Smaller Default Larger

LÝ LỊCH KHOA HỌC

THÔNG TIN CÁ NHÂN

1. Họ và tên: TRẦN THỊ PHƯƠNG HẠNH

2. Năm sinh: 1983 Nam/ Nữ: Nữ

3. Dân tộc: Kinh

4. Nơi sinh: Tp. Hồ Chí Minh

5. Quê Quán: Phổ An, Đức Phổ, Quảng Ngãi

 

6. Địa chỉ th­ường trú hiện nay:

Số nhà, đường: 519 Lê Duẩn

Phư­ờng: Ea Tam

Thành phố: Buôn Ma Thuột

Tỉnh: Đắk Lắk

Điện thoại: 0988861311

Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

7. Học vị:

7.1. Tiến sĩ

Năm bảo vệ: 2015, tại Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

Ngành: nông nghiệp, Chuyên ngành: Di truyền chọn tạo giống cây trồng

8. Chức danh khoa học:

8.1. Phó giáo sư­ Năm phong :.....................Nơi phong :..................................................

8.2. Giáo S­ư Năm phong :.....................Nơi phong :.................................................

9. Chức danh nghiên cứu:

10. Chức vụ: Cán bộ giảng dạy

11. Cơ quan công tác:

Tên cơ quan: Trường Đại học Tây Nguyên

Phòng, Ban, Viện, Bộ môn (Trung tâm), Khoa: Khoa học tự nhiên & Công nghệ

Địa chỉ Cơ quan: 567 Lê Duẩn, Thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

Điện thoại: (0500)3825185 Fax: (0500)3825184

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN

12. Quá trình đào tạo

Bậc đào tạo

Nơi đào tạo

Chuyên môn

Năm tốt nghiệp

 Đại học  Trường Đại học Tây Nguyên  Sư phạm Sinh-KTNL 2005 
 Thạc sĩ

Trường Đại học Tây Nguyên 

Sinh học thực nghiệm  2010 
 Tiến sĩ Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam  Di truyền chọn tạo giống cây trồng  2015 
       
       

13. Các khoá đào tạo khác (nếu có)

Văn Bằng

Tên khoá đào tạo

Nơi đào tạo

Thời gian đào tạo

       
       
       
       
       
14. Trình độ ngoại ngữ (ghi rõ cấp độ: Tốt, Rất tốt, Khá, Trung bình)

Ngoại ngữ

Nghe

Nói

Đọc

Viết

Chứng chỉ quốc tế

 Anh Văn TB  TB  Khá  Khá   
           
           

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

15. Quá trình công tác

Thời gian

(Từ năm ... đến năm...)

Chức vụ

Cơ quan công tác

Địa chỉ Cơ quan

 2011 - 2015 Giảng viên 

Trường Đại học Tây Nguyên 

567 Lê Duẩn, Tp. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk 

       
       

16. Các sách chuyên khảo, giáo trình, bài báo khoa học đã công bố

16.1. Sách giáo trình

TT

Tên sách

Là tác giả hoặc
là đồng tác giả

Nơi xuất bản

Năm xuất bản

1

       

2

       

16.2 Sách chuyên khảo

TT

Tên sách

Là tác giả hoặc là đồng tác giả

Nơi xuất bản

Năm xuất bản

1

       

2

       

16.3 Các bài báo khoa học

16.3.1. Số bài đăng trên các tạp chí nư­ớc ngoài:

16.3.2. Số bài báo đăng trên các tạp chí trong nư­ớc:

16.3.3. Số báo cáo tham gia các Hội nghị khoa học Quốc tế:

16.3.4. Số báo cáo tham gia các Hội nghị khoa học trong nư­ớc:

16.3.5. Liệt kê đầy đủ các bài báo nêu trên từ tr­ước đến nay theo thứ tự thời gian, ưu tiên các dòng đầu cho 5 công trình tiêu biểu, xuất sắc nhất:

