Smaller Default Larger

 

LÝ LỊCH KHOA HỌC

THÔNG TIN CÁ NHÂN

1. Họ và tên: NGUYỄN VĂN NAM

2. Năm sinh: 11/02/1968

3. Nam/ Nữ: Nam

     Dân tộc: Kinh

4. Nơi sinh: Nhơn An, An Nhơn, Bình Định

5. Quê Quán: Nhơn An, An Nhơn, Bình Định

 

6. Địa chỉ th­ường trú hiện nay:

Số nhà, đường: 75/9 Nguyễn Lương Bằng 

Phư­ờng: Hòa Thắng 

Thành phố: Buôn Ma Thuột

Tỉnh: Đắk Lắk

Điện thoại: DĐ: 0766789268

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

7. Học vị:

+  Tiến Sĩ

Năm bảo vệ: 2009, tại Hàn Quốc

Ngành: Nông nghiệp

Chuyên ngành: Nông nghiệp

8. Chức danh khoa học:

8.1. Phó giáo sư­

Năm phong : 2015, Nơi phong : Đại học Tây Nguyên

8.2. Giáo S­ư Năm phong :.....................Nơi phong :.................................................

9. Chức danh nghiên cứu:

10. Chức vụ: Cán bộ giảng dạy

11. Cơ quan công tác:

Tên cơ quan: Trường Đại học Tây Nguyên

Phòng, Ban, Viện, Bộ môn (Trung tâm), Khoa:Nông Lâm nghiệp 

Địa chỉ Cơ quan: 567 Lê Duẩn, Thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

Điện thoại: (0262)3825185 Fax: (0262)3825184

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN

12. Quá trình đào tạo

Bậc đào tạo

Nơi đào tạo

Chuyên môn

Năm tốt nghiệp

 Đại học  Đại học Tây Nguyên  Nông nghiệp  1992
 Thạc sĩ  Đại học Nông Lâm  Bảo vệ Thực vật  1998
 Tiến sĩ  Đại học Quốc gia Chonnam  Nông nghiệp  2009
       
       

13. Các khoá đào tạo khác (nếu có)

Văn Bằng

Tên khoá đào tạo

Nơi đào tạo

Thời gian đào tạo

       
       
14. Trình độ ngoại ngữ (ghi rõ cấp độ: Tốt, Rất tốt, Khá, Trung bình)

Ngoại ngữ

Nghe

Nói

Đọc

Viết

Chứng chỉ quốc tế

 Anh  tốt  tốt  tốt  tốt  Toefl
           
           

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

15. Quá trình công tác

Thời gian

(Từ năm ... đến năm...)

Chức vụ

Cơ quan công tác

Địa chỉ Cơ quan

 1993-2019  Giảng viên  Đại học Tây Nguyên  567 lê Duẩn, BMT
 2011-2013  Trưởng Bộ Môn Bảo vệ Thực Vật,  Đại học Tây Nguyên  567 lê Duẩn, BMT
 2013-2014  Phó Trưởng Phòng Khoa học và QHQT  Đại học Tây Nguyên  567 lê Duẩn, BMT
 2014-2015  Phó Trưởng khoa, Phó  Viện trưởng  Đại học Tây Nguyên  567 lê Duẩn, BMT
 2016 đến nay  Trưởng Khoa  Khoa Nông Lâm nghiệp, ĐHTN  567 lê Duẩn, BMT
 2/2019 - Nay  Phó Hiệu trưởng  Đại học Tây Nguyên  567 lê Duẩn, BMT

16. Các sách chuyên khảo, giáo trình, bài báo khoa học đã công bố

16.1. Sách giáo trình

TT

Tên sách

Là tác giả hoặc
là đồng tác giả

Nơi xuất bản

Năm xuất bản

1

       

2

       

16.2 Sách chuyên khảo

TT

Tên sách

Là tác giả hoặc là đồng tác giả

Nơi xuất bản

Năm xuất bản

1

       

2

       

