Smaller Default Larger

LÝ LỊCH KHOA HỌC

THÔNG TIN CÁ NHÂN

 

1. Họ và tên:        PHAN TỨ QUÝ

2. Năm sinh:       1982                              

3. Nam/ Nữ:   Nam

   Dân tộc:    Kinh

4. Nơi sinh: Đắk Lắk

5. Quê Quán: Triệu trạch, Triệu phong, Quảng Trị

 

6. Địa chỉ th­ường trú hiện nay:

      Số nhà, đường: 09 tổ 1, khối 7.

      Phư­ờng (Xã): Phường Khánh Xuân,

      Quận (Huyện)............................................................................................................................

      Thành Phố (Tỉnh): Thành Phố Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đăklăk

      Điện thoại: NR...........................DĐ: 0942859090      .Fax:.....................................................

      Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . 

7. Học vị:

7.1. Tiến sĩ                      

  Năm bảo vệ:................................. tại ..................................................................................................

  Ngành:.......................................................Chuyên ngành...................................................................

7.2. Tiến sỹ Khoa học                      

  Năm bảo vệ:................................. tại ..................................................................................................

  Ngành:..................................................................................................................................................

  Chuyên ngành...................................................................................................................................... 

8. Chức danh khoa học :

8.1. Phó giáo sư­                     Năm phong :.....................Nơi phong :..................................................

8.2. Giáo S­ư                           Năm phong :.....................Nơi phong :................................................. 

9. Chức danh nghiên cứu:                                       10. Chức vụ: 

11. Cơ quan công tác:

    Tên cơ quan: Trường Đại học Tây Nguyên.

    Phòng, Ban, Viện, Bộ môn (Trung tâm), Khoa:  Khoa học tự nhiên và công nghệ.

    Địa chỉ Cơ quan: 567 Lê Duẩn, Thành phố Buôn Ma Thuột.

    Điện thoại:........................................................Fax:.........................................................................

    Email:...............................................................................................................................................

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN

12. Quá trình đào tạo

Bậc đào tạo

Nơi đào tạo

Chuyên môn

Năm tốt nghiệp

Đại học

Đại học Sư Phạm Huế

Cử nhân Hóa học

2004

Thạc sĩ

Đại học Sư Phạm Huế

Hóa lý và hóa lý thuyết

2009

Tiến sĩ

 

 

 

TSKH

 

 

 

13. Các khoá đào tạo khác (nếu có)

Văn Bằng

Tên khoá đào tạo

Nơi đào tạo

Thời gian đào tạo

Anh văn

Văn bằng 2

Đại học Quy Nhơn

2011-2013

 

 

 

 

14. Trình độ ngoại ngữ (ghi rõ cấp độ: Tốt, Rất tốt, Khá, Trung bình)

Ngoại ngữ

Nghe

Nói

Đọc

Viết

Chứng chỉ quốc tế

Anh văn

Khá

Khá

Khá

Khá

 

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

15. Quá trình công tác

Thời gian

(Từ năm ... đến năm...)

Chức vụ

Cơ quan công tác

Địa chỉ Cơ quan

2005- đến nay

Cán bộ giảng dạy

Trường Đại học Tây Nguyên

567 Lê duẩn, TP.BMT

16. Các sách chuyên khảo, giáo trình, bài báo khoa học đã công bố

16.1. Sách giáo trình

TT

Tên sách

Là tác giả hoặc

là đồng tác giả

Nơi xuất bản

Năm xuất bản

1

 

 

 

 

16.2 Sách chuyên khảo

TT

Tên sách

Là tác giả hoặc

là đồng tác giả

Nơi xuất bản

Năm xuất bản

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

16.3 Các bài báo khoa học

    16.3.1. Số bài đăng trên các tạp chí nư­ớc ngoài:

    16.3.2. Số bài báo đăng trên các tạp chí trong nư­ớc:

    16.3.3. Số báo cáo  tham gia các Hội nghị khoa học Quốc tế:

    16.3.4. Số báo cáo tham gia các Hội nghị khoa học trong nư­ớc:

    16.3.5. Liệt kê đầy đủ các bài báo nêu trên từ tr­ước đến nay theo thứ tự thời gian, ưu tiên các dòng đầu cho 5 công trình tiêu biểu, xuất sắc nhất:

TT

Tên bài báo

Là tác giả hoặc là đồng tác giả

Tên tạp chí công bố

Năm công bố

1

A new rhodamine-based fluorescent chemodosimeter for mercuric ions in water media.

Đồng tác giả

Luminescence  (SCI)

2014

2

A Dansyl-diethylenetriamine-thiourea Conjugate as a Fluorescent Chemodosimeter for Hg2+ Ions in Water Media

Đồng tác giả

Chemistry Letters (SCI)

2014

3

Rhodamine-derived Schiff base for

the selective determination of

mercuric ions in water media.

 

Đồng tác giả

Spectrochimica Acta Part A:

Molecular and Biomolecular

Spectroscopy.

