Smaller Default Larger

LÝ LỊCH KHOA HỌC

THÔNG TIN CÁ NHÂN

 

1. Họ và tên: Trịnh Văn Vinh

2. Năm sinh: 1982; Giới tính: Nam

3. Dân tộc: Kinh

4. Nơi sinh: Nga Sơn, Thanh Hóa

5. Quê Quán: Nga Sơn, Thanh Hóa

 

6. Địa chỉ th­ường trú hiện nay:

Số nhà, đường: 99/7 , Y Nuê

Phư­ờng: Eatam

Thành phố: Buôn Ma Thuột

Tỉnh: Đắk Lắk

Điện thoại: 0904543438

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

7. Học vị: Thạc sĩ

8. Chức danh khoa học:

8.1. Phó giáo sư­ Năm phong :.....................Nơi phong :..................................................

8.2. Giáo S­ư Năm phong :.....................Nơi phong :.................................................

9. Chức danh nghiên cứu: ................... 10. Chức vụ: Cán bộ giảng dạy

10. Cơ quan công tác:

Tên cơ quan: Trường Đại học Tây Nguyên

Phòng, Ban, Viện, Bộ môn (Trung tâm), Khoa: Bộ Môn Giáo dục Mầm non, Khoa Sư phạm

Địa chỉ Cơ quan: 567 Lê Duẩn, Thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

Điện thoại: (0500)3825185 Fax: (0500)3825184

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN

12. Quá trình đào tạo

Bậc đào tạo

Nơi đào tạo

Chuyên môn

Năm tốt nghiệp

 Đại học  Đại học Sư phạm Huế - Đại học Huế  Cư nhân sư phạm Lịch sử  2005
 Thạc sĩ   Đại học Sư phạm Huế - Đại học Huế  Thạc sĩ Lịch sử Thế giới  2008
 Tiến sĩ      

13. Các khoá đào tạo khác (nếu có)

Văn Bằng

Tên khoá đào tạo

Nơi đào tạo

Thời gian đào tạo

 Chứng chỉ nghiệp vụ giảng dạy ĐH,CĐ  Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên đại học, cao đẳng  Học viện Quản lí giáo dục  4/2010-7/2010
 Chứng chỉ  Bồi dưỡng cán bộ quản lí khoa, phòng, bộ môn trường đại học, cao đẳng  Học viện Quản lí giáo dục  9/2011-12/2011
 Chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Trung - HSK5  Tiếng Trung  Đại học Sư phạm Bắc Kinh  9/2015-9/2016
  1. Trình độ ngoại ngữ (ghi rõ cấp độ: Tốt, Rất tốt, Khá, Trung bình)

Ngoại ngữ

Nghe

Nói

Đọc

Viết

Chứng chỉ quốc tế

 Tiếng Trung Tốt Tốt  Tốt  Rất tốt  HSK5
 Tiếng Anh  Trung bình Trung bình Trung bình Khá  

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

15. Quá trình công tác

Thời gian

Chức vụ

Cơ quan công tác

Địa chỉ Cơ quan

2010 đến nay Giảng viên  Khoa Sư phạm, Trường Đại học Tây Nguyên 567 Lê Duẩn, BMT, Đắc Lắc
2011 đến 2013

Phó Bí thư Đoàn Khoa SP

Khoa Sư phạm, Trường Đại học Tây Nguyên 567 Lê Duẩn, BMT, Đắc Lắc
 2012 đến 2013 Bí thư Chi đoàn cán bộ Khoa SP Khoa Sư phạm, Trường Đại học Tây Nguyên  567 Lê Duẩn, BMT, Đắc Lắc
 2010 đến 2015  Ủy viên Ban chấp hành Công đoàn Khoa SP  Khoa Sư phạm, Trường Đại học Tây Nguyên  567 Lê Duẩn, BMT, Đắc Lắc
 2011 đến 2015  Trợ lý Đào tạo Khoa Sư phạm  Khoa Sư phạm, Trường Đại học Tây Nguyên  567 Lê Duẩn, BMT, Đắc Lắc

6. Các sách chuyên khảo, giáo trình, bài báo khoa học đã công bố

16.1. Sách giáo trình

TT

Tên sách

Là tác giả hoặc
là đồng tác giả

Nơi xuất bản

Năm xuất bản

1

       

2

       

16.2 Sách chuyên khảo

TT

Tên sách

Là tác giả hoặc là đồng tác giả

Nơi xuất bản

Năm xuất bản

1

 Nhật Bản với sự phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam-Lào và Cămpuchia trong giai đoạn hiện nay  Đồng tác giả  Nxb Chính trị Quốc gia, Hà nội  2010

