Smaller Default Larger

LÝ LỊCH KHOA HỌC

THÔNG TIN CÁ NHÂN

 

1. Họ và tên: TRẦN QUANG HẠNH

2. Năm sinh Nam/ Nữ:Nam

3. Dân tộc: Kinh

4. Nơi sinh: Xã Yên Hồ, Huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh

5. Quê Quán: Xã Yên Hồ, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh

 

 

6. Địa chỉ th­ường trú hiện nay:

Số nhà, đường:106/5, Ywang

Phư­ờng: Ea Tam

Thành phố:Buôn Ma Thuột

Tỉnh:Đắk Lắk

Điện thoại: 02623850762: 0913421132

Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

7. Học vị: Tiến sĩ

8. Chức danh khoa học:

8.1. Phó giáo sư­ Năm phong : 2016.Nơi phong : Bộ Giáo dục và Đào tạo.

8.2. Giáo S­ư Năm phong :.....................Nơi phong :.................................................

9. Chức danh nghiên cứu: 10. Chức vụ: Cán bộ giảng dạy, P.Trưởng khoa

10. Cơ quan công tác:

Tên cơ quan: Trường Đại học Tây Nguyên

Phòng, Ban, Viện, Bộ môn (Trung tâm), Khoa: Bộ môn Chăn nuôi Chuyên khoa, khoa Chăn nuôi Thú y

Địa chỉ Cơ quan: 567 Lê Duẩn, Thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

Điện thoại: (0262)3825185 Fax: (0262)3825184

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN

12. Quá trình đào tạo

Bậc đào tạo

Nơi đào tạo

Chuyên môn

Năm tốt nghiệp

 Đại học  Đại học Tây Nguyên  Chăn nuôi Thú y  1987
 Đại học  Đại học Ngoại ngữ, Thanh Xuân, Hà Nội  Tiếng Anh  1995
 Thạc sĩ  Đại học Nông nghiệp I Hà Nội  Chăn nuôi Động vật  2003
 Tiến sĩ  Đại học Nông nghiệp I Hà Nội  Chăn nuôi Dộng vật  2010
       

13. Các khoá đào tạo khác (nếu có)

Văn Bằng

Tên khoá đào tạo

Nơi đào tạo

Thời gian đào tạo

       
       
       
       
       
  1. Trình độ ngoại ngữ (ghi rõ cấp độ: Tốt, Rất tốt, Khá, Trung bình)

Ngoại ngữ

Nghe

Nói

Đọc

Viết

Chứng chỉ quốc tế

 Tiếng Anh  Tốt  Tốt  Tốt  Tốt  
Tiếng Nga  Tốt  Tốt  Tốt  Tôt  
           

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

15. Quá trình công tác

Thời gian

(Từ năm ... đến năm...)

Chức vụ

Cơ quan công tác

Địa chỉ Cơ quan

 1998 - 2000  Giảng viên, P,Bí thư Liên chi đoàn Khoa Nông Lâm nghiệp, đại học Tây Nguyên  567 Lê Duẩn, TP Buôn Ma Thuột
 2000 - 2007  Giảng viên, Bí thư liên chi đoàn khoa  Khoa Nông lâm nghiệp, đại học Tây Nguyên  567 Lê Duẩn TP Buôn Ma Thuột
 2007 - 2009  Giảng viên, Bí thư liên chi đoàn khoa  Khoa Chăn nuôi Thú y, đại học Tây Nguyên  567 Lê Duẩn, TP Buôn Ma Thuột
2010 - 2014 Giảng viên chính, trưởng bộ môn, chủ tich công đoàn khoa Khoa Chăn nuôi Thú y, đại học Tây Nguyên 567 Lê Duẩn, TP Buôn Ma Thuột
2014 - 6/2017 Giảng viên chính, P.Trưởng khoa Chăn nuôi Thú y, P. Bí thư chi bộ Khoa Chăn nuôi Thú y, đại học Tây Nguyên 567 Lê Duẩn, TP Buôn Na thuột
6/2017 - 2/2019 Giảng viên cao cấp, P.Trưởng khoa, P.Bí thư chi bộ  Khoa Chăn nuôi Thú y, đại học Tây Nguyên 567 Lê Duẩn, TP Buôn Ma Thuột

6. Các sách chuyên khảo, giáo trình, bài báo khoa học đã công bố

16.1. Sách giáo trình

TT

Tên sách

Là tác giả hoặc
là đồng tác giả

Nơi xuất bản

Năm xuất bản

1

 Di truyền Động vật  Đồng tác giả  NXBNN Hà Nôi  2015

2

 Sinh hóa Động vật  Đồng tác giả  NXBNN Hà Nôi  2017

16.2 Sách chuyên khảo

TT

Tên sách

Là tác giả hoặc là đồng tác giả

Nơi xuất bản

Năm xuất bản

1

       

2

       

