Smaller Default Larger

LÝ LỊCH KHOA HỌC

THÔNG TIN CÁ NHÂN

 

1. Họ và tên: TS. NGUYỄN NGỌC ĐỈNH

2. Năm sinh Nam/ Nữ: Nam

3. Dân tộc: Kinh

4. Nơi sinh:Thái Bình

5. Quê Quán: Thái Bình

 

6. Địa chỉ th­ường trú hiện nay:

Số nhà, đường: 191B Lê Duẩn

Phư­ờng: Eatam

Thành phố: Buôn Ma Thuột

Tỉnh: Đắk Lắk

Điện thoại: 0378144725 / 0838144725

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

7. Học vị:Tiến sỹ

8. Chức danh khoa học:

8.1. Phó giáo sư­ Năm phong :.....................Nơi phong :..................................................

8.2. Giáo S­ư Năm phong :.....................Nơi phong :.................................................

9. Chức danh nghiên cứu: Cán bộ giảng dạy 10. Chức vụ:

10. Cơ quan công tác:

Tên cơ quan: Trường Đại học Tây Nguyên

Phòng, Ban, Viện, Bộ môn (Trung tâm), Khoa: Chăn nuôi Thú y

Địa chỉ Cơ quan: 567 Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

Điện thoại: 0262 3825185 Fax: 0262 3825184

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN

12. Quá trình đào tạo

Bậc đào tạo

Nơi đào tạo

Chuyên môn

Năm tốt nghiệp

 Đại học  Đại học Tây Nguyên, Đắk Lắk, Việt Nam  Bác sĩ Thú y  2007
 Thạc sỹ  Đại học Tây Nguyên, Đắk Lắk, Viêt Nam  Thú Y  2010
 Tiến sỹ  Đại học Melbourne, Victoria, Australia  Dịch tễ học Thú y, Ký sinh trùng Thú y  2019

13. Các khoá đào tạo khác (nếu có)

Văn Bằng

Tên khoá đào tạo

Nơi đào tạo

Thời gian đào tạo

       
  1. Trình độ ngoại ngữ (ghi rõ cấp độ: Tốt, Rất tốt, Khá, Trung bình)

Ngoại ngữ

Nghe

Nói

Đọc

Viết

Chứng chỉ quốc tế

 Tiếng Anh  Tốt  Tốt  Tốt  Tốt  IELTS
           

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

15. Quá trình công tác

Thời gian

(Từ năm ... đến năm...)

Chức vụ

Cơ quan công tác

Địa chỉ Cơ quan

2009 - 2014  Cán bộ giảng dạy Khoa Chăn nuôi Thú y, Đại học Tây Nguyên 567 Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk
2014 - 2018  Nghiên cứu sinh Khoa Thú y và Nông Nghiệp, Đại học Melbourne, Victoria, Australia Corner of Flemington Rd. and Park Dr., VIC 3052, Australia
2018 - Nay  Cán bộ giảng dạy Khoa Chăn nuôi Thú y, Đại học Tây Nguyên 567 Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

6. Các sách chuyên khảo, giáo trình, bài báo khoa học đã công bố

16.1. Sách giáo trình

TT

Tên sách

Là tác giả hoặc
là đồng tác giả

Nơi xuất bản

Năm xuất bản

1

 Bệnh Truyền Lây Giữa Động Vật và Người  Đồng tác giả  Nhà Xuất bản Đại học Nông Nghiệp  2016

16.2 Sách chuyên khảo

TT

Tên sách

Là tác giả hoặc là đồng tác giả

Nơi xuất bản

Năm xuất bản

1

       

16.3 Các bài báo khoa học

16.3.1. Số bài đăng trên các tạp chí nư­ớc ngoài: 6

16.3.2. Số bài báo đăng trên các tạp chí trong nư­ớc: 9

16.3.3. Số báo cáo tham gia các Hội nghị khoa học Quốc tế: 3

16.3.4. Số báo cáo tham gia các Hội nghị khoa học trong nư­ớc: 01

16.3.5. Liệt kê đầy đủ các bài báo nêu trên từ tr­ước đến nay theo thứ tự thời gian, ưu tiên các dòng đầu cho 5 công trình tiêu biểu, xuất sắc nhất:

TT

Tên bài báo

Là tác giả hoặc là đồng tác giả

Tên tạp chí công bố

Năm công bố

1 Comparison of a new multiplex real-time PCR with the Kato Katz thick smear and copro-antigen ELISA for the detection and differentiation of Taenia spp. in human stools  Tác giả  PLoS Negl Trop Dis.  2017
2 Spatial distribution of Taenia solium exposure in humans and pigs in the Central Highlands of Vietnam  Tác giả  PLoS Negl Trop Dis.  2018
3 The epidemiology of porcine Taenia solium cysticercosis in communities of the Central Highlands in Vietnam  Tác giả  Parasit Vectors.  2018
4 Re-evaluation of the species of hookworms infecting dogs in Central Vietnam.  Tác giả  Parasit Vectors  2016
5 The epidemiology of Taenia spp. infection and Taenia solium cysticerci exposure in humans in the Central Highlands of Vietnam  Tác giả  BMC Infect Dis  2018
6 A systematic review of taeniasis, cysticercosis and trichinellosis in Vietnam  Tác giả  Parasit Vectors.  2017
7 Taenia asiatica sán dây châu á truyền lây từ động vật sang người  Tác giả  Khoa học Kỹ thuật Thú y  2016
8 Bước đầu xác định thành phần loài giun móc ở chó bằng hình thái học và sinh học phân tử  Tác giả  Khoa học Kỹ thuật Thú y  2016
9 Một số biểu hiện lâm sàng và đặc điểm huyết học của chó nhiễm Canine Coronavirus  Đồng tác giả  Khoa học Kỹ thuật Thú y  2014
10 Đánh giá chất lượng nguồn nước phục vụ chăn nuôi heo tập trung trên địa bàn TP.BMT, tỉnh Đăk Lăk  Đồng tác giả  Tạp chí Chăn nuôi  2012
11 Tình hình mắc một số bệnh truyền nhiễm trên chó tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk  Tác giả  Thông tin Khoa học & công nghệ Đắk Lắk  2012
12 Mức độ nhiễm vi sinh vật ở sạp bán thịt và thịt lợn tại Trung tâm huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk  Đồng tác giả  Thông tin Khoa học & công nghệ Đắk Lắk  2012
13 Tình hình mắc một số bệnh truyền nhiễm trên chó tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk  Tác giả  Thông tin Khoa học & công nghệ Đắk Lắk  2012
14 Chỉ tiêu huyết học trên chó mắc bệnh do Parvovirus  Tác giả  Khoa học Kỹ thuật Thú y  2012
15 Dịch tễ học giun móc chó trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk  Tác giả  Thông tin Khoa học & công nghệ Đắk Lắk  2012
  1. Số l­ượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã đ­ược cấp:

TT

Tên và nội dung văn bằng

Số, Ký mã hiệu

Nơi cấp

Năm cấp

 

1

         

8. Sản phẩm KHCN:

18.1 Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở n­ước ngoài:…………………………….

18.2 Số l­ượng sản phẩm KHCN ứng dụng trong nư­ớc:……………………………….

18.3 Liệt kê chi tiết các sản phẩm vào bảng sau:

TT

Tên sản phẩm

Thời gian, hình thức, quy mô, địa chỉ áp dụng

Hiệu quả

1

     

9. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp đã chủ trì hoặc tham gia

19.1 Đề tài, dự án hoặc nhiệm vụ KHCN khác đã và đang chủ trì

Tên/ Cấp

Thời gian (bắt đầu - kết thúc)

Cơ quản quản lý đề tài, thuộc Chương trình (nếu có)

Tình trạng đề tài (đã nghiệm thu/ chưa nghiệm thu)

 

Transmission and infection dynamics of Rickettsia felis in dogs

Bayer Animal Health GmbH, Germany

 2016 - 2017  Đại học Melbourne  Đã nghiệm thu
Chương trình chuyển giao kỹ thuật nuôi lợn thịt hướng nạc tại xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông
Cấp tỉnh
 2011- 2012  Sở Nông nghiệp tỉnh Đắk Nông  Đã nghiệm thu
Tình hình bệnh Parvovirus ở chó nuôi tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk
Cấp Cơ sở
 2010 - 2011  Đại học Tây Nguyên  Đã nghiệm thu

19.2 Đề tài, dự án, hoặc nhiệm vụ KHCN khác đã và đang tham gia với t­ư cách thành viên

Tên/ Cấp

Thời gian (bắt đầu - kết thúc)

Cơ quan quản lý đề tài, thuộc Ch­ương trình (nếu có)

Tình trạng đề tài (đã nghiệm thu/ chư­a nghiệm thu)

Khảo sát sự lưu hành và yếu tố nguy cơ truyền lây giun đũa chó sang người tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

Cấp Cơ sở

 2019 - 2020    Chưa nghiệm thu

 Đánh giá các yếu tố nguy cơ truyền lây bệnh Corona virus ở chó tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

Cấp Cơ sở

 2012 - 2013    Đã nghiệm thu

 Đánh giá chất lượng nguồn nước sử dụng chăn nuôi heo tại tỉnh Đắk Lắk

Cấp Bộ

 2010 - 2012    Đã nghiệm thu

Giải thư­ởng về KHCN trong và ngoài nư­ớc

TT

Hình thức và nội dung giải thư­ởng

Tổ chức, năm tặng th­ưởng

     

NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN

1. Hội ký sinh trùng Australia (ASP), Thành viên

2. Hiệp hội ký thú y quốc tế (IVIS), Thành viên

Tôi cam đoan những thông tin cung cấp trên đây là chính xác, đầy đủ và hoàn toàn chịu mọi trách nhiệm nếu có sai lệch.

XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Đắk Lắk, ngày 24 tháng 02 năm 2019.
NGƯỜI KHAI

(Ký và ghi rõ họ tên)

Nguyễn Ngọc Đỉnh