Smaller Default Larger

LÝ LỊCH KHOA HỌC

THÔNG TIN CÁ NHÂN

 

1. Họ và tên: Trương Tấn Khanh

2. Năm sinh Nam/ Nữ: Nam

3. Dân tộc: Kinh

4. Nơi sinh: 1956

5. Quê Quán: Lệ Thủy, Quảng Bình

 

6. Địa chỉ th­ường trú hiện nay:

Số nhà, đường: 17/18, Võ Văn Kiệt

Phư­ờng: Khánh Xuân

Thành phố: Buôn Ma Thuột

Tỉnh: Đắk Lắk

Điện thoại: 0913484303

Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

7. Học vị: Tiến Sĩ

8. Chức danh khoa học

8.1. Phó giáo sư­ Năm phong :.....................Nơi phong :..................................................

8.2. Giáo S­ư Năm phong :.....................Nơi phong :.................................................

9. Chức danh nghiên cứu: 10. Chức vụ: Cán bộ giảng dạy: Giảng Viên Chính

10. Cơ quan công tác:

Tên cơ quan: Trường Đại học Tây Nguyên

Phòng, Ban, Viện, Bộ môn (Trung tâm), Khoa: Bộ môn Sinh Học Vật Nuôi, Khoa Chăn Nuôi Thú Y

Địa chỉ Cơ quan: 567 Lê Duẩn, Thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

Điện thoại: (0500)3825185 Fax: (0500)3825184

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN

12. Quá trình đào tạo

Bậc đào tạo

Nơi đào tạo

Chuyên môn

Năm tốt nghiệp

 Đại học  Đại học Nông Nghiệp 2 Hà Bắc  Chăn Nuôi Thú Y  1979
 Cao học  Đại học Nông Nghiệp 1, Hà Nội  Chăn Nuôi  1997
 Tiến Sĩ   Đại học Nông Nghiệp 1, Hà Nội  Chăn Nuôi  2003
       
       

13. Các khoá đào tạo khác (nếu có)

Văn Bằng

Tên khoá đào tạo

Nơi đào tạo

Thời gian đào tạo

       
       
       
       
       
  1. Trình độ ngoại ngữ (ghi rõ cấp độ: Tốt, Rất tốt, Khá, Trung bình)

Ngoại ngữ

Nghe

Nói

Đọc

Viết

Chứng chỉ quốc tế

 English  tốt  tốt  tốt  tốt  C
           
           

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

15. Quá trình công tác

Thời gian

(Từ năm ... đến năm...)

Chức vụ

Cơ quan công tác

Địa chỉ Cơ quan

 1979 - 1985  giảng viên  Khoa Nông nghiệp  ĐHTN
 1986 - 1989  Trưởng bộ môn  Khoa Nông nghiệp  ĐHTN
 1990 - 2016  Phó trưởng khoa  Khoa Nông Lâm và khoa CNTY  ĐHTN

6. Các sách chuyên khảo, giáo trình, bài báo khoa học đã công bố

16.1. Sách giáo trình

TT

 

Tên sách

Là tác giả hoặc
là đồng tác giả

Nơi xuất bản

Năm xuất bản

1

   Dinh Dưỡng Vật Nuôi  Tác giả  Đại Học Tây Nguyên  2017

2

         

16.2 Sách chuyên khảo

TT

 

Tên sách

Là tác giả hoặc là đồng tác giả

Nơi xuất bản

Năm xuất bản

1

   A guide to the grasses of grazing lands in Central Vietnam and some notes on their ecology  đông tác giả  Genetic Resources Communication No 34.  (ISSN 0159, ISBN 0 64064 591) SCIRO Tropical Agriculture, 306 Carmody Rd, St Lucia, Qld 4067, Australia  2002

2

    Innovation for inclusive value chain development - Successes and Challenges    International Food Policy Institute 2033, K street, NW, Washington DC, USA. ISBN 978-0-89620-213-0  2017

16.3 Các bài báo khoa học

16.3.1. Số bài đăng trên các tạp chí nư­ớc ngoài: 2

16.3.2. Số bài báo đăng trên các tạp chí trong nư­ớc: 9

16.3.3. Số báo cáo tham gia các Hội nghị khoa học Quốc tế:12

16.3.4. Số báo cáo tham gia các Hội nghị khoa học trong nư­ớc:10

16.3.5. Liệt kê đầy đủ các bài báo nêu trên từ tr­ước đến nay theo thứ tự thời gian, ưu tiên các dòng đầu cho 5 công trình tiêu biểu, xuất sắc nhất:

TT

 

Tên bài báo

Là tác giả hoặc là đồng tác giả

Tên tạp chí công bố

Năm công bố

 1    Enhancing innovation in livestock value chains through networks: lessons from fodder innovation case studies in developing countries

 

Đồng tác giả   Science and Public Policy 39 (2012) pp. 333–346 doi:10.1093/scipol/scs022, Advance Access published on 23 April 2012.  2011
   Transformation of smallholder beef cattle production in Vietnam  Đồng tác giả  International Journal of Agricultural Sustainability, http://www.tandfonline.com/loi/tags20  2012
   Assessment of cattle production and marketing in Ea Kar, Daklak 

