Smaller Default Larger

LÝ LỊCH KHOA HỌC

THÔNG TIN CÁ NHÂN

 

1. Họ và tên: HOÀNG THỊ XUÂN

2. Năm sinh: 1969 Nam/ Nữ: Nữ

3. Dân tộc: Kinh

4. Nơi sinh: Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

5. Quê Quán: Kim Động, Hưng Yên

 

6. Địa chỉ th­ường trú hiện nay:

Số nhà, đường: 42 Đinh Tiên Hoàng

Phư­ờng: Tự An

Thành phố: Buôn Ma Thuột

Tỉnh: Đắk Lắk

Điện thoại: 0914087037

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

7. Học vị: Thạc sĩ, GVC

8. Chức danh khoa học:

8.1. Phó giáo sư­ Năm phong :.....................Nơi phong :..................................................

8.2. Giáo S­ư Năm phong :.....................Nơi phong :.................................................

9. Chức danh nghiên cứu: 10. Chức vụ: Phó Trưởng Khoa Ngoại ngữ, Phó Giám đốc TTNNTH

10. Cơ quan công tác:

Tên cơ quan: Trường Đại học Tây Nguyên

Phòng, Ban, Viện, Bộ môn (Trung tâm), Khoa: Bộ Môn Phương Pháp, Khoa Ngoại Ngữ

Địa chỉ Cơ quan: 567 Lê Duẩn, Thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

Điện thoại: (0500)3825185 Fax: (0500)3825184

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN

12. Quá trình đào tạo

Bậc đào tạo

Nơi đào tạo

Chuyên môn

Năm tốt nghiệp

 Đại học  Đại học SP Huế  Tiếng Anh  1992
Thạc sĩ   Đại học Ngoại ngữ Hà Nội  Tiếng Anh  2004
       
       
       

13. Các khoá đào tạo khác (nếu có)

Văn Bằng

Tên khoá đào tạo

Nơi đào tạo

Thời gian đào tạo

       
       
       
       
       
  1. Trình độ ngoại ngữ (ghi rõ cấp độ: Tốt, Rất tốt, Khá, Trung bình)

Ngoại ngữ

Nghe

Nói

Đọc

Viết

Chứng chỉ quốc tế

 Tiếng Pháp Khá  Khá  Khá  Khá   
           
           

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

15. Quá trình công tác

Thời gian

(Từ năm ... đến năm...)

Chức vụ

Cơ quan công tác

Địa chỉ Cơ quan

 1992 - 2007 Giảng viên  Khoa Ngoại ngữ, Trường Đại học Tây Nguyên  567 Lê Duẩn, Tp. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk 
 2007 - 2015 Trưởng bộ môn   Khoa Ngoại ngữ, Trường Đại học Tây Nguyên   567 Lê Duẩn, Tp. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk 
 2015 - nay Phó trưởng khoa, Phó giám đốc TTNNTH   Khoa Ngoại ngữ, Trường Đại học Tây Nguyên   567 Lê Duẩn, Tp. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk 

6. Các sách chuyên khảo, giáo trình, bài báo khoa học đã công bố

16.1. Sách giáo trình

TT

Tên sách

Là tác giả hoặc
là đồng tác giả

Nơi xuất bản

Năm xuất bản

1

 Phương pháp Giảng dạy Tiếng Anh 2  Tác giả  Giáo trình nội bộ   2011

2

       

16.2 Sách chuyên khảo

TT

Tên sách

Là tác giả hoặc là đồng tác giả

Nơi xuất bản

Năm xuất bản

1

       

2

       

16.3 Các bài báo khoa học

16.3.1. Số bài đăng trên các tạp chí nư­ớc ngoài:

16.3.2. Số bài báo đăng trên các tạp chí trong nư­ớc:

16.3.3. Số báo cáo tham gia các Hội nghị khoa học Quốc tế:

16.3.4. Số báo cáo tham gia các Hội nghị khoa học trong nư­ớc:

16.3.5. Liệt kê đầy đủ các bài báo nêu trên từ tr­ước đến nay theo thứ tự thời gian, ưu tiên các dòng đầu cho 5 công trình tiêu biểu, xuất sắc nhất:

TT

Tên bài báo

Là tác giả hoặc là đồng tác giả

Tên tạp chí công bố

Năm công bố

         
         
         
         
   
  1. Số l­ượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã đ­ược cấp:

TT

Tên và nội dung văn bằng

Số, Ký mã hiệu

Nơi cấp

Năm cấp

1

       

2

       

3

       
         

8. Sản phẩm KHCN:

18.1 Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở n­ước ngoài:…………………………….

