Smaller Default Larger

LÝ LỊCH KHOA HỌC

THÔNG TIN CÁ NHÂN

 

1. Họ và tên: TRẦN TẤN HẢI

2. Năm sinh: 1976 Nam/ Nữ: Nam

3. Dân tộc: Kinh

4. Nơi sinh: Đại Lộc, Quảng Nam

5. Quê Quán: Quảng Nam

6. Địa chỉ th­ường trú hiện nay:

Số nhà, đường: 158/1 Y Wang

Phư­ờng: Ea Tam

Thành phố: Buôn Ma Thuột

Tỉnh: Đắk Lắk

Điện thoại: 0968653523

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. /This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

7. Học vị: Thạc sĩ

8. Chức danh khoa học:

8.1. Phó giáo sư­ Năm phong :.....................Nơi phong :..................................................

8.2. Giáo S­ư Năm phong :.....................Nơi phong :.................................................

9. Chức danh nghiên cứu:

10. Chức vụ: Cán bộ giảng

10. Cơ quan công tác:

Tên cơ quan: Trường Đại học Tây Nguyên

Phòng, Ban, Viện, Bộ môn (Trung tâm), Khoa: Sư Phạm

Địa chỉ Cơ quan: 567 Lê Duẩn, Thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

Điện thoại: (0500)3825185 Fax: (0500)3825184

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN

12. Quá trình đào tạo

Bậc đào tạo

Nơi đào tạo

Chuyên môn

Năm tốt nghiệp

 Đại học Trường Đại học Khoa Học Huế Lịch Sử 1988
 Thạc sỹ ĐH Sư phạm Huế Lịch Sử Việt Nam 2007
       
       
       

13. Các khoá đào tạo khác (nếu có)

Văn Bằng

Tên khoá đào tạo

Nơi đào tạo

Thời gian đào tạo

       
       
       
       
       
14. Trình độ ngoại ngữ (ghi rõ cấp độ: Tốt, Rất tốt, Khá, Trung bình)

Ngoại ngữ

Nghe

Nói

Đọc

Viết

Chứng chỉ quốc tế

Anh Văn Khá Khá Tốt Tốt  
           
           

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

15. Quá trình công tác

Thời gian

(Từ năm ... đến năm...)

Chức vụ

Cơ quan công tác

Địa chỉ Cơ quan

 1998 - 2015 Giảng viên Khoa Sư phạm - Trường Đại học Tây Nguyên 567 Lê Duẩn, Tp. BMT
       
       

16. Các sách chuyên khảo, giáo trình, bài báo khoa học đã công bố

16.1. Sách giáo trình

TT

Tên sách

Là tác giả hoặc
là đồng tác giả

Nơi xuất bản

Năm xuất bản

1

       

2

       

16.2 Sách chuyên khảo

TT

Tên sách

Là tác giả hoặc là đồng tác giả

Nơi xuất bản

Năm xuất bản

1

       

2

       

16.3 Các bài báo khoa học

16.3.1. Số bài đăng trên các tạp chí nư­ớc ngoài:

16.3.2. Số bài báo đăng trên các tạp chí trong nư­ớc:

16.3.3. Số báo cáo tham gia các Hội nghị khoa học Quốc tế:

16.3.4. Số báo cáo tham gia các Hội nghị khoa học trong nư­ớc:

16.3.5. Liệt kê đầy đủ các bài báo nêu trên từ tr­ước đến nay theo thứ tự thời gian, ưu tiên các dòng đầu cho 5 công trình tiêu biểu, xuất sắc nhất:

TT

Tên bài báo

Là tác giả hoặc là đồng tác giả

Tên tạp chí công bố

Năm công bố

 1 Một số ý kiến góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập trong lĩnh vực sư phạm khoa học xã hội và nhân văn Tác giả Hội thảo Khoa học - Khoa Sư phạm, Trường Đại học Tây Nguyên 2010
2 Thử bàn luận nhận xét về giáo sinh của các trường phổ thông hiện nay Tác giả Hội thảo Khoa học - Khoa Sư phạm, Trường Đại học Tây Nguyên 2013
3 Tư tưởng cứu nước và phát triển xã hội của Phan Châu Trinh Tác giả Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Tây Nguyên 2013
4 Đổi mới giáo dục và văn hóa để xây dựng đất nước vững mạnh trong tư tưởng cứu nước và phát triển xã hội của Phan Châu Trinh Tác giả Tạp chí Khoa học, số 11, Trường Đại học Tây Nguyên 2014
5 Một số ý kiến về việc dạy học lịch sử theo hướng phát huy tối đa năng lực của học sinh Tác giả Hội thảo Khoa học - Khoa Sư phạm, Trường Đại học Tây Nguyên 2015
   
17. Số l­ượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã đ­ược cấp:

TT

Tên và nội dung văn bằng

Số, Ký mã hiệu

Nơi cấp

Năm cấp

1

       

2

       

3

       
         
18. Sản phẩm KHCN:

18.1 Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở n­ước ngoài:…………………………….

18.2 Số l­ượng sản phẩm KHCN ứng dụng trong nư­ớc:……………………………….

18.3 Liệt kê chi tiết các sản phẩm vào bảng sau:

TT

Tên sản phẩm

Thời gian, hình thức, quy mô, địa chỉ áp dụng

Hiệu quả

1

     

2

     
19. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp đã chủ trì hoặc tham gia

19.1 Đề tài, dự án hoặc nhiệm vụ KHCN khác đã và đang chủ trì

Tên/ Cấp

Thời gian (bắt đầu - kết thúc)

Cơ quản quản lý đề tài, thuộc Chương trình (nếu có)

Tình trạng đề tài (đã nghiệm thu/ chưa nghiệm thu)

Khảo sát sự phân tầng xã hội của cộng đồng người Êđê ở Buôn Ma Thuột/ cấp cơ sở

 01/2001 - 12/2001  Trường Đại học Tây Nguyên  Đã nghiệm thu
 Tìm hiểu lịch sử và sắc thái phật giáo Đắk Lắk/ cấp cơ sở  

01/2005 – 12/2005

 

Trường Đại học Tây Nguyên

 Đã nghiệm thu

Ảnh hưởng của tư tưởng dân chủ tư sản đến phong trào cách mạng Việt Nam đầu thế kỷ XX/ cấp cơ sở

 

01/2009 – 12/2009

 

Trường Đại học Tây Nguyên

 Đã nghiệm thu
 Tìm hiểu tư tưởng cứu nước và phát triển xã hội của Phan Châu Trinh/ cấp cơ sở  01/2013 - 12/2013  Trường Đại học Tây Nguyên  Đã nghiệm thu
 Lịch sử Đảng bộ xã Đắk N'Drung (1930-2015)/ cấp cơ sở  01/2018 - 12/2018  Trường Đại học Tây Nguyên  Đã nghiệm thu
       

19.2 Đề tài, dự án, hoặc nhiệm vụ KHCN khác đã và đang tham gia với t­ư cách thành viên

Tên/ Cấp

Thời gian (bắt đầu - kết thúc)

Cơ quan quản lý đề tài, thuộc Ch­ương trình (nếu có)

Tình trạng đề tài (đã nghiệm thu/ chư­a nghiệm thu)

 Trường Đại học Tây Nguyên 40 năm hình thành và phát triển/ cấp cơ sở  01/2017 – 12/2017  Trường Đại học Tây Nguyên  Đã nghiệm thu
       
       
       
       
       

20. Giải thư­ởng về KHCN trong và ngoài nư­ớc

TT

Hình thức và nội dung giải thư­ởng

Tổ chức, năm tặng th­ưởng

     
     
     

NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN

Tham gia các tổ chức hiệp hội ngành nghề; thành viên Ban biên tập các tạp chí khoa học trong và ngoài nư­ớc; thành viên các hội đồng quốc gia, quốc tế:

 

 

Tôi cam đoan những thông tin cung cấp trên đây là chính xác, đầy đủ và hoàn toàn chịu mọi trách nhiệm nếu có sai lệch.

XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Đắk Lắk, ngày 04 tháng 5 năm 2019.
NGƯỜI KHAI

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

 

Trần Tấn Hải