2

       

16.3 Các bài báo khoa học

16.3.1. Số bài đăng trên các tạp chí nư­ớc ngoài:

16.3.2. Số bài báo đăng trên các tạp chí trong nư­ớc: 03

16.3.3. Số báo cáo tham gia các Hội nghị khoa học Quốc tế: 02

16.3.4. Số báo cáo tham gia các Hội nghị khoa học trong nư­ớc:

16.3.5. Liệt kê đầy đủ các bài báo nêu trên từ tr­ước đến nay theo thứ tự thời gian, ưu tiên các dòng đầu cho 5 công trình tiêu biểu, xuất sắc nhất:

TT

Tên bài báo

Là tác giả hoặc là đồng tác giả

Tên tạp chí công bố

Năm công bố

 1  Quan hệ Nhật Bản – Cămpuchia trên lĩnh vực hợp tác về cơ sở hạ tầng kinh tế xã hội (1991 – 2007)  Đồng tác giả  Nghiên cứu Nhật Bản & Đông Bắc Á  2008
 2  Quan hệ Nhật Bản – Lào trên lĩnh vực chính trị ngoại giao (1991 – 2007)  Đồng tác giả  Nghiên cứu Đông Nam Á  2009
 3  Quan hệ Nhật Bản – Cămpuchia trên lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, giáo dục và y tế (1991 – 2007)  Đồng tác giả  Nghiên cứu Đông Bắc Á  2009
         
  1. Số l­ượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã đ­ược cấp:

TT

Tên và nội dung văn bằng

Số, Ký mã hiệu

Nơi cấp

Năm cấp

1

       

2

       

3

       
         

8. Sản phẩm KHCN:

18.1 Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở n­ước ngoài:…………………………….

18.2 Số l­ượng sản phẩm KHCN ứng dụng trong nư­ớc:……………………………….

18.3 Liệt kê chi tiết các sản phẩm vào bảng sau:

TT

Tên sản phẩm

Thời gian, hình thức, quy mô, địa chỉ áp dụng

Hiệu quả

1

     

2

     

9. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp đã chủ trì hoặc tham gia

19.1 Đề tài, dự án hoặc nhiệm vụ KHCN khác đã và đang chủ trì

Tên/ Cấp

Thời gian (bắt đầu - kết thúc)

Cơ quản quản lý đề tài, thuộc Chương trình (nếu có)

Tình trạng đề tài (đã nghiệm thu/ chưa nghiệm thu)

 Nghiên cứu tính hiệu quả của việc vận dụng sơ đồ Đai-ri trong dạy học Lịch sử lớp 5 (Chương trình sách giáo khoa hiện hành)/Cấp Trường  2012-2013  Trường Đại học Tây Nguyên  Đã nghiệm thu
       

19.2 Đề tài, dự án, hoặc nhiệm vụ KHCN khác đã và đang tham gia với t­ư cách thành viên

Tên/ Cấp

Thời gian (bắt đầu - kết thúc)

Cơ quan quản lý đề tài, thuộc Ch­ương trình (nếu có)

Tình trạng đề tài (đã nghiệm thu/ chư­a nghiệm thu)

 Nghiên cứu áp dụng Quy ước thôn buôn trong quản lý xã hội nông thôn vùng dân tộc thiểu số Tây Nguyên/Cấp Bộ  2015-2016  Bộ Giáo dục và Đào tạo  Đã nghiệm thu
 Phổ biến giáo dục pháp luật cho đồng bào các dân thực thiểu số trên địa bàn tỉnh Đắk Nông/Cấp tỉnh  2014-2015  Sở KH&CN tỉnh Đắk Nông   Đã nghiệm thu
 Tư tưởng lập pháp của các nhà nho và trí thức Tây học tiêu biểu Việt Nam từ đầu thế kỷ XX đến năm 1930/Cấp Trường  2012  Trường Đại học Tây Nguyên  Đã nghiệm thu
       
       
       

Giải thư­ởng về KHCN trong và ngoài nư­ớc

TT

Hình thức và nội dung giải thư­ởng

Tổ chức, năm tặng th­ưởng

     
     
     

NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN

Tham gia các tổ chức hiệp hội ngành nghề; thành viên Ban biên tập các tạp chí khoa học trong và ngoài nư­ớc; thành viên các hội đồng quốc gia, quốc tế:

 

 

Tôi cam đoan những thông tin cung cấp trên đây là chính xác, đầy đủ và hoàn toàn chịu mọi trách nhiệm nếu có sai lệch.

XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Đắk Lắk, ngày 28 tháng 9 năm 2019.
NGƯỜI KHAI 

Trịnh Văn Vinh