18.2 Số l­ượng sản phẩm KHCN ứng dụng trong nư­ớc:……………………………….

18.3 Liệt kê chi tiết các sản phẩm vào bảng sau:

TT

Tên sản phẩm

Thời gian, hình thức, quy mô, địa chỉ áp dụng

Hiệu quả

1

     

2

     

9. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp đã chủ trì hoặc tham gia

19.1 Đề tài, dự án hoặc nhiệm vụ KHCN khác đã và đang chủ trì

Tên/ Cấp

Thời gian (bắt đầu - kết thúc)

Cơ quản quản lý đề tài, thuộc Chương trình (nếu có)

Tình trạng đề tài (đã nghiệm thu/ chưa nghiệm thu)

 Điều tra thái độ của sinh viên Y khoa đối với việc học ngoại ngữ chuyên ngành tại Trường Đại học Tây Nguyên (cấp Trường)  2006  Khoa Sư phạm Đã nghiệm thu 
 Hiểu biết của sinh viên Đại học Tây Nguyên về phép ẩn dụ trong Tiếng Anh và Tiếng Việt (cấp Trường)  2011  Khoa Ngoại ngữ  Đã nghiệm thu

19.2 Đề tài, dự án, hoặc nhiệm vụ KHCN khác đã và đang tham gia với t­ư cách thành viên

Tên/ Cấp

Thời gian (bắt đầu - kết thúc)

Cơ quan quản lý đề tài, thuộc Ch­ương trình (nếu có)

Tình trạng đề tài (đã nghiệm thu/ chư­a nghiệm thu)

 Tác động của việc kiểm tra đánh giá đến mục đích học môn ngoại ngữ cơ bản của sinh viên không chuyên tại trường Đại học Tây Nguyên (cấp Trường)  2005  Khoa Sư phạm  Đã nghiệm thu
Tìm hiểu hứng thú học tiếng Anh của học sinh trường PTTH Thực hành Cao Nguyên (cấp Trường) 2007  Khoa Ngoại ngữ   Đã nghiệm thu
Việc tự học của sinh viên Khoa Ngoại ngữ - trường Đại học Tây Nguyên: Thực trạng và giải pháp (cấp Trường)  2008   Khoa Ngoại ngữ   Đã nghiệm thu
Đánh giá tài liệu: "Thuyết trình bằng Tiếng Anh" đang sự dụng giảng dạy môn Nói Học phần 7 cho sinh viên chuyên ngành Tiếng Anh tại Đại học Tây Nguyên và các đề xuất (cấp Trường)  2010   Khoa Ngoại ngữ   Đã nghiệm thu
Tìm hiểu những khó khăn của sinh viên chuyên ngữ năm 2 trong kỹ năng viết luận  2013   Khoa Ngoại ngữ   Đã nghiệm thu
       

Giải thư­ởng về KHCN trong và ngoài nư­ớc

TT

Hình thức và nội dung giải thư­ởng

Tổ chức, năm tặng th­ưởng

     
     
     

NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN

Tham gia các tổ chức hiệp hội ngành nghề; thành viên Ban biên tập các tạp chí khoa học trong và ngoài nư­ớc; thành viên các hội đồng quốc gia, quốc tế:

 

 

Tôi cam đoan những thông tin cung cấp trên đây là chính xác, đầy đủ và hoàn toàn chịu mọi trách nhiệm nếu có sai lệch.

XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Đắk Lắk, ngày tháng năm 2016.
NGƯỜI KHAI

(Ký và ghi rõ họ tên)