Smaller Default Larger

LÝ LỊCH KHOA HỌC

THÔNG TIN CÁ NHÂN

 

1. Họ và tên: NGUYỄN THỊ VÂN ANH

2. Năm sinh Nam/ Nữ: nữ

3. Dân tộc: kinh

4. Nơi sinh: Dak Lak

5. Quê Quán: Quảng Nam

 

6. Địa chỉ th­ường trú hiện nay:

Số nhà, đường:191B Lê Duẩn

Phư­ờng:Eatam

Thành phố:Buôn Ma Thuột

Tỉnh: Đak Lak

Điện thoại:0985396345

Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

7. Học vị: Thạc sĩ

8. Chức danh khoa học:

8.1. Phó giáo sư­ Năm phong :.....................Nơi phong :..................................................

8.2. Giáo S­ư Năm phong :.....................Nơi phong :.................................................

9. Chức danh nghiên cứu: 10. Chức vụ: Cán bộ giảng dạy

10. Cơ quan công tác:

Tên cơ quan: Trường Đại học Tây Nguyên

Phòng, Ban, Viện, Bộ môn (Trung tâm), Khoa: Chăn nuôi Thú y

Địa chỉ Cơ quan: 567 Lê Duẩn, Thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

Điện thoại: (0500)3825185 Fax: (0500)3825184

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN

12. Quá trình đào tạo

Bậc đào tạo

Nơi đào tạo

Chuyên môn

Năm tốt nghiệp

  Đại học   Đại học Tây Nguyên  Bác sĩ Thú y   2007
 Thạc sĩ   Đại học Tây Nguyên  Thú y  2010
       
       
       

13. Các khoá đào tạo khác (nếu có)

Văn Bằng

Tên khoá đào tạo

Nơi đào tạo

Thời gian đào tạo

       
       
       
       
       
  1. Trình độ ngoại ngữ (ghi rõ cấp độ: Tốt, Rất tốt, Khá, Trung bình)

Ngoại ngữ

Nghe

Nói

Đọc

Viết

Chứng chỉ quốc tế

tiếng anh  khá  khá  khá  khá  
           
           

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

15. Quá trình công tác

Thời gian

(Từ năm ... đến năm...)

Chức vụ

Cơ quan công tác

Địa chỉ Cơ quan

 2008-nay  Cán bộ giảng dạy Đại học Tây Nguyên  567 Lê Duẩn
       
       

6. Các sách chuyên khảo, giáo trình, bài báo khoa học đã công bố

16.1. Sách giáo trình

TT

Tên sách

Là tác giả hoặc
là đồng tác giả

Nơi xuất bản

Năm xuất bản

1

  Quản lý môi trường và chất thải chăn nuôi  Đồng tác giả  Nhà xuất bản Đại học Huế   2017

2

       

16.2 Sách chuyên khảo

TT

Tên sách

Là tác giả hoặc là đồng tác giả

Nơi xuất bản

Năm xuất bản

1

       

2

       

16.3 Các bài báo khoa học

16.3.1. Số bài đăng trên các tạp chí nư­ớc ngoài:04

16.3.2. Số bài báo đăng trên các tạp chí trong nư­ớc:07

16.3.3. Số báo cáo tham gia các Hội nghị khoa học Quốc tế:

16.3.4. Số báo cáo tham gia các Hội nghị khoa học trong nư­ớc:01

16.3.5. Liệt kê đầy đủ các bài báo nêu trên từ tr­ước đến nay theo thứ tự thời gian, ưu tiên các dòng đầu cho 5 công trình tiêu biểu, xuất sắc nhất:

TT

Tên bài báo

Là tác giả hoặc là đồng tác giả

Tên tạp chí công bố

Năm công bố

 1  

Một số biểu hiện lâm sàng và đặc điểm huyết học của chó bị nhiễm Canine Coronavirus

  Tác giả chính   Khoa học kỹ thuật thú y  2014
 

 Mức độ nhiễm vi sinh vật ở sạp bán thịt và thịt lợn tại trung tâm huyện buôn đôn-Đăk Lăk