16.3 Các bài báo khoa học

16.3.1. Số bài đăng trên các tạp chí nư­ớc ngoài:01

16.3.2. Số bài báo đăng trên các tạp chí trong nư­ớc:18

16.3.3. Số báo cáo tham gia các Hội nghị khoa học Quốc tế:02

16.3.4. Số báo cáo tham gia các Hội nghị khoa học trong nư­ớc:

16.3.5. Liệt kê đầy đủ các bài báo nêu trên từ tr­ước đến nay theo thứ tự thời gian, ưu tiên các dòng đầu cho 5 công trình tiêu biểu, xuất sắc nhất:

TT

Tên bài báo

Là tác giả hoặc là đồng tác giả

Tên tạp chí công bố

Năm công bố

 1  Đánh giá sinh trưởng của bò cái Holstein Friesian (HF) và con lai F1, F2 và F3 (HF x Lai Sind) nuôi tại tỉnh Lâm Đồng  Đồng tác giả  Tạp chí khoa học và phát triển. Trường đại học Nông nghiệp Hà Nôi  2009
 2  Một số chỉ tiêu năng suất và chất lượng sữa của nò Holstein Friesian nuôi tại tỉnh Lâm Đồng  Đồng tác giả  Tạp chí khoa học kỹ thuật nông nghiệp. Trường đại học Nông nghiệp I Hà Nội  2007
 3  Khả năng sinh sản của bò lai F1, F2 và F3 giữa bò Holstein Friesian và bò lai Sind nuôi tại tỉnh Lâm Đồng.  Đồng tác giả  Tạp chí KHKT Chăn nuôi  2012
 4  Đánh giá tiềm năng phụ phẩm nông nghiệp làm thức ăn cho trâu bò nuôi tại Đắk Lắk  Đồng tác giả  Một số kết quả NCKH phát triển nông nghiệp và nông thôn Tây Nguyên. NXBNN Hà Nội  2004
5 Nghiên cứu một số chỉ tiêu sinh trưởng của bò Holstein Friesian nuôi tại công ty Liên doanh Thanh Sơn, tỉnh Lâm Đồng Đồng tác giả Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn 2005
6 Năng suất  phẩm chất thịt của các nhóm lợn lại F1 Móng cái x Landrace, Mong Cái x Yorkshire và Móng cái DE nuôi tạị Đắk Lắk Đồng tác giả Một số kết quả NCKH phát triển nông nghiệp và nông thôn Tây Nguyên. NXBNN Hà Nội 2004
7 Sản xuất và sử dụng tảng liếm Urê - rỉ mật đường cho bò nuôi trong nông hộ tại Đắk Lắk Đồng tác giả Tạp chí KHKT Chăn nuôi 2002
8 Sinh trưởng của gà Ri Ninh Hòa Tác giả Tạp chí KHKT Chăn nuôi 2016
 9  Một số đặc điểm huyết học của gà Ri Ninh Hòa và gà Lương Phượng Tác giả  Tạp chí KHKT Chăn nuôi 2016
10 Xây dựng môhình năng suất sữa của bò sữa Lâm Đồng Tác giả Tạp chí KHKT trường đại học Tây Nguyên 2012
11 Sử dụng phụ phẩm nông nghiệp làm thức ăn trong khẩu phần vỗ béo bò thịt tại tỉnh Đắk Lắk Đồng tác giả Tạp chí KHKT Chăn nuôi 2012
12 Trang trại chăn nuôi ở Đắk Lắk - Thời cơ và thách thức Đồng tác giả Tạp chí KHKT Chăn nuôi  2003
13 Ảnh hưởng của các mức ngọn lá sắn ủ chua trong khẩu phần đếlượng thức ăn thu nhận, khả năng sinh trưởng của bò Lai Sind nuôi vỗ béo tại tỉnh Đắk Lắk Đồng tác giả Tạp chí khoa học và phát triển. TRường đại học Nông nghiệp Hà Nội 2012
14 Đặc điểm sinh học của trâu tại tỉnh Đắk Lắk Đồng tác giả Tạp chí KHKT Chăn nuôi 2016
 15  Năng suất, chất lượng thịt và hiệu quả kinh tế ở các thời điểm giết mổ của gà ta Vàng nuôi thả vườn  Đồng tác giả Tạp chí khoa học công nghệ chăn nuôi - Viện Chăn nuôi  
 16  Factors affecting beef production in Eakar, tỉnh Đắk Lắk  Đồng tác giả  Hội thảo quốc tế Phát triển chăn nuôi bền vững. NXB đại học Nông nghiệp  2015
 17  Năng suất và chất lượng thịt của gà Ri Ninh Hòa và gà Lương Phượng  Đồng tác giả  Tạp chí KHKT Chăn nuôi  2017
 18  Yield and quality of meat of Co, Bach Thao and F1 (Bach Thao x Co)goat raised in Dak Lak.  Đồng tác giả  The 4th International Asian - Australian Dairy Goat Conference   2018
 19  Ảnh hưởng của việc cải tiến protein trong khẩu phần đến khả năng sản xuất của bò nuôi vỗ béo trong nông hộ tại huyện Eakar, tỉnh Đắk Lắk.  Đồng tác giả Hội nghị tổng kết công trìnhnghiên cứu khoa học khoa Chăn nuôi Thú y  2018
 20  Đánh giá cảm quan của người tiêu dùng thịt bò tại thị trường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk  Đồng tác giả  Hội nghị tổng kết công trình nghiên cứu khoa học khoa Chăn nuoi Thú y  2018
21 Phát triển chăn nuôi bò thịt bền vững tai các tỉnh Tây Nguyên Đồng tác giả Hội thảo khoa học khoa Chăn nuôi Thủy sản. Học viện Nông nghịệp Hà Nội  2018
 22  Mô hình hóa quá trình sinh trưởng của bò cái Holstein Friesian (HF) và con lai F1, F2 và F3 (HF x Lai Sind) nuôi tại tỉnh Lâm Đồng  Đồng tác giả  Tạp chí khoa hoc. trường đại học Tây Nguyên.  2009
         
