Smaller Default Larger

LÝ LỊCH KHOA HỌC

THÔNG TIN CÁ NHÂN

1. Họ và tên: PHÙNG NGUYỄN THÁI HẰNG

2. Năm sinh: 1983 Nam/ Nữ: Nữ

3. Dân tộc: Kinh

4. Nơi sinh: Đắk Lắk

5. Quê Quán: Quảng Nam

 

6. Địa chỉ th­ường trú hiện nay:

Số nhà, đường: 30 Nguyên Hồng, Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

Phư­ờng: Tân Lợi

Thành phố: Buôn Ma Thuột

Tỉnh: Đắk Lắk

Điện thoại: 090949072

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

7. Học vị:

8. Chức danh khoa học:

8.1. Phó giáo sư­ Năm phong :.....................Nơi phong :..................................................

8.2. Giáo S­ư Năm phong :.....................Nơi phong :.................................................

9. Chức danh nghiên cứu: 10. Chức vụ: Cán bộ giảng dạy

11. Cơ quan công tác:

Tên cơ quan: Trường Đại học Tây Nguyên

Phòng, Ban, Viện, Bộ môn (Trung tâm), Khoa: Bộ môn Vật Lý, Khoa KHTN&CN

Địa chỉ Cơ quan: 567 Lê Duẩn, Thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

Điện thoại: (0500)3825185 Fax: (0500)3825184

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN

12. Quá trình đào tạo

Bậc đào tạo

Nơi đào tạo

Chuyên môn

Năm tốt nghiệp

 Đại học  ĐH Tây Nguyên  Sư phạm Vật lý  2005
 Thạc sĩ  ĐH Khoa học tự nhiên TP.HCM  Quang học  2011
 Tiến sĩ   ĐH Khoa học tự nhiên TP.HCM  Quang học  2018
       
       

13. Các khoá đào tạo khác (nếu có)

Văn Bằng

Tên khoá đào tạo

Nơi đào tạo

Thời gian đào tạo

 Trung cấp tin học  Tin học ứng dụng  - Tại chức  Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng  04/2002-12/2003
 Cử nhân ngôn ngữ Anh  Ngôn ngữ Anh - Vừa học vừa làm  Đại học Qui Nhơn  2011-2013
       
       
       
14. Trình độ ngoại ngữ (ghi rõ cấp độ: Tốt, Rất tốt, Khá, Trung bình)

Ngoại ngữ

Nghe

Nói

Đọc

Viết

Chứng chỉ quốc tế

 Anh Văn  Trung bình  Trung bình  Khá  Khá  
           
           

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

15. Quá trình công tác

Thời gian

(Từ năm ... đến năm...)

Chức vụ

Cơ quan công tác

Địa chỉ Cơ quan

 2005 - 2006  Giáo viên  THPT Phú Xuân  Nguyễn Hữu Thọ, BMT
 2006 - nay  Giảng viên  ĐH Tây Nguyên  567 Lê Duẩn, BMT
       

16. Các sách chuyên khảo, giáo trình, bài báo khoa học đã công bố

16.1. Sách giáo trình

TT

Tên sách

Là tác giả hoặc
là đồng tác giả

Nơi xuất bản

Năm xuất bản

1

       

2

       

16.2 Sách chuyên khảo

TT

Tên sách

Là tác giả hoặc là đồng tác giả

Nơi xuất bản

Năm xuất bản

1

 Chế tạo và nghiên cứu màng quang xúc tác TiO2 hoạt động được trong vùng khả kiến  Tác giả  Nhà xuất bản đại học Cần Thơ  2018

2

       

16.3 Các bài báo khoa học

16.3.1. Số bài đăng trên các tạp chí nư­ớc ngoài: 05

16.3.2. Số bài báo đăng trên các tạp chí trong nư­ớc: 05

16.3.3. Số báo cáo tham gia các Hội nghị khoa học Quốc tế:02

16.3.4. Số báo cáo tham gia các Hội nghị khoa học trong nư­ớc:08

16.3.5. Liệt kê đầy đủ các bài báo nêu trên từ tr­ước đến nay theo thứ tự thời gian, ưu tiên các dòng đầu cho 5 công trình tiêu biểu, xuất sắc nhất:

TT

Tên bài báo

Là tác giả hoặc là đồng tác giả

Tên tạp chí công bố

Năm công bố

 1

Enhancement of the visible light photocatalytic activity of vanadium and nitrogen co-doped TiO2 thin film

