạo nguồn nhân lực cán bộ khoa học kỹ thuật chất lượng cao cho tỉnh giai đoạn 2007 - 2012 Chủ tịch tỉnh Đắk Nông tặng năm 2012
     

NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN

Tham gia các tổ chức hiệp hội ngành nghề; thành viên Ban biên tập các tạp chí khoa học trong và ngoài nư­ớc; thành viên các hội đồng quốc gia, quốc tế:

 Tham gia hội Sinh học tỉnh Đắk Lắk

 

Tôi cam đoan những thông tin cung cấp trên đây là chính xác, đầy đủ và hoàn toàn chịu mọi trách nhiệm nếu có sai lệch.

XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Đắk Lắk, ngày tháng năm 2019.
NGƯỜI KHAI

PGS.TS. Nguyễn Phương Đại Nguyên