Smaller Default Larger

LÝ LỊCH KHOA HỌC

THÔNG TIN CÁ NHÂN

1. Họ và tên:Y TRU ALIÔ

2. Năm sinh: 03/09/1959 Nam/ Nữ: Nam

3. Dân tộc: Ê-đê

4. Nơi sinh: Đắk Lắk

5. Quê QuánĐắk Lắk

 

6. Địa chỉ th­ường trú hiện nay:

Số nhà, đường: 504/07 Lê Duẩn

Phư­ờng: Eatam

Thành phố: Buôn Ma Thuột

Tỉnh: Đắk Lắk

Điện thoại: 0905155678

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

7. Học vị:

7.1 Tiến sĩ

Năm bảo vệ:  2015  tại Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQG Hà Nội

  • Ngành: Tiếng Anh      
  • Chuyên ngành: Ngôn Ngữ Anh

 

8. Chức danh khoa học:

8.1. Phó giáo sư­ Năm phong :.....................Nơi phong :..................................................

8.2. Giáo S­ư Năm phong :.....................Nơi phong :.................................................

9. Chức danh nghiên cứu:

10. Chức vụ: Phó Hiệu Trưởng

11. Cơ quan công tác:

Tên cơ quan: Trường Đại học Tây Nguyên

Phòng, Ban, Viện, Bộ môn (Trung tâm), Khoa:

Địa chỉ Cơ quan: 567 Lê Duẩn, Thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

Điện thoại: (0500)3825185 Fax: (0500)3825184

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN

12. Quá trình đào tạo

Bậc đào tạo

Nơi đào tạo

Chuyên môn

Năm tốt nghiệp

 Đại học  Đại học Tây Nguyên  Văn 1982
 Đại học  Đại học Tổng hợp Tp HCM  Nga văn 1986 
 Đại học  Đại học Ngoại ngữ Hà Nội  Anh văn 1996 
 Thạc Sĩ  Đại học Ngoại ngữ Hà Nội  Anh văn  2000 
 Tiến sĩ  Đại học ngoại ngữ ĐHQG Hà Nội  Anh văn 2015 

13. Các khoá đào tạo khác (nếu có)

Văn Bằng

Tên khoá đào tạo

Nơi đào tạo

Thời gian đào tạo

 Cao cấp LLCT  Cao cấp lý luận chính trị Trường chính trị III Đà Nẵng liên kết với Đại học Tây Nguyên  2 năm 
       
14. Trình độ ngoại ngữ (ghi rõ cấp độ: Tốt, Rất tốt, Khá, Trung bình)

Ngoại ngữ

Nghe

Nói

Đọc

Viết

Chứng chỉ quốc tế

 Pháp Tốt  Tốt  Tốt  Tốt   
 Đức Trung bình  Trung bình  Trung bình  Trung bình   
           

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

15. Quá trình công tác

Thời gian

(Từ năm ... đến năm...)

Chức vụ

Cơ quan công tác

Địa chỉ Cơ quan

 1      
 2      
       

16. Các sách chuyên khảo, giáo trình, bài báo khoa học đã công bố

16.1. Sách giáo trình

TT

Tên sách

Là tác giả hoặc
là đồng tác giả

Nơi xuất bản

Năm xuất bản

1

 Ngữ âm - âm vị tiếng Anh  tác giả  Đại học Tây Nguyên  2010

2

Phương pháp giảng dạy tiếng Anh I  tác giả  Đại học Tây Nguyên  2009

3

       

16.2 Sách chuyên khảo

TT

Tên sách

Là tác giả hoặc là đồng tác giả

Nơi xuất bản

Năm xuất bản

1

       

2

       

16.3 Các bài báo khoa học

16.3.1. Số bài đăng trên các tạp chí nư­ớc ngoài:

16.3.2. Số bài báo đăng trên các tạp chí trong nư­ớc:

16.3.3. Số báo cáo tham gia các Hội nghị khoa học Quốc tế:

16.3.4. Số báo cáo tham gia các Hội nghị khoa học trong nư­ớc: 7

16.3.5. Liệt kê đầy đủ các bài báo nêu trên từ tr­ước đến nay theo thứ tự thời gian, ưu tiên các dòng đầu cho 5 công trình tiêu biểu, xuất sắc nhất:

TT

Tên bài báo

Là tác giả hoặc là đồng tác giả

Tên tạp chí công bố

Năm công bố

1  Dạy phát âm chuỗi phát ngôn tiếng Anh cho sinh viên người Êđê  Tác giả Ngôn ngữ và đời sống, số 3 (2015)  2015
2  Một số đặc điểm am tiết yếu trong âm vị tiếng Anh cần quan tâm vì mục đích học thuật  Tác giả Kỷ yếu, Viện Hàn lâm Khoa học và XHNV (2015)  2015
3  Một số đặc điểm của âm nối trong âm vị tiếng Anh cần quan tâm vì mục đích học thuật  Tác giả Kỷ yếu Hội nghị quốc tế 2015, Trường Đại học Ngoại ngữ Huế  2015
4 Một số điếm khác nhau về siêu âm đoạn trong chuỗi lời nói tiếng Anh và tiếng Êđê  Tác giả Ngôn ngữ và đời sống số 1 (2014)  2014
5 Cải thiện phát âm trong phát ngôn tiếng Anh cho sinh viên người Eđê  Tác giả  Kỷ yếu Hội nghị Khoa học lần 34 Truờng Đại học Ngoai ngữ ĐHQG Hà Nội  2014
6 Một sô đặc điêm khác biệt trong hệ thống phụ âm tiếng Anh đối chiếu với phụ âm tiếng Êđê qua khảo sát tài liệu, điển cứu tại trường Đại học Tây Nguyên    Tạp chí Khoa học số 6, Trường Đại học Tây Nguyên  2010
7  Một số đặc điếm khác nhau trong hệ thống ngữ âm - âm vị tiếng Êđê và Jrai  Tác giả  Tạp chí Khoa học số 4, Trường Đại học Tây Nguyên  2009
8  Một số đặc điểm trong hệ thống nguyên âm tiếng Êđê (đối chiếu với tiếng Anh)  Tác giả  Pan-Asiatic Linguistics The fifth International Symposium on Languages and Linguistics  2000
17. Số l­ượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã đ­ược cấp

TT

Tên và nội dung văn bằng

Số, Ký mã hiệu

Nơi cấp

Năm cấp

1

       

2

       

3

       
         

18. Sản phẩm KHCN:

18.1 Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở n­ước ngoài:…………………………….

18.2 Số l­ượng sản phẩm KHCN ứng dụng trong nư­ớc:……………………………….

18.3 Liệt kê chi tiết các sản phẩm vào bảng sau:

TT

Tên sản phẩm

Thời gian, hình thức, quy mô, địa chỉ áp dụng

Hiệu quả

1

     

2

     

19. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp đã chủ trì hoặc tham gia

19.1. Đề tài, dự án hoặc nhiệm vụ KHCN khác đã và đang chủ trì

Tên/ Cấp

Thời gian (bắt đầu - kết thúc)

Cơ quản quản lý đề tài, thuộc Chương trình (nếu có)

Tình trạng đề tài (đã nghiệm thu/ chưa nghiệm thu)

 Bộ  2007 - 2009  Trường Đại học Tây Nguyên  Đã nghiệm thu
       

19.2. Đề tài, dự án, hoặc nhiệm vụ KHCN khác đã và đang tham gia với t­ư cách thành viên

Tên/ Cấp

Thời gian (bắt đầu - kết thúc)

Cơ quan quản lý đề tài, thuộc Ch­ương trình (nếu có)

Tình trạng đề tài (đã nghiệm thu/ chư­a nghiệm thu)

       
       
       
       
       
       

20. Giải thư­ởng về KHCN trong và ngoài nư­ớc

TT

Hình thức và nội dung giải thư­ởng

Tổ chức, năm tặng th­ưởng

     
     
     

NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN

Tham gia các tổ chức hiệp hội ngành nghề; thành viên Ban biên tập các tạp chí khoa học trong và ngoài nư­ớc; thành viên các hội đồng quốc gia, quốc tế:

 

 

Tôi cam đoan những thông tin cung cấp trên đây là chính xác, đầy đủ và hoàn toàn chịu mọi trách nhiệm nếu có sai lệch.

XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Đắk Lắk, ngày 11 tháng 11 năm 2016.
NGƯỜI KHAI

(Đã ký)

Y Tru Alio