 

   Juornal of animal science and technology. The national institute of animal science. Vol 34.   
   ĐÁNH GIÁ MỘT SỐ CHỈ TIÊU NĂNG SUẤT VÀ CHẤT LƯỢNG CỦA MỘT SỐ GIỐNG CỎ TRỒNG TRÊN ĐẤT BẠC MÀU HUYỆN ĐẮK LẤP, ĐẮK NÔNG  Tác giả  Tạp chí KHKT chăn nuôi, Hội Chăn nuôi Việt Nam, tháng 3 năm 2012. Tr. 30 – 35.  2012
5   ẢNH HƯỞNG CỦA BỔ SUNG CỎ STYLO VÀO KHẨU PHẦN CỎ SẢ ĐẾN KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG THỨC ĂN CỦA BÒ THỊT TƠ Tác giả Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn số 4 – 2012. Tr. 81-85.  2011
6   ẢNH HƯỞNG CỦA BỔ SUNG CÁC NGUỒN PROTEIN KHÁC NHAU TRONG THỨC ĂN HỖN HỢP CỦA KHẨU PHẦN ĐẾN TĂNG KHỐI LƯỢNG VÀ HIỆU QUẢ KINH TẾ NUÔI BÒ VỖ BÉO TẠI EA KAR, ĐẮK LẮK, Tác giả Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn tháng 4-2012, 61-70 2012
7   The contribution of livestock systems to livelihood sustainability in the central highlands of Vietnam.  International Symposium “Towards Sustainable Livelihoods and Ecosystems in Mountainous Regions”, 7-9 March 2006, Chiang Mai, Thailand. Đồng tác giả Proceeding of International Symposium “Towards Sustainable Livelihoods and Ecosystems in Mountainous Regions”, 7-9 March 2006, Chiang Mai, Thailand 2006
8   Successful forage development for smallholders in Daklak, Central Highlands, Vietnam: The contribution of forages to livestock development and livelihoods of upland farmers. Symposium, Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University, Thailand. Đồng tác giả Proceeding of Forages: A Pathway to Prosperity for Smallholder Farmers. Proceedings of an International Forage  2007
9   Planted forages – enabling improved smallholder cattle production in Ea Kar, Dak Lak, Vietnam. Đồng tác giả Proceeding of The 13th Animal Science Congress of the Asian-Australasian Association of Animal Production Societies, September 22-26 in Hanoi, Vietnam. 2008
10   Unlocking the potential of smallholder livestock production – using managed forages as an entry point. XXI International Grassland Congress and VIII International Rangeland Congress, Hohhot, China, 29 June-5 July. Đồng tác giả Proceeding of  XXI International Grassland Congress and VIII International Rangeland Congress, Hohhot, China, 29 June-5 July. 2009
11   Indigenous pig breeds along Truong Son mountain chain, Vietnam Đồng tác giả Proceeding of  Conference proceeding of 7th RBI Global conference on conservation of animal renetic resources “Impact of the globalization on the animal genetic resources” Ha Noi, Vietnam, 14 – 18 September, 2008 2008
12  

Developing innovation capacity through effective research and development partnerships:  A case study of moving from subsistence cattle raising to market-oriented beef production in Ea Kar, Daklak, Vietnam. 

Đồng tác giả Proceeding of Innovation Asia–Pacific Symposium, May 4–7, 2009, Kathmandu, Nepal. 2009
13  

Linking fodder to livestock markets in Vietnam– the Ea Kar experience, FAP  

Đồng tác giả Proceeding of Symposium on Feed in Smallholder Systems, Luang Prabang, Laos, 18-19 November 2010 2010
14  

Smallholder cattle fattening in Viet Nam. Technical Advisory Report.

Đồng tác giả Website: http://mahider.ilri.org/ 2011
15  

Credit through traders. Technical Advisory Note

Đồng tác giả

Website: http://mahider.ilri.org/

 

2011
16  

Up-scaling fodder development in Viet Nam . Technical Advisory Note

Đồng tác giả

Website: http://mahider.ilri.org/

2012
17  

ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN VÀ KHẢO SÁT NĂNG SUẤT CHẤT LƯỢNG MỘT SỐ GIỐNG CỎ TRỒNG TRONG NÔNG HỘ TẠI HUYỆN EA KAR

Tác giả Tạp chí Khoa học Công nghệ Viện Chăn nuôi số 33, tháng 12-2011, Tr. 25-33Tạp chí Khoa học Công nghệ Viện Chăn nuôi số 33, tháng 12-2011, Tr. 25-33 2011
18  

SỬ DỤNG BÃ SẮN CÔNG NGHIỆP TRONG VỖ BÉO BÒ THỊT

Tác giả Tạp chí KHKT chăn nuôi, Hội Chăn nuôi Việt Nam, tháng 3 năm 2012. Tr. 25 – 30 2012
19   Scoping study on pig value chains in Dak Lak and Dak Nong, Vietnam Tác giả

https://cgspace.cgiar.org/bitstream/handle/10568/67770/Vietnam_

vcscoping_apr2014.pdf?sequence=2https://cgspace.cgiar.org/bitstream/handle/10568/67770