 Tác giả  Journal of Nonlinear Optical Physics & Materials  2016
 2  Màng quang xúc tác TiO2 đồng pha tạp vanadium và ni tơ: lý thuyết và thực nghiệm  Tác giả   Tạp chí đại học Tây Nguyên  2015
 3  Tăng cường tính quang xúc tác của màng titan oxit đồng pha tạp vanadium và nitơ  Tác giả  Những tiến bộ trong vật lý kỹ thuật và ứng dụng.  2014
 4 Tính quang xúc tác của màng titan oxit đồng pha tạp vanadium và nitơ Tác giả Tạp chí khoa học công nghệ 2014
 5  Investigating the Photocatalytic Activity under Visible Region of Nitrogen and Vanadium Co-Dopped TiO2 Thin Film Prepared By Dc Reactive Magnetron Co-Sputtering Method  Đồng tác giả  

Journal of Emerging Trends in Engineering and Applied Sciences

 2012
6 Enhancing the photocatalytic under visible light of chrominium doped TiO2 thin film prepared by sol-gel method Tác giả VNU Journal of Science, Math. Phy. 2011
7 Photocatalytic activity enhancing for titanium dioxide by co-doping chrominium and nitrogen tác giả Advances in Optics Photonics Spectroscopy and apllications VII 2013
8 Investigating visible-photocatalytic of MoS2/TiO2 heterostructure thin films at various MoS2 deposition time Tác giả Journal of Nanomaterials 2017
9 Effect of co-doping anhd tri-doping with transition metals and a nonmetals on photocatalytic activity in visible light of TiO2 thin film Tác giả Journal of Korean Physical Society  2017
10 Influences of MoS2 deposition time on the photocatalytic activity of MoS2/V, N co-doped TiO2 heterostructure thin film in visible light Tác giả Journal of Current Applied Physics 2018
   
17. Số l­ượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã đ­ược cấp:

TT

Tên và nội dung văn bằng

Số, Ký mã hiệu

Nơi cấp

Năm cấp

1

       

2

       

3

       
         

18. Sản phẩm KHCN:

18.1 Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở n­ước ngoài:…………………………….

18.2 Số l­ượng sản phẩm KHCN ứng dụng trong nư­ớc:……………………………….

18.3 Liệt kê chi tiết các sản phẩm vào bảng sau:

TT

Tên sản phẩm

Thời gian, hình thức, quy mô, địa chỉ áp dụng

Hiệu quả

1

     

2

     

19. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp đã chủ trì hoặc tham gia

19.1 Đề tài, dự án hoặc nhiệm vụ KHCN khác đã và đang chủ trì

Tên/ Cấp

Thời gian (bắt đầu - kết thúc)

Cơ quản quản lý đề tài, thuộc Chương trình (nếu có)

Tình trạng đề tài (đã nghiệm thu/ chưa nghiệm thu)

       
       

19.2 Đề tài, dự án, hoặc nhiệm vụ KHCN khác đã và đang tham gia với t­ư cách thành viên

Tên/ Cấp

Thời gian (bắt đầu - kết thúc)

Cơ quan quản lý đề tài, thuộc Ch­ương trình (nếu có)

Tình trạng đề tài (đã nghiệm thu/ chư­a nghiệm thu)

 Nghiên cứu và chế tạo màng quang xúc tác TiO2 pha tạp vanadium/Cơ sở  1/2013 – 12/2013  Đại học Tây Nguyên  Đã nghiệm thu
 Nghiên cứu và chế tạo màng quang xúc tác TiO2 đồng pha tạp vanadium và ni tơ  1/2014 – 12/2014  Đại học Tây Nguyên  Đã nghiệm thu
       
       
       
       

20. Giải thư­ởng về KHCN trong và ngoài nư­ớc

TT

Hình thức và nội dung giải thư­ởng

Tổ chức, năm tặng th­ưởng

     
     
     

NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN

Tham gia các tổ chức hiệp hội ngành nghề; thành viên Ban biên tập các tạp chí khoa học trong và ngoài nư­ớc; thành viên các hội đồng quốc gia, quốc tế:

 

 

Tôi cam đoan những thông tin cung cấp trên đây là chính xác, đầy đủ và hoàn toàn chịu mọi trách nhiệm nếu có sai lệch.

XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Đắk Lắk, ngày 26 tháng 2 năm 2017
NGƯỜI KHAI

(Ký và ghi rõ họ tên)