Smaller Default Larger

LÝ LỊCH KHOA HỌC

THÔNG TIN CÁ NHÂN

1. Họ và tên: DƯƠNG QUỐC HUY

2. Năm sinh: 1985 Nam/ Nữ:Nam

3. Dân tộc: Kinh

4. Nơi sinh: Thái Thụy, Thái Bình

5. Quê QuánThái Thụy, Thái Bình

 

6. Địa chỉ th­ường trú hiện nay:

Số nhà, đường: hẻm 214 đường Săm Brăm

Phư­ờng: Ea Tam

Thành phố: Buôn Ma Thuột

Tỉnh: Đắk Lắk

Điện thoại: 0905616183

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

7. Học vị:

7.1. Thạc sĩ

Năm bảo vệ: 2012 tại trường Đại học Quy Nhơn

Ngành: Toán học

Chuyên ngành: Toán Giải tích

8. Chức danh khoa học:

8.1. Phó giáo sư­ Năm phong :.....................Nơi phong :..................................................

8.2. Giáo S­ư Năm phong :.....................Nơi phong :.................................................

9. Chức danh nghiên cứu:

10. Chức vụ: Cán bộ giảng dạy

11. Cơ quan công tác:

Tên cơ quan: Trường Đại học Tây Nguyên

Phòng, Ban, Viện, Bộ môn (Trung tâm), Khoa: Khoa học tự nhiên và công nghệ, Trường ĐH Tây Nguyên

Địa chỉ Cơ quan: 567 Lê Duẩn, Thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

Điện thoại: (0500)3825185 Fax: (0500)3825184

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN

12. Quá trình đào tạo

Bậc đào tạo

Nơi đào tạo

Chuyên môn

Năm tốt nghiệp

 Đại học  Trường ĐH Tây Nguyên  Sư phạm toán học  2007
 Thạc sĩ  Trường ĐH Quy Nhơn  Toán giải tích  2012
       
       
       

13. Các khoá đào tạo khác (nếu có)

Văn Bằng

Tên khoá đào tạo

Nơi đào tạo

Thời gian đào tạo

 Cử nhân ngôn ngữ Anh  Văn bằng 2  Trường ĐH Quy Nhơn  2010 - 2012
       
       
       
       
14. Trình độ ngoại ngữ (ghi rõ cấp độ: Tốt, Rất tốt, Khá, Trung bình)

Ngoại ngữ

Nghe

Nói

Đọc

Viết

Chứng chỉ quốc tế

 Tiếng Anh  Khá  Khá  Khá  Khá  
           
           

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

15. Quá trình công tác

Thời gian

(Từ năm ... đến năm...)

Chức vụ

Cơ quan công tác

Địa chỉ Cơ quan

 2008 đến nay  Giảng viên  Trường Đại học Tây Nguyên 567 Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk
       
       

16. Các sách chuyên khảo, giáo trình, bài báo khoa học đã công bố

16.1. Sách giáo trình

TT

Tên sách

Là tác giả hoặc
là đồng tác giả

Nơi xuất bản

Năm xuất bản

1

 Giáo trình toán C1  Đồng tác giả  Đại học Tây Nguyên  2015

2

       

16.2 Sách chuyên khảo

TT

Tên sách

Là tác giả hoặc là đồng tác giả

Nơi xuất bản

Năm xuất bản

1

       

2

       

16.3 Các bài báo khoa học

16.3.1. Số bài đăng trên các tạp chí nư­ớc ngoài: 5

16.3.2. Số bài báo đăng trên các tạp chí trong nư­ớc: 3

16.3.3. Số báo cáo tham gia các Hội nghị khoa học Quốc tế: 1

16.3.4. Số báo cáo tham gia các Hội nghị khoa học trong nư­ớc: 3

16.3.5. Liệt kê đầy đủ các bài báo nêu trên từ tr­ước đến nay theo thứ tự thời gian, ưu tiên các dòng đầu cho 5 công trình tiêu biểu, xuất sắc nhất:

TT

Tên bài báo

Là tác giả hoặc là đồng tác giả

Tên tạp chí công bố

Năm công bố

 1 John-Nirenberg type inequalities for Musielak - Orlicz Campanato spaces on spaces of homogeneous type  Đồng tác giả Vietnam Journal of Mathematics  2019
2 The multi-parameter Hausdorff operators on $H^1$ and $L^p$  Đồng tác giả Mathematical Inequalities and Applications 2018
3 Tensor Representation of Spaces of Holomorphic Functions and Applications  Đồng tác giả Complex Analysis and Operator Theory 2017
4 A note on weak* convergence in $h^1(\mathbb R^d)$  Đồng tác giả Annals of Fucntional analysis 2016
5 Monotonicity of sequences involving generalized convexity function and sequences  Đồng tác giả Tamkang Journal of Mathematics 2015
6  Các đặc trưng và bất đẳng thức Jensen ngược cho lớp hàm GG-lồi  Tác giả  Tạp chí khoa học Trường Đại học Tây Nguyên  2016
7 Tổng của chuỗi số và các biểu diễn của nó  Tác giả  Tạp chí khoa học Trường Đại học Tây Nguyên  2014
8 Mở rộng định lí trội cho hàm lồi suy rộng và ứng dụng  Tác giả  Tạp chí khoa học Trường Đại học Tây Nguyên  2018
   
17. Số l­ượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã đ­ược cấp:

TT

Tên và nội dung văn bằng

Số, Ký mã hiệu

Nơi cấp

Năm cấp

1

        

2

        

3

        
         

18. Sản phẩm KHCN:

18.1 Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở n­ước ngoài:…………………………….

18.2 Số l­ượng sản phẩm KHCN ứng dụng trong nư­ớc:……………………………….

18.3 Liệt kê chi tiết các sản phẩm vào bảng sau:

TT

Tên sản phẩm

Thời gian, hình thức, quy mô, địa chỉ áp dụng

Hiệu quả

1

     

2

     

19. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp đã chủ trì hoặc tham gia

19.1 Đề tài, dự án hoặc nhiệm vụ KHCN khác đã và đang chủ trì

Tên/ Cấp

Thời gian (bắt đầu - kết thúc)

Cơ quản quản lý đề tài, thuộc Chương trình (nếu có)

Tình trạng đề tài (đã nghiệm thu/ chưa nghiệm thu)

 Ứng dụng của hàm lồi và tựa lồi vào chứng minh và sáng tạo bất đẳng thức / cấp cơ sở  01/2010 - 12/2010  Trường ĐH Tây Nguyên  Đã nghiệm thu
 Ứng dụng của hàm gamma và hàm beta / cấp cơ sở  01/2011 - 12/2011  Trường ĐH Tây Nguyên  Đã nghiệm thu
Biểu diễn tensor của không gian các hàm chỉnh hình / cấp cơ sở 01/2013 - 12/2013 Trường ĐH Tây Nguyên Đã nghiệm thu
Bất đẳng thức Jensen ngược cho một số kiểu hàm lồi suy rộng / cấp cơ sở 01/2016 - 12/2016 Trường ĐH Tây Nguyên Đã nghiệm thu
Mối liên hệ giữa bộ trội với hàm lồi suy rộng và ứng dụng / cấp cơ sở 01/2018 - 12/2018 Trường ĐH Tây Nguyên Đã nghiệm thu

19.2 Đề tài, dự án, hoặc nhiệm vụ KHCN khác đã và đang tham gia với t­ư cách thành viên

Tên/ Cấp

Thời gian (bắt đầu - kết thúc)

Cơ quan quản lý đề tài, thuộc Ch­ương trình (nếu có)

Tình trạng đề tài (đã nghiệm thu/ chư­a nghiệm thu)

Một số bài toán trong Giải tích điều hòa và thuyết tương đối/ Quốc gia  12/2017 - 01/2019  Trường ĐH Quy Nhơn  Đã nghiệm thu
       
       
       
       
       

20. Giải thư­ởng về KHCN trong và ngoài nư­ớc

TT

Hình thức và nội dung giải thư­ởng

Tổ chức, năm tặng th­ưởng

     
     
     

NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN

Tham gia các tổ chức hiệp hội ngành nghề; thành viên Ban biên tập các tạp chí khoa học trong và ngoài nư­ớc; thành viên các hội đồng quốc gia, quốc tế:

 

 

Tôi cam đoan những thông tin cung cấp trên đây là chính xác, đầy đủ và hoàn toàn chịu mọi trách nhiệm nếu có sai lệch.

XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Đắk Lắk, ngày 10 tháng 01 năm 2019.
NGƯỜI KHAI

(Ký và ghi rõ họ tên)