16.3 Các bài báo khoa học

16.3.1. Số bài đăng trên các tạp chí nư­ớc ngoài:

16.3.2. Số bài báo đăng trên các tạp chí trong nư­ớc:

16.3.3. Số báo cáo tham gia các Hội nghị khoa học Quốc tế:

16.3.4. Số báo cáo tham gia các Hội nghị khoa học trong nư­ớc:

16.3.5. Liệt kê đầy đủ các bài báo nêu trên từ tr­ước đến nay theo thứ tự thời gian, ưu tiên các dòng đầu cho 5 công trình tiêu biểu, xuất sắc nhất:

TT

Tên bài báo

Là tác giả hoặc là đồng tác giả

Tên tạp chí công bố

Năm công bố

 1  Bước đầu tìm hiểu nguyên nhân gây bệnh thối rễ tơ và thối rễ cọc trên cây cà phê vối tại Đắk Lắk  Tác giả  Tên cũ: Tạp chí Nông nghiệp & công nghệ thực phẩm.

số 6

ISSN 0866-7020

Tên mới: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
 1998
 2  Thành phần sâu bệnh hại trên cây tiêu tại một số tỉnh Tây nguyên và hiệu lực một số loài thuốc phòng trừ rệp sáp và bệnh vàng lá chết chậm  Tác giả  Một số kết quả nghiên cứu khoa học phát triển nông nghiệp và Nông thôn Tây Nguyên

 Nhà xuất bản Nông nghiệp.

 2004
 3  Tuyến trùng Pratylenchus coffeae gây hại trên cây cà phê tại Đắk lắk   Tác giả  Một số kết quả nghiên cứu khoa học phát triển nông nghiệp và Nông thôn
Nhà xuất bản Nông nghiệp.
 2004
 4  Screening of chitinolytic    and chitosanolytic fungi and the application for controlling plant-parasitic nematode Meloidogyne sp.                Tác giả  Advances in Chitin Science and Technology. Hanrimwon       Printing Co.   Ltd., Seoul, Korea
ISBN 89-5708-110-0
 2006
 5  The role of chitinase from Lecanicillium antillanum B-3 in parasitism to root-knot nematode Meloidogyne incognita eggs.   Tác giả  Biocontrol Science and Technology

ISSN: 0958-3157 (Print),

1360-0478 (Online)

SCI, IF: 0,938
 2007
 6  Cleavage of N-acetylchitooligosaccharides by 43 kDa endochitinase  from Paecilomyces sp. DG-3.  Đồng Tác giả  In Advance in Chitin and Chitosan. 8th International Conference of the European Chitin

Vol. X

Antalya- Turkey.

Printed by Alp Ofset

ISBN: 978-975-491-250-0
 2007
 7  Demineralization of crab shell waste by Pseudomonas aeruginosa F722  Đồng Tác giả  Process Biochemistry

Imprint: ELSEVIER

ISSN: 1359-5113

SCI, IF: 2,922
 2007
 8  Antifungal activity of chitinases from Trichoderma aureoviride DY-59 and Rhizopus microsporus VS-9.   Tác giả  Current Microbiology

ISSN:

0343-8651 (print version)
ISSN: 1432-0991 (electronic version)

SCI, IF: 1,359
 2008
 9  Enzymatic Deacetylation of Chitin by Crude Enzyme Obtained from a Newly Screened Mortierella sp. DY-52.   Đồng Tác giả  Journal of Microbiology and Biotechnology

Online ISSN: 1738-8872  

Print ISSN: 1017-7825

SCI, IF: 1,525
 2008
 10  Effect of        crab shell size on bio-demineralization with Lactic acid-producing bacterium, lactobacillus paracasei subsp. tolerens KCTC-3070.   Đồng Tác giả  Biotechnology and Bioprocess Engineering

ISSN: 1226-8372 (print version)
ISSN: 1976-3816 (electronic version)

SCI, IF: 1,22
 2008
 11   Purification and characterization of chitinases from Meloidogyne incognita egg-parasitic fungus Paecilomyces variotii DG-3  Tác giả  Journal of Industrial Microbiology and Biotechnology

