Smaller Default Larger

LÝ LỊCH KHOA HỌC

THÔNG TIN CÁ NHÂN

 

1. Họ và tên: NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG

2. Năm sinh: 1983 Nam/ Nữ: Nữ

3. Dân tộc: Kinh

4. Nơi sinh: Tp. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

5. Quê Quán: Xã Võ Liệt, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An

 

6. Địa chỉ th­ường trú hiện nay:

Số nhà, đường: 126/49 Y Moan

Phư­ờng: Tân Lợi

Thành phố: Buôn Ma Thuột

Tỉnh: Đắk Lắk

Điện thoại: 0945758383

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

7. Học vị: Thạc sĩ

8. Chức danh khoa học:

8.1. Phó giáo sư­ Năm phong :.....................Nơi phong :..................................................

8.2. Giáo S­ư Năm phong :.....................Nơi phong :.................................................

9. Chức danh nghiên cứu:

10. Chức vụ: Cán bộ giảng dạy

11. Cơ quan công tác:

Tên cơ quan: Trường Đại học Tây Nguyên

Phòng, Ban, Viện, Bộ môn (Trung tâm), Khoa: Khoa học tự nhiên & Công nghệ

Địa chỉ Cơ quan: 567 Lê Duẩn, Thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

Điện thoại: (0500)3825185 Fax: (0500)3825184

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN

12. Quá trình đào tạo

Bậc đào tạo

Nơi đào tạo

Chuyên môn

Năm tốt nghiệp

 Đại học

Trường Đại học Tây Nguyên

 Sư phạm Vật Lý 2006 
 Thạc sĩ Trường ĐHSP Hà Nội  LL&PPDH Vật Lý   2012
       
       
       

13. Các khoá đào tạo khác (nếu có)

Văn Bằng

Tên khoá đào tạo

Nơi đào tạo

Thời gian đào tạo

       
       
       
       
       
14. Trình độ ngoại ngữ (ghi rõ cấp độ: Tốt, Rất tốt, Khá, Trung bình)

Ngoại ngữ

Nghe

Nói

Đọc

Viết

Chứng chỉ quốc tế

 Tiếng Anh  TB TB  Tốt  Tốt   
           
           

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

15. Quá trình công tác

Thời gian

(Từ năm ... đến năm...)

Chức vụ

Cơ quan công tác

Địa chỉ Cơ quan

 12/2006 - 11/2010  Giảng viên  Trường Đại học Tây Nguyên  567 Lê Duẩn, Tp. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk
 11/2010 - 11/2012 Học viên cao học   Trường Đại học Sư phạm Hà Nội  136 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
 11/2012 - 2018 Giảng viên   Trường Đại học Tây Nguyên

 567 Lê Duẩn, Tp. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

12/2018 - 2019 Nghiên cứu sinh Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

136 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

16. Các sách chuyên khảo, giáo trình, bài báo khoa học đã công bố

16.1. Sách giáo trình

TT

Tên sách

Là tác giả hoặc
là đồng tác giả

Nơi xuất bản

Năm xuất bản

1

       

2

       

16.2 Sách chuyên khảo

TT

Tên sách

Là tác giả hoặc là đồng tác giả

Nơi xuất bản

Năm xuất bản

1

       

2

       

16.3 Các bài báo khoa học

16.3.1. Số bài đăng trên các tạp chí nư­ớc ngoài:

16.3.2. Số bài báo đăng trên các tạp chí trong nư­ớc:

16.3.3. Số báo cáo tham gia các Hội nghị khoa học Quốc tế:

16.3.4. Số báo cáo tham gia các Hội nghị khoa học trong nư­ớc:

16.3.5. Liệt kê đầy đủ các bài báo nêu trên từ tr­ước đến nay theo thứ tự thời gian, ưu tiên các dòng đầu cho 5 công trình tiêu biểu, xuất sắc nhất:

