Smaller Default Larger

LÝ LỊCH KHOA HỌC

THÔNG TIN CÁ NHÂN

1. Họ và tên: TRẦN QUỐC LÂM

2. Năm sinh: 1982 Nam/ Nữ: Nam

3. Dân tộc: Kinh

4. Nơi sinh: Nghĩa Đàn, Nghệ An

5. Quê QuánNghĩa Đàn, Nghệ An

 

6. Địa chỉ th­ường trú hiện nay:

Số nhà, đường: 50/2 Y Wang

Phư­ờng: Eatam

Thành phố: Buôn Ma Thuột

Tỉnh: Đắk Lắk

Điện thoại: 0913808282

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

7. Học vị:

8. Chức danh khoa học:

8.1. Phó giáo sư­ Năm phong :.....................Nơi phong :..................................................

8.2. Giáo S­ư Năm phong :.....................Nơi phong :.................................................

9. Chức danh nghiên cứu: 10. Chức vụ: Cán bộ giảng dạy

11. Cơ quan công tác:

Tên cơ quan: Trường Đại học Tây Nguyên

Phòng, Ban, Viện, Bộ môn (Trung tâm), Khoa: KHTN & CN

Địa chỉ Cơ quan: 567 Lê Duẩn, Thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

Điện thoại: (0500)3825185 Fax: (0500)3825184

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN

12. Quá trình đào tạo

Bậc đào tạo

Nơi đào tạo

Chuyên môn

Năm tốt nghiệp

 Đại học  ĐH Tây Nguyên  SP Vật lý  2005
 Thạc sĩ  Trường ĐH Đà Lạt  Vật lí kỹ thuật  2007
       
       
       

13. Các khoá đào tạo khác (nếu có)

Văn Bằng

Tên khoá đào tạo

Nơi đào tạo

Thời gian đào tạo

       
       
       
       
       
14. Trình độ ngoại ngữ (ghi rõ cấp độ: Tốt, Rất tốt, Khá, Trung bình)

Ngoại ngữ

Nghe

Nói

Đọc

Viết

Chứng chỉ quốc tế

 Tiếng Anh  Trung bình  Trung bình  Trung bình  Trung bình  IELTS 5.0
           
           

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

15. Quá trình công tác

Thời gian

(Từ năm ... đến năm...)

Chức vụ

Cơ quan công tác

Địa chỉ Cơ quan

 2009 - 2015  CBGD  Trường ĐH Tây Nguyên  567 Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk
 2016-2017  Phó trưởng bộ môn  Trường ĐH Tây Nguyên  567 Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk
 2018-2019  Trưởng bộ môn  Trường ĐH Tây Nguyên  567 Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

 

16. Các sách chuyên khảo, giáo trình, bài báo khoa học đã công bố

16.1. Sách giáo trình

TT

Tên sách

Là tác giả hoặc
là đồng tác giả

Nơi xuất bản

Năm xuất bản

1

       

2

       

16.2 Sách chuyên khảo

TT

Tên sách

Là tác giả hoặc là đồng tác giả

Nơi xuất bản

Năm xuất bản

1

       

2

       

16.3 Các bài báo khoa học

16.3.1. Số bài đăng trên các tạp chí nư­ớc ngoài:

16.3.2. Số bài báo đăng trên các tạp chí trong nư­ớc:

16.3.3. Số báo cáo tham gia các Hội nghị khoa học Quốc tế:

16.3.4. Số báo cáo tham gia các Hội nghị khoa học trong nư­ớc:

16.3.5. Liệt kê đầy đủ các bài báo nêu trên từ tr­ước đến nay theo thứ tự thời gian, ưu tiên các dòng đầu cho 5 công trình tiêu biểu, xuất sắc nhất:

TT

Tên bài báo

Là tác giả hoặc là đồng tác giả

Tên tạp chí công bố

Năm công bố

 1  Ứng dụng mô hình boson tương tác giải thích phổ năng lượng hạt nhân Hg; Sm; Gd Tác giả  Tạp chí KH Trường ĐH Tây Nguyên  2010
 2

 Xác định hàm lượng Cu, Fe, Zn trong một số mẫu nước tại phường Eatam bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử

 

Tác giả  Tạp chí KH Trường ĐH Tây Nguyên  2014
 3  Nghiên cứu, chế tạo bộ thí nghiệm bệp cảm ứng từ
 Đồng Tác giả
 Tạp chí KH Trường ĐH Tây Nguyên  2017
 4  Nghiên cứu, chế tạo máy phát hiện thiết bị công nghệ cao sử dụng gian lận trong thi cử  Tác giả  Tạp chí Thiết bị giáo dục  2019
5 Phân tích và nghiên cứu và thiết bị công nghệ cao sử dụng trong gian lận thi cử Đồng tác giả Tạp chí KH Trường ĐH Tây Nguyên 2019
   
17. Số l­ượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã đ­ược cấp:

TT

Tên và nội dung văn bằng

Số, Ký mã hiệu

Nơi cấp

Năm cấp

1

       

2

       

3

       
         

18. Sản phẩm KHCN:

18.1 Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở n­ước ngoài:…………………………….

18.2 Số l­ượng sản phẩm KHCN ứng dụng trong nư­ớc:……………………………….

18.3 Liệt kê chi tiết các sản phẩm vào bảng sau:

TT

Tên sản phẩm

Thời gian, hình thức, quy mô, địa chỉ áp dụng

Hiệu quả

1

     

2

     

19. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp đã chủ trì hoặc tham gia

19.1 Đề tài, dự án hoặc nhiệm vụ KHCN khác đã và đang chủ trì

Tên/ Cấp

Thời gian (bắt đầu - kết thúc)

Cơ quản quản lý đề tài, thuộc Chương trình (nếu có)

Tình trạng đề tài (đã nghiệm thu/ chưa nghiệm thu)

 Khai thác, sử dụng máy quang phổ hấp thu nguyên tử AA-7000/ Cơ sở  03/2011 - 03/2012  Trường ĐH Tây Nguyên  Đã nghiệm thu
       

19.2 Đề tài, dự án, hoặc nhiệm vụ KHCN khác đã và đang tham gia với t­ư cách thành viên

Tên/ Cấp

Thời gian (bắt đầu - kết thúc)

Cơ quan quản lý đề tài, thuộc Ch­ương trình (nếu có)

Tình trạng đề tài (đã nghiệm thu/ chư­a nghiệm thu)

 Điều tra thực trạng việc sử dụng các thí nghiệm trong giảng dạy vật lý ở một số trường THPT tại TP. Buôn Ma Thuột  01/2010 - 12/2010  Trường ĐH Tây Nguyên  Đã nghiệm thu
 Nghiên cứu, chế tạo thiết bị phát hiện gian lận thi cử dùng công nghệ cao.
 01/2018-12/2018  Trường ĐH Tây Nguyên  Đã nghiệm thu
       
       
       
       

20. Giải thư­ởng về KHCN trong và ngoài nư­ớc

TT

Hình thức và nội dung giải thư­ởng

Tổ chức, năm tặng th­ưởng

     
     
     

NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN

Tham gia các tổ chức hiệp hội ngành nghề; thành viên Ban biên tập các tạp chí khoa học trong và ngoài nư­ớc; thành viên các hội đồng quốc gia, quốc tế:

 

 

 

Tôi cam đoan những thông tin cung cấp trên đây là chính xác, đầy đủ và hoàn toàn chịu mọi trách nhiệm nếu có sai lệch.

XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Đắk Lắk, ngày 19 tháng 8 năm 2019.
NGƯỜI KHAI

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

Trần Quốc Lâm