ISSN: 

1367-5435 (Print) 

1476-5535 (Online)

SCI, IF: 2,873
 2009
 12  Antimycotic activities of Cinnamon-derived compounds against Rhizoctonia solani in vitro.   Tác giả  Biocontrol

ISSN:

1386-6141 (print)
1573-8248 (online)

SCI, IF: 2,253
 2009
 13  Nematicidal activity of compounds extracted from medicinal plants against pine wood nematode 14(Bursaphelenchus xylophilus)  Đồng Tác giả  Nematology

ISSN:1388-5545

EISSN:1568-5411

SCI, IF:1,247
 2009
 14   Production and Characterization of Extracellular Chitin Deacetylase from Absidia corymbifera DY-9  Đồng Tác giả  J. Korean Soc. Appl. Biol. Chem.

53(2), 119

ISSN:1738-2203

SCI, IF: 0.538
 2010
 15  Vai trò của enzym Chi32 và Chi46 tinh sạch từ nấm Paecilomyces variotii DG-3 trong quá trình kí sinh trứng tuyến trùng Meloidogyne incognita.   Tác giả  Tuyển tập công trình

hội nghị công nghệ sinh học toàn quốc khu vực phí nam 2009

Nhà Xuất bản Khoa học Kỹ thuật
 2010
 16  

Chức năng chitinase của nấm Trichoderma harzianum T1 trong quá trình đối kháng với nấm gây bệnh Fusarium solani 

 Tác giả  Tạp chí Công nghệ sinh học

ISSN 1811-4989

Tập 8, số đặc biệt 3B

Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam
 2010
 17   Một số đặc điểm sinh học nấm Trichoderma phân lập tại Tây Nguyên  Tác giả  Kỷ yếu Hội thảo quốc gia Bệnh hại thực vật Việt nam.
Nhà xuất bản Nông nghiệp.
 2011
 18  Đánh giá ảnh hưởng của hợp chất ly trích từ thảo mộc lên một số nấm gây bệnh cây  Tác giả  Kỷ yếu Hội thảo quốc gia Bệnh hại thực vật Việt nam.
Nhà xuất bản Nông nghiệp.
 2012
 19  Enzymatic hydrolysis of chitin from Fusarium solani cell walls by Chi32 and Chi46  Tác giả  Proceedings of the 9th Asia-Pacific chitin and chitosan symposium
Nhà xuất bản nông nghiệp
 2012
 20  

 Nematicidal activity of gallic acid purified from Terminalia nigrovenulosa bark against the root-knot nematode Meloidogyne incognita

 Đồng Tác giả  Nematology

ISSN: 1388-5545

EISSN: 1568-5411

SCI, IF: 1,247
 2013
 21  Enzymatic hydrolysis of chitin by the chitinases Chi32 and Chi46 purified from Peacilomycetes variotii DG-3.   Tác giả  Asian chitin Journal

ISSN: 0973一 3345
V: 9 No:2

An international Journal

SSM international Publishcation
 2013
 22  Khả năng kháng nấm Rhizoctonia solani của các phân đoạn theo phương pháp sắc kí bản mỏng của hợp chất ly trích từ vỏ cây quế.  Tác giả  Kỷ yếu hội thảo quốc gia  bệnh hại thực vật Việt nam,

ISBN: 978-604-60-1313-6

Nhà Xuất bản Nông Nghiệp

 2013
 23  Suppression of Cucumber Root-Knot Nematode Meloidogyne incognita by Chitinolytic Fungi Lecanicillium psalliotae A-1 and Lecanicillium antillanum B-3.  Tác giả   Journal of Chitin and Chitosan

ISSN: 1229-4160

Pulished: The Korean Society for Chitin and Chitosan
 2014
 24  Phân lập và đánh giá các chủng nấm kí sinh rệp sáp gây hại trên cây cà phê tại huyện Krông Ana  Tác giả  Kỷ yếu hội nghị Khoa học công nghệ các trường Đại học cao đẳng khối Nông Lâm Ngư thủy Toàn quốc, Đại học Tây Nguyên.

