Smaller Default Larger

LÝ LỊCH KHOA HỌC

THÔNG TIN CÁ NHÂN

1. Họ và tên: Nguyễn Thanh Trúc

2. Năm sinh: 16/11/1979  Nam/ NữNam

3. Dân tộc: Kinh

4. Nơi sinh: Cư An, An Khê, Gia Lai

5. Quê Quán: Cư An, An Khê, Gia Lai

 

6. Địa chỉ th­ường trú hiện nay:

Số nhà, đường: 

Phư­ờng: Ea Tam

Thành phố: Thành phố Buôn Ma Thuột

Tỉnh: Đắk Lắk

Điện thoại: 0905467699

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

7. Học vị:

7.1. Tiến sĩ

Năm bảo vệ: 2016

Ngành: Kinh tế, Chuyên ngành Kinh tế công nghiệp

8. Chức danh khoa học:

8.1. Phó giáo sư­ Năm phong :.....................Nơi phong :..................................................

8.2. Giáo S­ư Năm phong :.....................Nơi phong :.................................................

9. Chức danh nghiên cứu:

10. Chức vụ: Hiệu Trưởng

11. Cơ quan công tác:

Tên cơ quan: Trường Đại học Tây Nguyên

Địa chỉ Cơ quan: 567 Lê Duẩn, Thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

Điện thoại: (0262)3825185 Fax: (0262)3825184

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN

12. Quá trình đào tạo

Bậc đào tạo

Nơi đào tạo

Chuyên môn

Năm tốt nghiệp

 Đại học  Đại học Huế  Kế toán  2001
 Thạc sĩ  Đại học Đà Nẵng  Kế toán  2008
 Tiến sĩ  Đại học Đà Nẵng  Kinh tế công nghiệp  2016
 Lý luận chính trị  Học viện CT KVIII  Cao cấp lý luận chính trị  2018
       

13. Các khoá đào tạo khác (nếu có)

Văn Bằng

Tên khoá đào tạo

Nơi đào tạo

Thời gian đào tạo

       
       
       
       
       
14. Trình độ ngoại ngữ (ghi rõ cấp độ: Tốt, Rất tốt, Khá, Trung bình)

Ngoại ngữ

Nghe

Nói

Đọc

Viết

Chứng chỉ quốc tế

 Tiếng Anh  TB  TB  TB  TB  B2
           
           

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

15. Quá trình công tác

Thời gian

(Từ năm ... đến năm...)

Chức vụ

Cơ quan công tác

Địa chỉ Cơ quan

 04/2002 – 08/2004  Giảng viên, Phó Bí thư chi đoàn cán bộ trường  Trường ĐH Tây Nguyên  567 Lê Duẫn, Tp Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk
 08/2004 – 08/2006  Giảng viên, Trợ lý Khoa, Bí thư liên chi đoàn Khoa  Trường ĐH Tây Nguyên  567 Lê Duẫn, Tp Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk
 08/2006 – 08/2008  Giảng viên, Trợ lý Khoa, Bí thư liên chi đoàn Khoa, Phó trưởng Bộ môn  Trường ĐH Tây Nguyên  567 Lê Duẫn, Tp Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk
 08/2008 – 10/2010  Giảng viên, Phó bí thư đoàn trường, Phó trưởng Bộ môn  Trường ĐH Tây Nguyên  567 Lê Duẫn, Tp Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk
 10/2010 – 04/2012  Giảng viên, Phó chủ tịch công đoàn Khoa, Phó trưởng Bộ môn  Trường ĐH Tây Nguyên  567 Lê Duẫn, Tp Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk
 04/2012 – 12/2012  Giảng viên, Phó chủ tịch công đoàn Khoa, Phó trưởng Bộ môn, Trưởng phòng Tài vụ kế toán, phụ trách kế toán trường  Trường ĐH Tây Nguyên  567 Lê Duẫn, Tp Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk
 01/2013 – 09/2014

 

 Giảng viên, Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính, phụ trách kế toán trường, Phó bí thư chi bộ, Đảng ủy viên  Trường ĐH Tây Nguyên  567 Lê Duẫn, Tp Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk
 09/2014 – 05/2015  Giảng viên, Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính, Kế toán trưởng, Phó bí thư chi bộ, Đảng ủy viên  Trường ĐH Tây Nguyên  567 Lê Duẫn, Tp Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk
 06/2015 -02/2017

 

 Giảng viên, Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính, Kế toán trưởng, Phó bí thư chi bộ, Thường vụ Đảng ủy  Trường ĐH Tây Nguyên  567 Lê Duẫn, Tp Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk
 02/2017 - 02/2018

 

Giảng viên, Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính, Kế toán trưởng, Bí thư chi bộ, Thường vụ Đảng ủy  Trường ĐH Tây Nguyên  567 Lê Duẫn, Tp Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk
 02/2018 - 05/2018