         
  1. Số l­ượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã đ­ược cấp:

TT

Tên và nội dung văn bằng

Số, Ký mã hiệu

Nơi cấp

Năm cấp

1

       

2

       

3

       
         

8. Sản phẩm KHCN:

18.1 Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở n­ước ngoài:…………………………….

18.2 Số l­ượng sản phẩm KHCN ứng dụng trong nư­ớc:……………………………….

18.3 Liệt kê chi tiết các sản phẩm vào bảng sau:

TT

Tên sản phẩm

Thời gian, hình thức, quy mô, địa chỉ áp dụng

Hiệu quả

1

     

2

     

9. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp đã chủ trì hoặc tham gia

19.1 Đề tài, dự án hoặc nhiệm vụ KHCN khác đã và đang chủ trì

Tên/ Cấp

Thời gian (bắt đầu - kết thúc)

Cơ quản quản lý đề tài, thuộc Chương trình (nếu có)

Tình trạng đề tài (đã nghiệm thu/ chưa nghiệm thu)

 Ảnh hưởng của việc bổ sung Vitamin C đối với khả năng chống chịu stress của gà Broiler nuôi tại Đăk Lăk  1998 - 1099  Trường đại học Tây Nguyên  Nghiệm thu
 Đánh giá trữ lượng và phân tích một số phụ phẩm nông nghiệp sử dụng cho chăn nuôi trâu bò tại tỉnh Đắk Lắk.  2002 - 2003 Trường Đại học Tây Nguyên  Nghiệm thu
Đánh giá khả năng sinh trưởng, sinh sản, năng suất và chất lượng sữa của bò cái Holstein Friesian nuôi tại tỉnh Lâm Đồng 2005 -2007 Bộ Giáo dục & Đào tạo Nghiệm thu
       
       

19.2 Đề tài, dự án, hoặc nhiệm vụ KHCN khác đã và đang tham gia với t­ư cách thành viên

Tên/ Cấp

Thời gian (bắt đầu - kết thúc)

Cơ quan quản lý đề tài, thuộc Ch­ương trình (nếu có)

Tình trạng đề tài (đã nghiệm thu/ chư­a nghiệm thu)

Đấu tranh chống lại nghèo đói ở nông thôn thông qua phát triển chăn nuôi  1999 - 2001  Các trường đại học nói tiếng Pháp, Vương quốc Bỉ  Nghiệm thu
 Nâng cao sức sản xuất bền vững và hiệu quả của các hộ chăn nuôi bò ở miền Trung, Việt Nam (LPS/2012/062)  2004 - 2008  ACIAR  Nghiệm thu
 Xây dựng các mô hình cung cấp thức ăn thô xanh đều đặn quanh năm cho chăn nuôi bò thịt nông hộ tại huyện Eakar.  2011 - 2012  Bộ Khoa học và Công nghệ  Nghiệm thu
       
       
       

Giải thư­ởng về KHCN trong và ngoài nư­ớc

TT

Hình thức và nội dung giải thư­ởng

Tổ chức, năm tặng th­ưởng

     
     
     

NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN

Tham gia các tổ chức hiệp hội ngành nghề; thành viên Ban biên tập các tạp chí khoa học trong và ngoài nư­ớc; thành viên các hội đồng quốc gia, quốc tế:

 Hiệp hội chăn nuôi tỉnh Đăk Lắk

 

Tôi cam đoan những thông tin cung cấp trên đây là chính xác, đầy đủ và hoàn toàn chịu mọi trách nhiệm nếu có sai lệch.

XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Đắk Lắk, ngày 24 tháng 2 năm 2016.
NGƯỜI KHAI

(Ký và ghi rõ họ tên)

                                                                                                                                                              

                                                                                

                                                                                                                                         PGS.TS. Trần Quang Hạnh