Giấy phép xuất bản:

24/GPTL-STTTT

in tại DHTN Thanh
 2014
 25  Ảnh hưởng của enzym chitinase sinh tổng hợp từ nấm trichoderma harzianum t7 đến khả năng kí sinh trứng tuyến trùng pratylenchus sp. và

meloidogyne sp. gây hại cây cà phê

tái canh tại tây nguyên

 Tác giả  Nhà xuất bản NN  2015
 26  Thành phần nấm kí sinh trên rệp sáp, ve sầu gây hại rễ cây cà phê tại Đắk Lắk

(7 tác giả)

80T/7
 Tác giả  Học viện NN  2016
 27  Phân lập vi khuẩn vùng rễ cây cà phê có khả năng cố định đạm, phân giải lân tạo Đắk lăk  Đồng tác giả  Nhà xuất bản NN  2016
 28

Sàng lọc đánh giá khả năng đối kháng một số chủng nấm kí sinh tuyến trùng Pratylenchus gây hại cây cà phê tại Đăk lắk

 Tác giả  Nhà xuất bản NN  2016
 29  Ảnh hưởng enzym chitinase từ nấm Trichoderma harzianum T7 đến trứng tuyến trùng Pratylenchus và Meloidogyne  Tác giả  Kỷ yếu hội thảo quốc gia Bệnh hại thực vật Việt Nam.

ISBN: 978-604-60-1313-6

Nhà xuất bản Nông nghiệp
 2014
         
17. Số l­ượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã đ­ược cấp:

TT

Tên và nội dung văn bằng

Số, Ký mã hiệu

Nơi cấp

Năm cấp

1

       

2

       

3

       
         

18. Sản phẩm KHCN:

18.1 Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở n­ước ngoài:…………………………….

18.2 Số l­ượng sản phẩm KHCN ứng dụng trong nư­ớc:……………………………….

18.3 Liệt kê chi tiết các sản phẩm vào bảng sau:

TT

Tên sản phẩm

Thời gian, hình thức, quy mô, địa chỉ áp dụng

Hiệu quả

1

 Phân vi sinh HUCO  Sản phẩm thương mại  tiêu thụ trên 5 tấn

2

 Phân vi sinh Vinana 1  Sản phẩm thương mại  tiêu thụ trên 5 tấn

19. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp đã chủ trì hoặc tham gia

19.1 Đề tài, dự án hoặc nhiệm vụ KHCN khác đã và đang chủ trì

Tên/ Cấp

Thời gian (bắt đầu - kết thúc)

Cơ quản quản lý đề tài, thuộc Chương trình (nếu có)

Tình trạng đề tài (đã nghiệm thu/ chưa nghiệm thu)

 Đề tài: Nghiên cứu tuyến trùng gây hại trên cây cà phê  2000-2001  Trường Đại học Tây Nguyên  7/9/2001 
 Đề tài: Nghiên cứu tính đối kháng của một số dòng Trichoderma đối với một số nấm gây bệnh cây phát sinh từ đất tại Đăk Lăk  2012  Trường Đại học Tây Nguyên  28/05/2012
 Đề tài: Nghiên cứu tuyển chọn vi sinh vật và phát triển chế phẩm sinh học phòng trừ tuyến trùng Pratylenchus sp. và Meloidogyne spp. gây hại trên cây cà phê  2013-2014

Cấp Bộ 

Liên hiệp các hội KHKT Việt Nam

 12/2014 
 Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến đầu tư và đề xuất giải pháp phát triển bền vững ngành tiêu tỉnh Gia Lai   2015-2017  Tỉnh Gia lai  2017
 Đề tài: Nghiên cứu ứng dụng công nghệ nano nhằm tổng hợp sản phẩm phân bón thông minh nâng cao năng suất và chất      

19.2 Đề tài, dự án, hoặc nhiệm vụ KHCN khác đã và đang tham gia với t­ư cách thành viên