 

 Giảng viên, phó Hiệu trưởng, Thường vụ Đảng ủy, Thành viên hội đồng trường  Trường ĐH Tây Nguyên  567 Lê Duẫn, Tp Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk
 05/2018 - 12/2018  Giảng viên, Hiệu trưởng, thường vụ đảng ủy, Giám đốc TT GDQP và AN, Thành viên hội đồng trường  Trường ĐH Tây Nguyên  567 Lê Duẫn, TP Buôn ma Thuột, Đắk Lắk
 12/2018 - 7/2020  Giảng viên, Hiệu trưởng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc TT GDQP và AN, Thành viên hội đồng trường  Trường ĐH Tây Nguyên  567 Lê Duẩn, TP Buôn ma Thuột, Đắk Lắk
7/2020 đến nay Giảng viên, Hiệu trưởng, Phó Bí thư Đảng ủy, Giám đốc TT GDQP và AN, Thành viên hội đồng trường Trường ĐH Tây Nguyên 567 Lê Duẩn, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

16. Các sách chuyên khảo, giáo trình, bài báo khoa học đã công bố

16.1. Sách giáo trình

TT

Tên sách

Là tác giả hoặc
là đồng tác giả

Nơi xuất bản

Năm xuất bản

1

       

2

       

16.2 Sách chuyên khảo

TT

Tên sách

Là tác giả hoặc là đồng tác giả

Nơi xuất bản

Năm xuất bản

1

 Định hướng phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk  Tham gia biên soạn  Nhà xuất bản Đại học Cần Thơ  2016

2

 Đổi mới cách thức tăng trưởng kinh tế Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế  Tham gia biên soạn  Nhà xuất bản chính trị Quốc gia  2016

3

 Tác động của thiên tai đến người nghèo nông thôn miền núi Việt Nam  Tham gia biên soạn  Nhà xuất bản Đại học Nông nghiệp  2016

4

 Phát triển công nghiệp chế biến cà phê ở Đắk Lắk thực trạng và giải pháp   Chủ biên  Nhà xuất bản Đại học Nông nghiệp  2016

5

 Chỉ số hài lòng khách hàng và các yếu tố ưu tiên cải tiến chất lượng dịch vụ trong lĩnh vực viễn thông di động  Tham gia biên soạn  Nhà xuất bản Đại học Nông nghiệp  2016
         
         

16.3 Các bài báo khoa học

16.3.1. Số bài đăng trên các tạp chí nư­ớc ngoài:

16.3.2. Số bài báo đăng trên các tạp chí trong nư­ớc:

16.3.3. Số báo cáo tham gia các Hội nghị khoa học Quốc tế:

16.3.4. Số báo cáo tham gia các Hội nghị khoa học trong nư­ớc:

16.3.5. Liệt kê đầy đủ các bài báo nêu trên từ tr­ước đến nay theo thứ tự thời gian, ưu tiên các dòng đầu cho 5 công trình tiêu biểu, xuất sắc nhất:

TT

Tên bài báo

Là tác giả hoặc là đồng tác giả

Tên tạp chí công bố

Năm công bố

 1  Nghiên cứu thực trạng tổ chức quản lý và giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế hợp tác trong sản xuất nông nghiệp ở Tây Nguyên  Đồng tác giả  Tạp chí Kinh tế phát triển  2007
 2  Kế toán quản trị chi phí ở các công ty cà phê nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk  Đồng tác giả  Tạp chí khoa học và công nghệ  2008
 3  Một số giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu cà phê nhân của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk  Đồng tác giả  Tạp chí Khoa học  2010
 4  Xác định các yếu tố ảnh hưởng đến thu nhập của các nông hộ tại xã Cưkty - huyện K rông Bông, tỉnh Đắk Lắk  Đồng tác giả  Tạp chí Khoa học  2010
 5  Nghiên cứu tổ chức công tác kế toán tại các công ty cà phê nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk  Đồng tác giả  Tạp chí Khoa học  2010
 6  Hình thức du lịch – cà phê, hướng phát triển cho Đắk Lắk  Đồng tác giả  Tạp chí Khoa học  2012
 7  Cạnh tranh chất lượng sản phẩm cà phê nhân của Đắk Lắk  Đồng tác giả  Tạp chí khoa học và phát triển  2012
 8  Nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Đắk Lắk  Đồng tác giả  Tạp chí Kinh tế và dự báo  2014
 9  Nghiên cứu chuỗi giá trị cà phê ở Đắk Lắk  Đồng tác giả  Tạp chí Khoa học  2014
 10  Nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến phát triển công nghiệp chế biến cà phê ở Đắk Lắk  Tác giả  Tạp chí Khoa học  2015
 11  Thực trạng và giải pháp phát triển công nghiệp chế biến cà phê ở Đắk Lắk  Tác giả  Tạp chí Khoa học  2015
 12  Sử dụng mô hình phân tích bao số liệu để đo lường hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố Huế  Đồng tác giả  Tạp chí khoa học  2017
 13  Analysis of Taxation Impacting on the National Competitiveness: The Cases of Vietnam and ASEAN countries  Đồng tác giả International Journal of Advanced Science and Technology  2020
 14  Performance of Students ın Achıevement Test: Implıcatıons for Managerıal
Plannıng
 Đồng tác giả  International Journal of Advanced Science and Technology  2020
15 Ảnh hưởng của các hành vi tương tác qua truyền thông mạng xã hội đến trung thành thương hiệu: trường hợp khách du lịch tại Đà Nẵng Đồng tác giả Tạp chí Khoa học thương mại  2021
17. Số l­ượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã đ­ược cấp:

TT

Tên và nội dung văn bằng

Số, Ký mã hiệu

Nơi cấp

Năm cấp

 

1

         

2

         

3

         
           

18. Sản phẩm KHCN:

18.1 Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở n­ước ngoài:…………………………….

18.2 Số l­ượng sản phẩm KHCN ứng dụng trong nư­ớc:……………………………….

18.3 Liệt kê chi tiết các sản phẩm vào bảng sau:

TT

Tên sản phẩm

Thời gian, hình thức, quy mô, địa chỉ áp dụng

Hiệu quả

1

     

2

     

19. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp đã chủ trì hoặc tham gia

19.1 Đề tài, dự án hoặc nhiệm vụ KHCN khác đã và đang chủ trì

Tên/ Cấp

Thời gian (bắt đầu - kết thúc)

Cơ quản quản lý đề tài, thuộc Chương trình (nếu có)

Tình trạng đề tài (đã nghiệm thu/ chưa nghiệm thu)

 Hoàn thiện công tác phân tích tài chính trong các công ty cà phê nhà nước tại Đắk Lắk/ cấp cơ sở  2007/2008  Trường Đại học Tây Nguyên  Đã nghiệm thu
 Điều tra đánh giá thực trạng vùng nguyên liệu phục vụ cho ngành công nghiệp chế biến cà phê nhân trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk/cấp Bộ  2010/2012  Bộ Giáo dục và Đào tạo  Đã nghiệm thu
 Hoàn thiện quy trình thanh toán các hoạt động chi tiêu thường xuyên của Trường Đại học Tây Nguyên/ cấp cơ sở trọng điểm  2016/2017  Trường Đại học Tây Nguyên  Đã nghiệm thu
       
       

19.2 Đề tài, dự án, hoặc nhiệm vụ KHCN khác đã và đang tham gia với t­ư cách thành viên

Tên/ Cấp

Thời gian (bắt đầu - kết thúc)

Cơ quan quản lý đề tài, thuộc Ch­ương trình (nếu có)

Tình trạng đề tài (đã nghiệm thu/ chư­a nghiệm thu)

 Nghiên cứu thực trạng tổ chức quản lý và giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế hợp tác trong sản xuất nông nghiệp ở Tây Nguyên/cấp Bộ  2006/2007  Bộ Giáo dục và Đào tạo  Đã nghiệm thu
 Tìm hiểu tổ chức công tác kế toán tại công ty cổ phần Đầu tư và XNK cà phê Tây Nguyên/ cấp cơ sở  2008/2009  Trường Đại học Tây Nguyên  Đã nghiệm thu
 Đánh giá năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp nhà nước SXKD cà phê trên địa bàn Krông păk- Đắk Lắk/ cấp cơ sở  2009/2010  Trường Đại học Tây Nguyên  Đã nghiệm thu
 Đánh giá việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9000 tại các doanh nghiệp kinh doanh cà phê trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk/ cấp cơ sở  2009/2010  Trường Đại học Tây Nguyên  Đã nghiệm thu
 Phát triển bền vững chuỗi giá trị Sắn ở Tây Nguyên  2021/2022  Bộ Giáo dục và Đào tạo  chưa nghiệm thu
       

20. Giải thư­ởng về KHCN trong và ngoài nư­ớc

TT

Hình thức và nội dung giải thư­ởng

Tổ chức, năm tặng th­ưởng

     
     
     

NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN

Tham gia các tổ chức hiệp hội ngành nghề; thành viên Ban biên tập các tạp chí khoa học trong và ngoài nư­ớc; thành viên các hội đồng quốc gia, quốc tế:

 

 

Tôi cam đoan những thông tin cung cấp trên đây là chính xác, đầy đủ và hoàn toàn chịu mọi trách nhiệm nếu có sai lệch.

XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Đắk Lắk, ngày ... tháng ... năm 2021
NGƯỜI KHAI

(Ký và ghi rõ họ tên)