TT

Tên bài báo

Là tác giả hoặc là đồng tác giả

Tên tạp chí công bố

Năm công bố

1  Chế tạo bộ phận thí nghiệm ghép nối máy tính và phần mềm hỗ trợ dạy học các định luật chất khí môn Vật Lý lớp 10 THPT  Đồng tác giả  Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng  2012
 2 Bộ thí nghiệm khảo sát điện trở suất của kim loại phụ thuộc nhiệt độ ghép nối với máy tính (Vật Lý 11)  Đồng tác giả  Tạp chí Thiết bị giáo dục  2012 
 3 Thiết kế bộ đo tốc độ gió ghép nối với máy tính  Tác giả  Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Tây Nguyên  2014 
 4  Bồi dưỡng năng lực thực nghiệm cho học sinh thông qua Tổ chức hoạt động ngoại khóa chương “từ trường” vật lí 11  Tác giả

Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Tây Nguyên

 2018
5 Tổ chức dạy học chủ đề stem “chế tạo máy bắt muỗi” nhằm phát triển năng lực sáng tạo của học sinh Tác giả

Tạp chí Thiết bị giáo dục

2018
6 Tổ chức dạy học chủ đề "Chế tạo máy lạnh mini di động" Vật lí 10 theo định hướng giáo dục STEM Đồng tác giả

Tạp chí khoa học - Trường Đại học sư phạm - ĐH Đà Nẵng

2018
   
17. Số l­ượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã đ­ược cấp:

TT

Tên và nội dung văn bằng

Số, Ký mã hiệu

Nơi cấp

Năm cấp

1

       

2

       

3

       
         

18. Sản phẩm KHCN:

18.1 Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở n­ước ngoài:…………………………….

18.2 Số l­ượng sản phẩm KHCN ứng dụng trong nư­ớc:……………………………….

18.3 Liệt kê chi tiết các sản phẩm vào bảng sau:

TT

Tên sản phẩm

Thời gian, hình thức, quy mô, địa chỉ áp dụng

Hiệu quả

1

     

2

     

19. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp đã chủ trì hoặc tham gia

19.1 Đề tài, dự án hoặc nhiệm vụ KHCN khác đã và đang chủ trì

Tên/ Cấp

Thời gian (bắt đầu - kết thúc)

Cơ quản quản lý đề tài, thuộc Chương trình (nếu có)

Tình trạng đề tài (đã nghiệm thu/ chưa nghiệm thu)

 Đề tài khoa học cấp Cơ sở: Thiết kế bộ đo tốc độ gió ghép nối với máy tính 2011 - 2012  Khoa học tự nhiên & Công nghệ - Trường Đại học Tây Nguyên
 
 Đã nghiệm thu
       

19.2 Đề tài, dự án, hoặc nhiệm vụ KHCN khác đã và đang tham gia với t­ư cách thành viên

Tên/ Cấp

Thời gian (bắt đầu - kết thúc)

Cơ quan quản lý đề tài, thuộc Ch­ương trình (nếu có)

Tình trạng đề tài (đã nghiệm thu/ chư­a nghiệm thu)

 Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu chế tạo bộ cảm biến và thí nghiệm ghép nối với máy vi tính trong dạy học Vật Lý ở trường phổ thông 2011 - 2013  Trường Đại học Tây Nguyên  Đã nghiệm thu 
       
       
       
       
       

20. Giải thư­ởng về KHCN trong và ngoài nư­ớc

TT

Hình thức và nội dung giải thư­ởng

Tổ chức, năm tặng th­ưởng

     
     
     

NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN

Tham gia các tổ chức hiệp hội ngành nghề; thành viên Ban biên tập các tạp chí khoa học trong và ngoài nư­ớc; thành viên các hội đồng quốc gia, quốc tế:

 

 

 

 

 

 

Tôi cam đoan những thông tin cung cấp trên đây là chính xác, đầy đủ và hoàn toàn chịu mọi trách nhiệm nếu có sai lệch.

XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Đắk Lắk, ngày 28 tháng 2 năm 2019
NGƯỜI KHAI

(Ký và ghi rõ họ tên)