Smaller Default Larger

LÝ LỊCH KHOA HỌC

THÔNG TIN CÁ NHÂN

 

1. Họ và tên: TỐNG THỊ LAN CHI

2. Năm sinh: 1979 Nam/ Nữ: Nữ

3. Dân tộc: Kinh

4. Nơi sinh: Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

5. Quê Quán: Hoa Lư, Ninh Bình

 

6. Địa chỉ th­ường trú hiện nay:

Số nhà, đường: 203 Nguyễn Khuyến

Phư­ờng: Tân Lợi

Thành phố: Buôn Ma Thuột

Tỉnh: Đắk Lắk

Điện thoại: 0985404444

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

7. Học vị:

8. Chức danh khoa học:

8.1. Phó giáo sư­ Năm phong :.....................Nơi phong :..................................................

8.2. Giáo S­ư Năm phong :.....................Nơi phong :.................................................

9. Chức danh nghiên cứu: 10. Chức vụ: Cán bộ giảng dạy

10. Cơ quan công tác:

Tên cơ quan: Trường Đại học Tây Nguyên

Phòng, Ban, Viện, Bộ môn (Trung tâm), Khoa:

Địa chỉ Cơ quan: 567 Lê Duẩn, Thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

Điện thoại: (0500)3825185 Fax: (0500)3825184

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN

12. Quá trình đào tạo

Bậc đào tạo

Nơi đào tạo

Chuyên môn

Năm tốt nghiệp

 Đại học Đại học Ngoại ngữ, ĐHQG Hà Nội   Sư phạm Tiếng Anh  2002
Thạc sĩ  Hogskolan Dalarna, Thụy Điển  Ngôn ngữ Anh  2009 
       
       
       

13. Các khoá đào tạo khác (nếu có)

Văn Bằng

Tên khoá đào tạo

Nơi đào tạo

Thời gian đào tạo

       
       
       
       
       
  1. Trình độ ngoại ngữ (ghi rõ cấp độ: Tốt, Rất tốt, Khá, Trung bình)

Ngoại ngữ

Nghe

Nói

Đọc

Viết

Chứng chỉ quốc tế

 Tiếng Trung          HSK 4
           
           

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

15. Quá trình công tác

Thời gian

(Từ năm ... đến năm...)

Chức vụ

Cơ quan công tác

Địa chỉ Cơ quan

 2003 - 2014 Cám bộ giảng dạy  Khoa Ngoại ngữ - Trường Đại học Tây Nguyên  567 Lê Duẩn, Tp. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk 
 2014 - nay Trưởng Bộ môn   Khoa Ngoại ngữ - Trường Đại học Tây Nguyên   567 Lê Duẩn, Tp. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk 
       

6. Các sách chuyên khảo, giáo trình, bài báo khoa học đã công bố

16.1. Sách giáo trình

TT

Tên sách

Là tác giả hoặc
là đồng tác giả

Nơi xuất bản

Năm xuất bản

1

       

2

       

16.2 Sách chuyên khảo

TT

Tên sách

Là tác giả hoặc là đồng tác giả

Nơi xuất bản

Năm xuất bản

1

       

2

       

16.3 Các bài báo khoa học

16.3.1. Số bài đăng trên các tạp chí nư­ớc ngoài:

16.3.2. Số bài báo đăng trên các tạp chí trong nư­ớc:

16.3.3. Số báo cáo tham gia các Hội nghị khoa học Quốc tế:

16.3.4. Số báo cáo tham gia các Hội nghị khoa học trong nư­ớc:

16.3.5. Liệt kê đầy đủ các bài báo nêu trên từ tr­ước đến nay theo thứ tự thời gian, ưu tiên các dòng đầu cho 5 công trình tiêu biểu, xuất sắc nhất:

TT

Tên bài báo

Là tác giả hoặc là đồng tác giả

Tên tạp chí công bố

Năm công bố

   Tình hình sử dụng Tiếng Anh trong báo, tạp chí Tiếng Việt hiện nay  Tác giả  Tạp chí khoa học Trường ĐHTN  2010
  Khả năng hiểu hàm ngôn hội thoại tiếng Anh của sinh viên chuyên ngữ, Trường Đại học Tây Nguyên  Tác giả   Tạp chí khoa học Trường ĐHTN 2012 
   Ngôn ngữ và đặc thù dân tộc: đặc điểm tiếng Anh Viết của sinh viên các dân tộc Trường ĐH Tây Nguyên  Tác giả   Tạp chí khoa học Trường ĐHTN  2016
         
   
  1. Số l­ượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã đ­ược cấp:

TT

Tên và nội dung văn bằng

Số, Ký mã hiệu

Nơi cấp

Năm cấp

1

       

2

       

3

       
         

8. Sản phẩm KHCN:

18.1 Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở n­ước ngoài:…………………………….

18.2 Số l­ượng sản phẩm KHCN ứng dụng trong nư­ớc:……………………………….

18.3 Liệt kê chi tiết các sản phẩm vào bảng sau:

TT

Tên sản phẩm

Thời gian, hình thức, quy mô, địa chỉ áp dụng

Hiệu quả

1

     

2

     

9. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp đã chủ trì hoặc tham gia

19.1 Đề tài, dự án hoặc nhiệm vụ KHCN khác đã và đang chủ trì

Tên/ Cấp

Thời gian (bắt đầu - kết thúc)

Cơ quản quản lý đề tài, thuộc Chương trình (nếu có)

Tình trạng đề tài (đã nghiệm thu/ chưa nghiệm thu)

 Việc sử dụng tiếng Anh trong một số bài viết tiếng Việt - Đề xuất liên quan đến giảng dạy môn Biên dịch, Trường ĐHTN - Cơ sở 4/2009 - 4/2010  Khoa Ngoại ngữ - Trường ĐHTN  Đã nghiệm thu 
 Đánh giá bản dịch nói của sinh viên năm 3, Khoa Ngoại ngữ, Trường ĐHTN - Cơ sở  4/2011 - 4/2012  Khoa Ngoại ngữ - Trường ĐHTN   Đã nghiệm thu 
Ngôn ngữ và đặc thù dân tộc: đặc điểm tiếng Anh của sinh viên chuyên ngữ người DTTS và dân tộc đa số Trường ĐHTN - Cơ sở 01 - 12/2014 Khoa Ngoại ngữ - Trường ĐHTN  Đã nghiệm thu 

19.2 Đề tài, dự án, hoặc nhiệm vụ KHCN khác đã và đang tham gia với t­ư cách thành viên

Tên/ Cấp

Thời gian (bắt đầu - kết thúc)

Cơ quan quản lý đề tài, thuộc Ch­ương trình (nếu có)

Tình trạng đề tài (đã nghiệm thu/ chư­a nghiệm thu)

       
       
       
       
       
       

Giải thư­ởng về KHCN trong và ngoài nư­ớc

TT

Hình thức và nội dung giải thư­ởng

Tổ chức, năm tặng th­ưởng

     
     
     

NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN

Tham gia các tổ chức hiệp hội ngành nghề; thành viên Ban biên tập các tạp chí khoa học trong và ngoài nư­ớc; thành viên các hội đồng quốc gia, quốc tế:

 

 

Tôi cam đoan những thông tin cung cấp trên đây là chính xác, đầy đủ và hoàn toàn chịu mọi trách nhiệm nếu có sai lệch.

XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Đắk Lắk, ngày tháng năm 2016.
NGƯỜI KHAI

(Ký và ghi rõ họ tên)