Tên/ Cấp

Thời gian (bắt đầu - kết thúc)

Cơ quan quản lý đề tài, thuộc Ch­ương trình (nếu có)

Tình trạng đề tài (đã nghiệm thu/ chư­a nghiệm thu)

 Đề tài: Nghiên cứu hội chứng vàng lá cây cà phê  1996-2000  Cấp nhà nước, Viện KHKT Nông Lâm nghiệp Tây nguyên  Kết thúc
 Dự án cà phê Việt Đức, hợp phần quản lý bệnh vàng lá cà phê  1996-2000  Dự án GTZ  Kết thúc
 Dự án bảo tồn vườn quốc gia Yok Đon  2000-2002  Liên hiệp quốc  Kết thúc
 Dự án phòng thí nghiệm quốc gia Hàn Quốc nghiên cứu vật liệu Sacharide ứng dụng trong cuộc sống,
(thực hiện trong quá trình nghiên cứu sinh
 2005-2009  Chính phủ Hàn Quốc  Kết thúc
 Dự án nông nghiệp thân thiện môi trường, thuộc dự án BK, Hàn quốc
(thực hiện trong quá trình nghiên cứu sinh
 2008-2009  Chính phủ Hàn Quốc  Kết thúc
 Dự án: Sản xuất phân hữu cơ từ vỏ cà phê  2009-2010  Dự án ACP  Hoàn thành
  Đề tài: Tuyển chọn vi sinh có ích trong phát triển nông nghiệp bền vững   2009-2012  Dự án Giáo dục đại học 2  Kết thúc
 Đề tài: Chọn lọc, ứng dụng một số chủng nấm ký sinh côn trùng trong đất có khả năng phòng trừ côn trùng hại rễ cây cà phê tại Đắk Lắk  2012-2015  Tỉnh  Đắk Lắk  10/2015
 Đề tài: Nghiên cứu ứng dụng công nghệ nano nhằm tổng hợp sản phẩm phân bón thông minh nâng cao năng suất và chất lượng nông sản  2014-2016  Bộ Giáo dục và Đào tạo  
 Đề tài: Thu thập, tuyển chọn và xác định các chất có hoạt tính sinh học trong chữa trị bệnh tiểu đường type 2 từ một số cây thuốc bản địa của Đak Lak.  2013-2016  Tỉnh Đắk Lắk  
 Dự án xây dựng quy trình và thực hiện mô hình cải tạo đất cho sản xuất khoai lang sạch  2015  Tỉnh Đắk Nông  
 Đề tài Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến đầu tư và đề xuất giải pháp phát triển bền vững ngành tiêu tỉnh Gia Lai  2015  Tỉnh Gia Lai  

20. Giải thư­ởng về KHCN trong và ngoài nư­ớc

TT

Hình thức và nội dung giải thư­ởng

Tổ chức, năm tặng th­ưởng

 1  01 chứng nhận sáng tạo KHKT  Liên hiệp các hội KHKT Đăk Lak
 2  Giấy khen, Thành tích xuất sắc trong nghiên cứu khoa học giai đoạn 2010-2015, Đại học Tây Nguyên. QĐ số 59/QĐ-ĐHTN-TĐKT ngày 8/1/2016  
 3  Bằng khen, Thành tích xuất sắc trong công tác hội,   Liên hiệp các Hội KH và KT Việt Nam, QĐ số 434/QĐ-KT, ngày 12/6/2015
 4  Bằng khen, Thành tích xuất sắc trong công tác BVTV  Bộ Nông nghiệp và phát triển Nông Thôn 2016

NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN

Tham gia các tổ chức hiệp hội ngành nghề; thành viên Ban biên tập các tạp chí khoa học trong và ngoài nư­ớc; thành viên các hội đồng quốc gia, quốc tế:

 

1. Ban chương trình CNSH tỉnh Đăk Lak

 

2. Hội trưởng bệnh cây chi hội Đại học Tây Nguyên

 

3. Hội Nấm học

4 Ban biên tập tạp chí khoa học trường Đại học Tây Nguyên