TT

Tên bài báo

Là tác giả hoặc là đồng tác giả

Tên tạp chí công bố

Năm công bố

 1  Kết quả tuyển chọn giống ngô chịu bệnh gỉ sắt (Puccinia sp.) năng suất cao ở vùng Đông Nam bộ Tây Nguyên  Trần Thị Phương Hạnh, Bùi Mạnh Cường, Lê Hữu Pháp  Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam số 2(23)/2011, Tr 105-108  2011
Đặc điểm nông sinh học và khả năng kết hợp của một số dòng ngô thuần chịu bệnh gỉ sắt (Puccinia sp.) tại các tỉnh Tây Nguyên   Trần Thị Phương Hạnh, Bùi Mạnh Cường  Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, ISSN 1859-4581, Tsố 221/2013; tr.18-23 2013 
Kết quả chọn tạo và khảo nghiệm giống ngô lai chín sớm, chịu bệnh gỉ sắt Vn5885   Trần Thị Phương Hạnh, Bùi Mạnh Cường, Ngô Thị Minh Tâm, Đoàn Thị Bích Thảo, Nguyễn Văn Trường, Nguyễn Thị Thu Hoài, Ngụy Thị Hương Lan, Nguyễn Thị Ánh Thu  Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, ISSN 1859-4581, Tập 1 - tháng 6/2014, tr.107-115 2014 
Isolation and screening of IAA Biosyntesis bacteria in soil and their effect on growth of corn (Zea mays.L)   Nguyen Thi Thu Hoai, Tran Thi Phuong Hanh, Vo Thi Phuong Khanh  The 2nd international conference on green technology sustainable development 2014  2014
5 Vi khuẩn sinh IAA trong đất và ảnh hưởng của chúng lên giai đoạn đầu sự sinh trưởng của cây ngô (zea may) tại Buôn Ma Thuột  Nguyễn Thị Thu Hoài, Trần Thị Phương Hạnh, Võ Thị Phương Khanh Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Công nghệ tuổi trẻ các trường Đại học và Cao đẳng khối Nông - Lâm - Ngư - Thủy lợi toàn quốc lần thứ 5 2014
6 Nghiên cứu sự phát sinh chồi và rễ cây mướp đắng (Momordica charantia L.) Trần Thị Phương Hạnh, Nguyễn Du Sanh Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Công nghệ tuổi trẻ các trường Đại học và Cao đẳng khối Nông - Lâm - Ngư - Thủy lợi toàn quốc lần thứ 5 2014
7 Nghiên cứu quang tự dưỡng cây Bạc Hà (Mentha arvensis L.) Trần Thị Phương Hạnh, Trịnh Thị Huyền Trang, Hoàng Thị Lệ Uyên Tạp chí số 20, tháng 6 - 2014. Trường Đại học Tây Nguyên, ISSN 1859-4611, 31-38 2014
8 Ảnh hưởng của chất điều hòa sinh trưởng thực vật đến sự bật chồi cây Trúc lan (Arundina graminifolia (D. Don) Hochr) trong điều kiện nuôi cấy in vitro Nguyễn Đại Cương, Huỳnh Khắc Truyền, Nguyễn Thị Thùy Dương, Y Duyên, Lê Thị Hà Vy, Nguyễn Thị Mỹ Linh, Trần Thị Phương Hạnh Tạp chí số 20, tháng 10 - 2016. Trường Đại học Tây Nguyên, ISSN 1859-4611, 9-12  
9 Khảo sát hàm lượng menthol và menthone (mentha arvensis L.) trong tinh dầu bạc hà nuôi cấy quang tự dưỡng tại Buôn Ma Thuột Trịnh Thị Huyền Trang, Trần Thị Phương Hạnh Tạp chí Trường Đại học Tây Nguyên, số 23. Trường Đại học Tây Nguyên, ISSN 1859-4611  
   
17. Số l­ượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã đ­ược cấp:

TT

Tên và nội dung văn bằng

Số, Ký mã hiệu

Nơi cấp

Năm cấp

1

       

2

       

3

       
         

18. Sản phẩm KHCN:

18.1 Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở n­ước ngoài:…………………………….

18.2 Số l­ượng sản phẩm KHCN ứng dụng trong nư­ớc:……………………………….

18.3 Liệt kê chi tiết các sản phẩm vào bảng sau:

TT

Tên sản phẩm

Thời gian, hình thức, quy mô, địa chỉ áp dụng

Hiệu quả

1

     

2

     

19. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp đã chủ trì hoặc tham gia

19.1 Đề tài, dự án hoặc nhiệm vụ KHCN khác đã và đang chủ trì

Tên/ Cấp

Thời gian (bắt đầu - kết thúc)

Cơ quản quản lý đề tài, thuộc Chương trình (nếu có)

Tình trạng đề tài (đã nghiệm thu/ chưa nghiệm thu)

 Nghiên cứu nhân giống cây trạng nguyên (Euphorbia pulcherrima Willd.) trong điều kiện invitro và exvitro/Cơ sở  2011 - 2012

Trường Đại học Tây Nguyên 

Đã nghiệm thu 
 Nghiên cứu vi nhân giống quang tự dưỡng cây bạc hà (Mentha arvensis L.)/Cơ sở 2012 - 2013 

Trường Đại học Tây Nguyên 

Đã nghiệm thu 

19.2 Đề tài, dự án, hoặc nhiệm vụ KHCN khác đã và đang tham gia với t­ư cách thành viên

Tên/ Cấp

Thời gian (bắt đầu - kết thúc)

Cơ quan quản lý đề tài, thuộc Ch­ương trình (nếu có)

Tình trạng đề tài (đã nghiệm thu/ chư­a nghiệm thu)

 Khảo sát hàm lượng menthol và menthone (Mentha arvensis L.) trong tinh dầu bạc hà nuôi cấy quang tự dưỡng tại Buôn Ma Thuột/ Cơ sở  2014 - 2015  Trường Đại học Tây Nguyên   Đã nghiệm thu
       
       
       
       
       

20. Giải thư­ởng về KHCN trong và ngoài nư­ớc

TT

Hình thức và nội dung giải thư­ởng

Tổ chức, năm tặng th­ưởng

     
     
     

NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN

Tham gia các tổ chức hiệp hội ngành nghề; thành viên Ban biên tập các tạp chí khoa học trong và ngoài nư­ớc; thành viên các hội đồng quốc gia, quốc tế:

 

 

Tôi cam đoan những thông tin cung cấp trên đây là chính xác, đầy đủ và hoàn toàn chịu mọi trách nhiệm nếu có sai lệch.

XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Đắk Lắk, ngày 27 tháng 3 năm 2017.
NGƯỜI KHAI

(Ký và ghi rõ họ tên)