Smaller Default Larger

LÝ LỊCH KHOA HỌC

THÔNG TIN CÁ NHÂN

 

1. Họ và tên: NGUYỄN VĂN THÁI

2. Năm sinh Nam/ Nữ: 1985, nam

3. Dân tộc: Kinh

4. Nơi sinh: Thái Bình

5. Quê Quán: Thái Bình

 

6. Địa chỉ th­ường trú hiện nay:

Số nhà, đường: 200/14 Ywang

Phư­ờng: EaTam

Thành phố: Buôn Ma Thuột

Tỉnh: Đắk Lắk

Điện thoại: 0976721089

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

7. Học vị: Thạc sĩ

8. Chức danh khoa học:

8.1. Phó giáo sư­ Năm phong :.....................Nơi phong :..................................................

8.2. Giáo S­ư Năm phong :.....................Nơi phong :.................................................

9. Chức danh nghiên cứu: 10. Chức vụ: Cán bộ giảng dạy

10. Cơ quan công tác:

Tên cơ quan: Trường Đại học Tây Nguyên

Phòng, Ban, Viện, Bộ môn (Trung tâm), Khoa: Bộ môn Ngoại - Sản - Kí sinh trùng, Khoa Chăn nuôi Thú y

Địa chỉ Cơ quan: 567 Lê Duẩn, Thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

Điện thoại: (0500)3825185 Fax: (0500)3825184

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN

12. Quá trình đào tạo

Bậc đào tạo

Nơi đào tạo

Chuyên môn

Năm tốt nghiệp

 Đại học  Đại học Tây Nguyên  Bác sĩ thú y   2011
 Thạc sĩ  Đại học Tây Nguyên  Thú y  2013
       
       
       

13. Các khoá đào tạo khác (nếu có)

Văn Bằng

Tên khoá đào tạo

Nơi đào tạo

Thời gian đào tạo

       
       
       
       
       
  1. Trình độ ngoại ngữ (ghi rõ cấp độ: Tốt, Rất tốt, Khá, Trung bình)

Ngoại ngữ

Nghe

Nói

Đọc

Viết

Chứng chỉ quốc tế

 Tiếng anh Khá   Khá   Khá   Khá   
           
           

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

15. Quá trình công tác

Thời gian

(Từ năm ... đến năm...)

Chức vụ

Cơ quan công tác

Địa chỉ Cơ quan

 Từ năm 2017 đến nay  Giảng viên  Đại học Tây Nguyên 567 Lê Duẩn, EaTam, tp Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk
       
       

6. Các sách chuyên khảo, giáo trình, bài báo khoa học đã công bố

16.1. Sách giáo trình

TT

Tên sách

Là tác giả hoặc
là đồng tác giả

Nơi xuất bản

Năm xuất bản

1

       

2

       

16.2 Sách chuyên khảo

TT

Tên sách

Là tác giả hoặc là đồng tác giả

Nơi xuất bản

Năm xuất bản

1

       

2

       

16.3 Các bài báo khoa học

16.3.1. Số bài đăng trên các tạp chí nư­ớc ngoài: 0

16.3.2. Số bài báo đăng trên các tạp chí trong nư­ớc: 3

16.3.3. Số báo cáo tham gia các Hội nghị khoa học Quốc tế: 0 

16.3.4. Số báo cáo tham gia các Hội nghị khoa học trong nư­ớc: 0

16.3.5. Liệt kê đầy đủ các bài báo nêu trên từ tr­ước đến nay theo thứ tự thời gian, ưu tiên các dòng đầu cho 5 công trình tiêu biểu, xuất sắc nhất:

TT

Tên bài báo

Là tác giả hoặc là đồng tác giả

Tên tạp chí công bố

Năm công bố

 01 Sự lưu hành virus gây hội chứng rối loạn sinh sản và hô hấp ở Lợn tại tỉnh Đắk Lắk năm 2013-2014  Là tác giả Khoa học công nghệ chăn nuôi   2017
 02 Khả năng sinh trưởng, năng suất và phẩm chất thịt của gà lai (Tam hoàng x (Ri x Mía) nuôi bằng thức ăn hỗn hợp Anco và thức ăn phối trộn tại tp.Buôn Ma Thuộc tỉnh Đắk Lắk  Là tác giả Tạp chí khoa học trường Đại học Tây Nguyên   2018
 03 Tình hình nhiễm Circovirus type 2 (PCV2) và khả năng bảo hộ ở heo con sau tiêm phòng tại một số trại trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk   Đồng tác giả  Tạp chí khoa học trường Đại học Tây Nguyên   2017
         
   
  1. Số l­ượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã đ­ược cấp:

TT

Tên và nội dung văn bằng

Số, Ký mã hiệu

Nơi cấp

Năm cấp

1

       

2

       

3

       
         

8. Sản phẩm KHCN:

18.1 Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở n­ước ngoài:…………………………….

18.2 Số l­ượng sản phẩm KHCN ứng dụng trong nư­ớc:……………………………….

18.3 Liệt kê chi tiết các sản phẩm vào bảng sau:

TT

Tên sản phẩm

Thời gian, hình thức, quy mô, địa chỉ áp dụng

Hiệu quả

1

     

2

     

9. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp đã chủ trì hoặc tham gia

19.1 Đề tài, dự án hoặc nhiệm vụ KHCN khác đã và đang chủ trì

Tên/ Cấp

Thời gian (bắt đầu - kết thúc)

Cơ quản quản lý đề tài, thuộc Chương trình (nếu có)

Tình trạng đề tài (đã nghiệm thu/ chưa nghiệm thu)

       
       

19.2 Đề tài, dự án, hoặc nhiệm vụ KHCN khác đã và đang tham gia với t­ư cách thành viên

Tên/ Cấp

Thời gian (bắt đầu - kết thúc)

Cơ quan quản lý đề tài, thuộc Ch­ương trình (nếu có)

Tình trạng đề tài (đã nghiệm thu/ chư­a nghiệm thu)

Khả năng sinh trưởng, năng suất và phẩm chất thịt của gà lai (Tam hoàng x gà Ri x gà Mía) nuôi bằng cám hỗn hợp Anco và cám phối trộn tại tp. Buôn Ma Thuột / Cấp cơ sở  Bắt đầu 1/2018, kết thúc 6/2018  Trường Đại học Tây Nguyên  Đã nghiệm thu
Đánh giá khả năng sinh trưởng và hiệu quả nuôi rắn mối (Eutropis Multifasciata) tại phường EaTam, tp. Buôn Ma Thuột / Cấp cơ sở  Bắt đấu 1/2019, kết thức 12/2019  Trường Đại học Tây Nguyên  Chưa nghiệm thu
       
       
       
       

Giải thư­ởng về KHCN trong và ngoài nư­ớc

TT

Hình thức và nội dung giải thư­ởng

Tổ chức, năm tặng th­ưởng

     
     
     

NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN

Tham gia các tổ chức hiệp hội ngành nghề; thành viên Ban biên tập các tạp chí khoa học trong và ngoài nư­ớc; thành viên các hội đồng quốc gia, quốc tế:

 

 

Tôi cam đoan những thông tin cung cấp trên đây là chính xác, đầy đủ và hoàn toàn chịu mọi trách nhiệm nếu có sai lệch.

XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Đắk Lắk, ngày 28 tháng 02 năm 2019.
NGƯỜI KHAI

(Ký và ghi rõ họ tên)