(SCI)

2011

4

A thiocoumarin-based selective fluorescent probe for Hg2+ ions

Đồng tác giả

Vietnam journal of chemistry

2013

5

Study on the synthesis of Mn-MCM-41 with high manganese content and highly ordered mesoporous structure. Joural of Chemistry

Đồng tác giả

Vietnam journal of chemistry

2011

6

Tổng hợp SnO2 dạng cầu xốp có

cấu trúc rutile bằng phương pháp

thủy nhiệt kết hợp với sóng siêu

âm

Đồng tác giả

Tuyển tập báo cáo Hội nghị

Xúc tác và Hấp phụ toàn quốc lần

thứ V

2009

7

Nghiên cứu tổng hợp vật liệu nano

oxit sắt bằng phương pháp thủy

nhiệt

Đồng tác giả

Tạp chí Khoa học – Đại học

Huế

2009

8

Tổng hợp, nghiên cứu cấu trúc và thăm dò hoạt tính sinh học của

phức Co(II), Ni(II) với bazơ Schiff

isatin

Đồng tác giả

Tạp chí hóa học

2011

9

 Nghiên cứu tổng hợp Fe-MCM-41 và hoạt tính hấp phụ asen từ dung dịch nước

Đồng tác giả

Tạp chí hóa học

2011

10

Cảm biến huỳnh quang chọn lọc ion Hg2+ đi từ dẫn xuất Fluorescein.

Đồng tác giả

Tạp chí Hoá học

2013

11

Phức Fe(III) với bazơ schiff isatin-8-aminoquinolin: tổng hợp, cấu trúc và hoạt tính sinh học

Đồng tác giả

Tạp chí Hoá học

2013

12

Chức năng hóa SBA-16 bằng nhóm thiol

 

Đồng tác giả

Tạp chí trường Đại học Tây Nguyên

2015

 

17. Số l­ượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã đ­ược cấp:

TT

Tên và nội dung văn bằng

Số, Ký mã hiệu

Nơi cấp

Năm cấp

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

18. Sản phẩm KHCN:

18.1 Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở n­ước ngoài:…………………………….

18.2 Số l­ượng sản phẩm KHCN ứng dụng trong nư­ớc:……………………………….

18.3 Liệt kê chi tiết các sản phẩm vào bảng sau:

TT

Tên sản phẩm

Thời gian, hình thức, quy mô, địa chỉ áp dụng

Hiệu quả

 

1

 

 

 

2

 

 

 

19. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp đã chủ trì hoặc tham gia

19.1 Đề tài, dự án hoặc nhiệm vụ KHCN khác đã và đang chủ trì

Tên/ Cấp

Thời gian

(bắt đầu - kết thúc)

Cơ quản quản lý đề tài,

thuộc Ch­ương trình

(nếu có)

Tình trạng đề tài

(đã nghiệm thu/ chưa nghiệm thu)

Nghiên cứu tổng hợp vật liệu mao quản trung

bình Mn-MCM-41 từ nguồn silic lấy từ vỏ trấu ( Cấp cơ sở)

2011-2012

Trường Đại học Tây Nguyên

Đã nghiệm thu

Nghiên cứu đặc trưng hóa lý của vật liệu nano SiO2 điều chế từ vỏ trấu

2012-2013

Trường Đại học Tây Nguyên

Đã nghiệm thu

Nghiên cứu tổng hợp và khảo sát khả năng hấp phụ Cd(II) của vật liệu mercaptopropyl-SBA-16 ( Cấp cơ sở)

2013-2014

Trường Đại học Tây Nguyên

Đã nghiệm thu

Thiết kế và tổng hợp chemodosimeter huỳnh quang dựa trên dẫn xuất của rhodamine để xác định hàm lượng Hg2+ trong dung dich nước.

2015

Trường Đại học Tây Nguyên

Đã nghiệm thu

19.2 Đề tài, dự án, hoặc nhiệm vụ KHCN khác đã và đang tham gia với t­ư cách thành viên

Tên/ Cấp

Thời gian

(bắt đầu - kết thúc)

Cơ quan quản lý đề tài, thuộc Ch­ương trình

(nếu có)

Tình trạng đề tài

(đã nghiệm thu/ chư­a nghiệm thu)

Nghiên cứu thiết kế và ứng dụng một số chemosensor huỳnh quang xác định vi lượng

ion kim loại độc (Đề tài Nafosted)

2009-2012

Bộ KHCN

Đã nghiệm thu

20. Giải thư­ởng về KHCN trong và ngoài nư­ớc

TT

Hình thức và nội dung giải thư­ởng

Tổ chức, năm tặng th­ưởng

1

Giấy khen đã có thành tích xuất sắc trong công tác nghiên cứu khoa học

Trường Đại học Tây Nguyên (2014)

 

 

 

NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN

Tham gia các tổ chức hiệp hội ngành nghề; thành viên Ban biên tập các tạp chí khoa học trong và ngoài nư­ớc; thành viên các hội đồng quốc gia, quốc tế; ...

   ..............................................................................................................................................

   ...........................................................................................................................................................

Tôi cam đoan những thông tin cung cấp trên đây là chính xác, đầy đủ và hoàn toàn chịu mọi trách nhiệm nếu có sai lệch.

                                                                             Đăklăk, ngày 09 tháng 12 năm 2015

       XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ                         NGƯỜI KHAI

                                                                                        (Ký và ghi rõ họ tên)