Smaller Default Larger

LÝ LỊCH KHOA HỌC

THÔNG TIN CÁ NHÂN

1. Họ và tên: TỪ THỊ VIỆT HÀ

2. Năm sinh: 1981 Nam/ Nữ: Nữ

3. Dân tộc: Kinh

4. Nơi sinh: Hưng Bình, Vinh, Nghệ An

5. Quê Quán: Xuân Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh

 

6. Địa chỉ th­ường trú hiện nay:

Số nhà, đường: 109C/20, Mai Hắc Đế

Phư­ờng: Tân Thành

Thành phố: Buôn Ma Thuột

Tỉnh: Đắk Lắk

Điện thoại: 0993357056

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

7. Học vị:

8. Chức danh khoa học:

8.1. Phó giáo sư­ Năm phong :.....................Nơi phong :..................................................

8.2. Giáo S­ư Năm phong :.....................Nơi phong :.................................................

9. Chức danh nghiên cứu:

10. Chức vụ: Cán bộ giảng dạy

11. Cơ quan công tác:

Tên cơ quan: Trường Đại học Tây Nguyên

Bộ môn Toán, Khoa: Khoa KHTN&CN, Đại học Tây Nguyên

Địa chỉ Cơ quan: 567 Lê Duẩn, Thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

Điện thoại: (0500)3825185 Fax: (0500)3825184

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN

12. Quá trình đào tạo

Bậc đào tạo

Nơi đào tạo

Chuyên môn

Năm tốt nghiệp

 Đại học  Đại học Tây Nguyên  Sư phạm Toán tin  2003
 Thạc sĩ  Đại học Vinh  Toán học  2007
       
       
       

13. Các khoá đào tạo khác (nếu có)

Văn Bằng

Tên khoá đào tạo

Nơi đào tạo

Thời gian đào tạo

       
       
       
       
       
14. Trình độ ngoại ngữ (ghi rõ cấp độ: Tốt, Rất tốt, Khá, Trung bình)

Ngoại ngữ

Nghe

Nói

Đọc

Viết

Chứng chỉ quốc tế

 Tiếng Anh  Trung bình   Trung bình   Khá  Trung bình  
           
           

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

15. Quá trình công tác

Thời gian

(Từ năm ... đến năm...)

Chức vụ

Cơ quan công tác

Địa chỉ Cơ quan

 10/2003 - Nay  Giảng viên  Bộ môn Toán, Khoa KHTN&CN, Trường ĐH Tây Nguyên  567 Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk
       
       

16. Các sách chuyên khảo, giáo trình, bài báo khoa học đã công bố

16.1. Sách giáo trình

TT

Tên sách

Là tác giả hoặc
là đồng tác giả

Nơi xuất bản

Năm xuất bản

1

       

2

       

16.2 Sách chuyên khảo

TT

Tên sách

Là tác giả hoặc là đồng tác giả

Nơi xuất bản

Năm xuất bản

1

       

2

       

16.3 Các bài báo khoa học

16.3.1. Số bài đăng trên các tạp chí nư­ớc ngoài:

16.3.2. Số bài báo đăng trên các tạp chí trong nư­ớc: 03

16.3.3. Số báo cáo tham gia các Hội nghị khoa học Quốc tế:

16.3.4. Số báo cáo tham gia các Hội nghị khoa học trong nư­ớc: 03

16.3.5. Liệt kê đầy đủ các bài báo nêu trên từ tr­ước đến nay theo thứ tự thời gian, ưu tiên các dòng đầu cho 5 công trình tiêu biểu, xuất sắc nhất:

TT

Tên bài báo

Là tác giả hoặc là đồng tác giả

Tên tạp chí công bố

Năm công bố

 1  Một số sai lầm thường gặp của sinh viên trường ĐH Tây Nguyên khi giải toán xác suất  Tác giả  Tạp chí khoa học, trường ĐH Tây Nguyên  6/2015
 2  Tình hình học tập và sử dụng thống kê toán trong nghiên cứu KH của SV trường ĐH Tây Nguyên  Tác giả  Tạp chí khoa học, trường ĐH Tây Nguyên  8/2016
 3  Nâng cao năng lực tự học của SV trong giảng dạy học phần XSTK  Tác giả  Tạp chí khoa học, trường ĐH Tây Nguyên  8/2017
 4  Tổng quan về mở rộng khái niệm độc lập trong lí thuyết xác suất cổ điển  Tác giả  Kỷ yếu hội thảo, khoa KHTN & CN, ĐHTN  12/2013
 5  Tình hình sử dụng Xác suất Thống kê trong nghiên cứu khoa học  của SV trường ĐHTN Tác giả Kỷ yếu hội thảo cấp trường, trường ĐHTN 11/2014
6 Đôi điều suy nghĩ về việc dạy và học thống kê toán của SV trường ĐHTN trong thời gian gần đây Tác giả Kỷ yếu hội thảo, khoa KHTN & CN, ĐHTN 12/2015
17. Số l­ượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã đ­ược cấp:

TT

Tên và nội dung văn bằng

Số, Ký mã hiệu

Nơi cấp

Năm cấp

1

       

2

       

3

       
         

18. Sản phẩm KHCN:

18.1 Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở n­ước ngoài:…………………………….

18.2 Số l­ượng sản phẩm KHCN ứng dụng trong nư­ớc:……………………………….

18.3 Liệt kê chi tiết các sản phẩm vào bảng sau:

TT

Tên sản phẩm

Thời gian, hình thức, quy mô, địa chỉ áp dụng

Hiệu quả

1

     

2

     

19. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp đã chủ trì hoặc tham gia

19.1 Đề tài, dự án hoặc nhiệm vụ KHCN khác đã và đang chủ trì

Tên/ Cấp

Thời gian (bắt đầu - kết thúc)

Cơ quản quản lý đề tài, thuộc Chương trình (nếu có)

Tình trạng đề tài (đã nghiệm thu/ chưa nghiệm thu)

 Điều kiện để một dãy các đại lượng ngẫu nhiên bất kỳ tuân theo luật mạnh số lớn/ Cơ sở  01/2010 - 12/2010  Trường ĐH Tây Nguyên  Đã Nghiệm thu
       

19.2 Đề tài, dự án, hoặc nhiệm vụ KHCN khác đã và đang tham gia với t­ư cách thành viên

Tên/ Cấp

Thời gian (bắt đầu - kết thúc)

Cơ quan quản lý đề tài, thuộc Ch­ương trình (nếu có)

Tình trạng đề tài (đã nghiệm thu/ chư­a nghiệm thu)

       
       
       
       
       
       

Giải thư­ởng về KHCN trong và ngoài nư­ớc

TT

Hình thức và nội dung giải thư­ởng

Tổ chức, năm tặng th­ưởng

     
     
     

NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN

Tham gia các tổ chức hiệp hội ngành nghề; thành viên Ban biên tập các tạp chí khoa học trong và ngoài nư­ớc; thành viên các hội đồng quốc gia, quốc tế:

 

 

 

 

 

 

Tôi cam đoan những thông tin cung cấp trên đây là chính xác, đầy đủ và hoàn toàn chịu mọi trách nhiệm nếu có sai lệch.

XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Đắk Lắk, ngày 27 tháng 02 năm 2019.
NGƯỜI KHAI

Từ Thị Việt Hà