/Vietnam_vcscoping_apr2014.pdf?sequence=2

2014
20  

NĂNG SUẤT CỎ MULATO TRÊN ĐẤT ĐỎ BAZAN BUÔN MA THUỘT

Tác giả Tạp chí Khoa học Trường Đại học Tây Nguyên 2015
21  

SẢN XUẤT HẠT GIỐNG CỎ MULATO TẠI BUÔN MA THUỘT, ĐẮK LẮK

Tác giả Tạp chí Khoa học Trường Đại học Tây Nguyên 2015
22  

Factors affecting beef production in Eakar, Đắk Lắk 

Đồng tác giả Nhà  xuất bản Đại học NN Hà Nội 2016
23  

NĂNG SUẤT, CHẤT LƯỢNG CỎ CỎ MULATO II TRỒNG TẠI HUYỆN KÔNG CHRO, GIA LAI

Tác giả Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Tây Nguyên 2017
  1. Số l­ượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã đ­ược cấp:

TT

 

Tên và nội dung văn bằng

Số, Ký mã hiệu

Nơi cấp

Năm cấp

1

         

2

         

3

         
           

8. Sản phẩm KHCN:

18.1 Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở n­ước ngoài:…………………………….

18.2 Số l­ượng sản phẩm KHCN ứng dụng trong nư­ớc:……………………………….

18.3 Liệt kê chi tiết các sản phẩm vào bảng sau:

TT

 

Tên sản phẩm

Thời gian, hình thức, quy mô, địa chỉ áp dụng

Hiệu quả

1

   Các giống cỏ thích nghi/quy trình trồng và sử dụng   Từ năm 2005 đến nay, trồng tại các tỉnh Tây Nguyên  Rất cao

2

  Quy trình nuôi/ vỗ béo bò thịt   Ea Kar  Cao

9. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp đã chủ trì hoặc tham gia

19.1 Đề tài, dự án hoặc nhiệm vụ KHCN khác đã và đang chủ trì

Tên/ Cấp

Thời gian (bắt đầu - kết thúc)

Cơ quản quản lý đề tài, thuộc Chương trình (nếu có)

Tình trạng đề tài (đã nghiệm thu/ chưa nghiệm thu)

       
       

19.2 Đề tài, dự án, hoặc nhiệm vụ KHCN khác đã và đang tham gia với t­ư cách thành viên

Tên/ Cấp

Thời gian (bắt đầu - kết thúc)

Cơ quan quản lý đề tài, thuộc Ch­ương trình (nếu có)

Tình trạng đề tài (đã nghiệm thu/ chư­a nghiệm thu)

 “Nghiên cứu ứng dụng tiến bộ kỹ thuật để phát triển nguồn và chế biến thức ăn chăn nuôi gia súc trên địa bàn tỉnh Đăk Nông” Cấp Tỉnh

 

 2008 - 2010   Đã nghiệm thu
 Nghiên cứu quy trình sn xut ht ging ca mt s giống cthích nghi tại Đak Lak/cấp bộ  2006 - 207   Đã nghiệm thu 
 Bảo tồn Quỹ gen lợn Sóc/Đề tài hợp tác  1992 - 2012  Chương trình Quỹ gen vật nuôi – Viện hăn Nuôi Đã nghiệm thu 
 Dự án nghiên cứu Forage for small holders Project (FSP) (phases
 1& 2)
 1995 - 2002 Dự án Quốc tế  Đã nghiệm thu 
 Dự án nghiên cứu: Livelihood and Livestock System Project (LLSP)  2003 - 2005 Dự án Quốc tế  Đã nghiệm thu 
 Coordinator of project capacity building on participatory approach for agricultural researchers and development worker at daklak and daknong provinces, central highland of Vietnam, Supported by SEARCA, SEAMEO.  2006 - 2007 Dự án Quốc tế  Đã nghiệm thu 
Dự án nghiên cứu: Forage Adoption Project (FAP) 2007 - 20010 Dự án Quốc tế Đã nghiệm thu
Dự án nghiên cứu: Cambodia, Laos, Viet Nam triangle livestock project (CLVLP) 2012 - 2015 Dự án Quốc tế Đã nghiệm thu
       

Giải thư­ởng về KHCN trong và ngoài nư­ớc

TT

 

Hình thức và nội dung giải thư­ởng

Tổ chức, năm tặng th­ưởng

       
       
       

NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN

Tham gia các tổ chức hiệp hội ngành nghề; thành viên Ban biên tập các tạp chí khoa học trong và ngoài nư­ớc; thành viên các hội đồng quốc gia, quốc tế:

 

 

Tôi cam đoan những thông tin cung cấp trên đây là chính xác, đầy đủ và hoàn toàn chịu mọi trách nhiệm nếu có sai lệch.

XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Đắk Lắk, ngày tháng năm 2016.
NGƯỜI KHAI

(Ký và ghi rõ họ tên)

TRƯƠNG TẤN KHANH

 

 

 

A guide to the grasses of grazing lands in Central Vietnam and some notes on their ecology