Smaller Default Larger

LÝ LỊCH KHOA HỌC

THÔNG TIN CÁ NHÂN

 

1. Họ và tên: LƯU THỊ DỊU

2. Năm sinh: 1985 Nam/ Nữ: Nữ

3. Dân tộc: Kinh

4. Nơi sinh: Hải Dương

5. Quê Quán: Quang Trung, Kinh Môn, Hải Dương

6. Địa chỉ th­ường trú hiện nay:

Số nhà, đường: 248 Giải Phóng

Phư­ờng: Tân Lợi

Thành phố: Buôn Ma Thuột

Tỉnh: Đắk Lắk

Điện thoại: 0935915455

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

7. Học vị

8. Chức danh khoa học:

8.1. Phó giáo sư­ Năm phong :.....................Nơi phong :..................................................

8.2. Giáo S­ư Năm phong :.....................Nơi phong :.................................................

9. Chức danh nghiên cứu:

10. Chức vụ: Cán bộ giảng

10. Cơ quan công tác:

Tên cơ quan: Trường Đại học Tây Nguyên

Phòng, Ban, Viện, Bộ môn (Trung tâm), Khoa: Sư Phạm

Địa chỉ Cơ quan: 567 Lê Duẩn, Thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

Điện thoại: (0500)3825185 Fax: (0500)3825184

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN

12. Quá trình đào tạo

Bậc đào tạo

Nơi đào tạo

Chuyên môn

Năm tốt nghiệp

 Đại học Trường Đại học Tây Nguyên Sư phạm Ngữ Văn 2007
 Thạc sỹ ĐH Sư phạm Tp. HCM Ngôn ngữ học 2014
       
       
       

13. Các khoá đào tạo khác (nếu có)

Văn Bằng

Tên khoá đào tạo

Nơi đào tạo

Thời gian đào tạo

       
       
       
       
       
14. Trình độ ngoại ngữ (ghi rõ cấp độ: Tốt, Rất tốt, Khá, Trung bình)

Ngoại ngữ

Nghe

Nói

Đọc

Viết

Chứng chỉ quốc tế

Anh Văn Khá Khá Khá Khá  
           
           

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

15. Quá trình công tác

Thời gian

(Từ năm ... đến năm...)

Chức vụ

Cơ quan công tác

Địa chỉ Cơ quan

 2009 - 2015 Giáng viên Trường Đại học Tây Nguyên 567 Lê Duẩn, Tp. BMT
       
       

16. Các sách chuyên khảo, giáo trình, bài báo khoa học đã công bố

16.1. Sách giáo trình

TT

Tên sách

Là tác giả hoặc
là đồng tác giả

Nơi xuất bản

Năm xuất bản

1

       

2

       

16.2 Sách chuyên khảo

TT

Tên sách

Là tác giả hoặc là đồng tác giả

Nơi xuất bản

Năm xuất bản

1

       

2

       

16.3 Các bài báo khoa học

16.3.1. Số bài đăng trên các tạp chí nư­ớc ngoài:

16.3.2. Số bài báo đăng trên các tạp chí trong nư­ớc:

16.3.3. Số báo cáo tham gia các Hội nghị khoa học Quốc tế:

16.3.4. Số báo cáo tham gia các Hội nghị khoa học trong nư­ớc:

16.3.5. Liệt kê đầy đủ các bài báo nêu trên từ tr­ước đến nay theo thứ tự thời gian, ưu tiên các dòng đầu cho 5 công trình tiêu biểu, xuất sắc nhất:

TT

Tên bài báo

Là tác giả hoặc là đồng tác giả

Tên tạp chí công bố

Năm công bố

 1 Tiếp xúc ngôn ngữ Việt - Ê ở tỉnh Đắk Lắk trên bình diện từ vựng ngữ nghĩa Tác giả Hội thảo khoa học (Đại học Tây Nguyên) 2013
2 Đổi mới phương pháp dạy học tiếng Việt ở tiểu học nhằm chú trọng phát triển năng lực học sinh Tác giả Hội thảo khoa học (Đại học Tây Nguyên)  2015
3 Một số bất cập trong chương trình đào tạo ngành Giáo dục tiểu học - Tiếng Jrai trường Đại học Tây Nguyên Tác giả  Hội thảo khoa học (Đại học Tây Nguyên)  2011
4 Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên - một trong những giải pháp hiệu quả để năng cao chuẩn đầu ra cho sinh viên ngành giáo dục tiểu học  Tác giả  Hội thảo khoa học (Đại học Tây Nguyên)  2011 
5 Thực trạng và một số đề xuất nhằm nâng cao chất lượng dạy - học học phần Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên ở trường Đại học Tây Nguyên Tác giả Hội thảo khoa học (Đại học Tây Nguyên) 2010
6 Thực trạng kĩ năng tự học của sinh viên khoa Sư phạm trường Đại học Tây Nguyên Tác giả Tạp chí Trường Đại học Tây Nguyên 2018
7 Vận dụng mô hình lớp học đảo ngược vào dạy học học phần Phương pháp dạy học Tiếng Việt cho sinh viên ngành Giáo dục Tiểu học trường Đại học Tây Nguyên Tác giả Tạp chí Trường Đại học Tây Nguyên 2016
   
17. Số l­ượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã đ­ược cấp:

TT

Tên và nội dung văn bằng

Số, Ký mã hiệu

Nơi cấp

Năm cấp

1

       

2

       

3

       
         
18. Sản phẩm KHCN:

18.1 Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở n­ước ngoài:…………………………….

18.2 Số l­ượng sản phẩm KHCN ứng dụng trong nư­ớc:……………………………….

18.3 Liệt kê chi tiết các sản phẩm vào bảng sau:

TT

Tên sản phẩm

Thời gian, hình thức, quy mô, địa chỉ áp dụng

Hiệu quả

1

     

2

     
19. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp đã chủ trì hoặc tham gia

19.1 Đề tài, dự án hoặc nhiệm vụ KHCN khác đã và đang chủ trì

Tên/ Cấp

Thời gian (bắt đầu - kết thúc)

Cơ quản quản lý đề tài, thuộc Chương trình (nếu có)

Tình trạng đề tài (đã nghiệm thu/ chưa nghiệm thu)

 Vận dụng mô hình lớp học đảo ngược vào dạy học học phần Phương pháp dạy học Tiếng Việt cho sinh viên ngành Giáo dục Tiểu học trường Đại học Tây Nguyên / cấp Cơ sở  Tháng 01 - 12/2016  Trường Đại học Tây Nguyên  Đã nghiệm thu
Nâng cao kỹ năng tự học cho sinh viên khoa Sư phạm trường Đại học Tây Nguyên / Cấp cơ sở Tháng 01 - 12/2018 Trường Đại học Tây Nguyên Đã nghiệm thu
       

19.2 Đề tài, dự án, hoặc nhiệm vụ KHCN khác đã và đang tham gia với t­ư cách thành viên

Tên/ Cấp

Thời gian (bắt đầu - kết thúc)

Cơ quan quản lý đề tài, thuộc Ch­ương trình (nếu có)

Tình trạng đề tài (đã nghiệm thu/ chư­a nghiệm thu)

       
       
       
       
       
       

20. Giải thư­ởng về KHCN trong và ngoài nư­ớc

TT

Hình thức và nội dung giải thư­ởng

Tổ chức, năm tặng th­ưởng

     
     
     

NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN

Tham gia các tổ chức hiệp hội ngành nghề; thành viên Ban biên tập các tạp chí khoa học trong và ngoài nư­ớc; thành viên các hội đồng quốc gia, quốc tế:

 

 

Tôi cam đoan những thông tin cung cấp trên đây là chính xác, đầy đủ và hoàn toàn chịu mọi trách nhiệm nếu có sai lệch.

XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Đắk Lắk, ngày 15 tháng 11 năm 2015.
NGƯỜI KHAI

(Ký và ghi rõ họ tên)