 Tác giả chính  Thông tin Khoa học và công nghệ Đak lak   2012
 Re-evaluation of the species of hookworms
infecting dogs in Central Vietnam
 Đồng tác giả  Parasites & Vectors   2015
 Comparison of a new multiplex real-time PCR
with the Kato Katz thick smear and coproantigen
ELISA for the detection and
differentiation of Taenia spp. in human stools
 Đồng tác giả  Parasites & Vectors  2017
5 Spatial distribution of Taenia solium exposure in humans and pigs in the Central Highlands of Vietnam Đồng tác giả Plos Neglected Tropical Disease 2018
6 Bước đầu xác định thành phần loài giun móc ở chó bằng hình thái học và sinh học phân tử. Đồng tác giả Khoa học kỹ thuật thú y 2016
7 Taenia asiatica sán dây châu á truyền lây từ động vật sang người. Đồng tác giả Khoa học kỹ thuật thú y 2016
8 Tình hình mắc một số bệnh truyền nhiễm trên chó tại TP. BMT Đồng tác giả Thông tin Khoa học & công nghẹ Dak Lak 2012
9 Đánh giá chất lượng nguồn nước phục vụ chăn nuôi heo tập trung trên địa bàn TP.BMT, tỉnh Đăk Lăk Đồng tác giả Khoa học kỹ thuật chăn nuôi 2012
10 Chỉ tiêu huyết học trên chó mắc bệnh do Parvovirus Đồng tác giả Khoa học kỹ thuật thú y 2012
11 The epidemiology of Taenia spp. infection and Taenia solium cysticerci exposure in humans in the Central Highlands of Vietnam Đồng tác giả BMC infectious diseases 2018
  1. Số l­ượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã đ­ược cấp:

TT

Tên và nội dung văn bằng

Số, Ký mã hiệu

Nơi cấp

Năm cấp

1

       

2

       

3

       
         

8. Sản phẩm KHCN:

18.1 Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở n­ước ngoài:…………………………….

18.2 Số l­ượng sản phẩm KHCN ứng dụng trong nư­ớc:……………………………….

18.3 Liệt kê chi tiết các sản phẩm vào bảng sau:

TT

Tên sản phẩm

Thời gian, hình thức, quy mô, địa chỉ áp dụng

Hiệu quả

1

     

2

     

9. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp đã chủ trì hoặc tham gia

19.1 Đề tài, dự án hoặc nhiệm vụ KHCN khác đã và đang chủ trì

Tên/ Cấp

Thời gian (bắt đầu - kết thúc)

Cơ quản quản lý đề tài, thuộc Chương trình (nếu có)

Tình trạng đề tài (đã nghiệm thu/ chưa nghiệm thu)

 Cấp trường   4/2011-4/2012  Đại học Tây Nguyên  đã nghiệm thu
 Cấp trường  1/2019-12/2019  Đại học Tây Nguyên  đang thực hiện

19.2 Đề tài, dự án, hoặc nhiệm vụ KHCN khác đã và đang tham gia với t­ư cách thành viên

Tên/ Cấp

Thời gian (bắt đầu - kết thúc)

Cơ quan quản lý đề tài, thuộc Ch­ương trình (nếu có)

Tình trạng đề tài (đã nghiệm thu/ chư­a nghiệm thu)

 cấp trường  4/2011-4/2012  Đại học Tây Nguyên  đã nghiệm thu
 cấp trường  4/2012-4/2013  Đại học Tây Nguyên  đã nghiệm thu
 cấp tỉnh  8/2012-11/2012   Sở KHCN Đăk Nông  đã nghiệm thu
       
       
       

Giải thư­ởng về KHCN trong và ngoài nư­ớc

TT

Hình thức và nội dung giải thư­ởng

Tổ chức, năm tặng th­ưởng

     
     
     

NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN

Tham gia các tổ chức hiệp hội ngành nghề; thành viên Ban biên tập các tạp chí khoa học trong và ngoài nư­ớc; thành viên các hội đồng quốc gia, quốc tế:

 

 

Tôi cam đoan những thông tin cung cấp trên đây là chính xác, đầy đủ và hoàn toàn chịu mọi trách nhiệm nếu có sai lệch.

XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Đắk Lắk, ngày 14 tháng 02 năm 2019.
NGƯỜI KHAI

(Ký và ghi rõ họ tên)