Smaller Default Larger

LÝ LỊCH KHOA HỌC

THÔNG TIN CÁ NHÂN

1. Họ và tênDOÃN ANH TUẤN     

2. Năm sinh:  29/02/1968    

3. Nam/ NữNam

    Dân tộc: Kinh

4. Nơi sinhXã Ngọc Quan, Huyện Đoan Hùng, Tỉnh Phú Thọ

5. Quê QuánPhường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 

6. Địa chỉ th­ường trú hiện nay:

Số nhà, đường: 25/21 Trần Hưng Đạo.

Phư­ờng: Tự An.

Thành phố: Buôn Ma Thuột.

Tỉnh: Đắk Lắk.

Điện thoại: 0834609785 

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

7. Học vị:

8. Chức danh khoa học:

8.1. Phó giáo sư­ Năm phong :.....................Nơi phong :..................................................

8.2. Giáo S­ư Năm phong :.....................Nơi phong :.................................................

9. Chức danh nghiên cứu:

10. Chức vụ: Trưởng BM QS kiêm TB ĐT&QLSV

11. Cơ quan công tác:

Tên cơ quan: Trường Đại học Tây Nguyên

Phòng, Ban, Viện, Bộ môn (Trung tâm), Khoa: Trung tâm GDQPAN Trường Đại học Tây Nguyên

Địa chỉ Cơ quan: 567 Lê Duẩn, Thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

Điện thoại: (0500)3825185 Fax: (0500)3825184

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN

12. Quá trình đào tạo

Bậc đào tạo

Nơi đào tạo

Chuyên môn

Năm tốt nghiệp

 Đại học  Trường SQLQ2  Chỉ huy tham mưu binh chủng hợp thành  2004
       
       
       
       

13. Các khoá đào tạo khác (nếu có)

Văn Bằng

Tên khoá đào tạo

Nơi đào tạo

Thời gian đào tạo

 Chứng chỉ Bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục Bồi dưỡng cán bộ quản lý Khoa, phòng, bộ môn trường Đại học, Cao đẳng  Học viện quản lý giáo dục  9/2011 - 12/2011 
 Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm Nghiệp vụ sư phạm cho Giảng viên Đại học, Cao đẳng  Trường Đại học sư phạm Hà Nội  9/2014 - 11/2014 
       
       
       
14. Trình độ ngoại ngữ (ghi rõ cấp độ: Tốt, Rất tốt, Khá, Trung bình)

Ngoại ngữ

Nghe

Nói

Đọc

Viết

Chứng chỉ quốc tế

           
           
           

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

15. Quá trình công tác

Thời gian

(Từ năm ... đến năm...)

Chức vụ

Cơ quan công tác

Địa chỉ Cơ quan

 8/1991 - 9/1991
Công nhân Nhà máy gỗ lạng XK Buôn Ma Thuột 
Xã Hòa Xuân, Tp. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk 
9/1991 - 12/1991  Chiến sỹ  1/5/dBB697/BCHQS tỉnh Đắk Lắk  Huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Lắk 
 12/1991 - 01/1993 Chiến sỹ, at'  Phân đội VBKSQS/BCHQS tỉnh Đắk Lắk 04 Mai Hắc Đế, Tp. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk 
 02/1993 - 12/1993 Học viên  Trường QSQK 5  Hòa Cầm, Hòa Vang, Đà Nẵng 
 01/194 - 8/1997 Trợ lý tác huấn  BCHQS Tp. Buôn Ma Thuột Tp. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk 
8/1997 - 7/1998 Học viên Trường SQLQ 2 Long Thành, Đồng Nai
8/1998 - 8/2002 Trợ lý tác huấn BCHQS Tp. Buôn Ma Thuột Tp. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk 
9/2002 - 01/2004 Học viên Trường SQLQ 2 Long Thành, Đồng Nai
01/2004 - 7/2004 Trợ lý tác huấn BCHQS Tp. Buôn Ma Thuột Tp. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk 
7/2004 - 4/2011 Giáo viên Trường QS tỉnh Đắk Lắk 39 Mai Hắc Đế, Tp. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk 
4/2011 - 7/2012 Giảng viên Trường Đại học Tây Nguyên 567 Lê Duẩn, Tp. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk 
8/2012 Trưởng bộ môn Quân sự Trường Đại học Tây Nguyên 567 Lê Duẩn, Tp. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk 
01/2015 - 01/2016 TBM Quân sự kiêm Trưởng ban ĐT&QLSV Trường Đại học Tây Nguyên 567 Lê Duẩn, Tp. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk 
01/2016 - nay Trưởng bộ môn Quân sự Trường Đại học Tây Nguyên 567 Lê Duẩn, Tp. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk 

16. Các sách chuyên khảo, giáo trình, bài báo khoa học đã công bố

16.1. Sách giáo trình

TT

Tên sách

Là tác giả hoặc
là đồng tác giả

Nơi xuất bản

Năm xuất bản

1

       

2

       

16.2 Sách chuyên khảo

TT

Tên sách

Là tác giả hoặc là đồng tác giả

Nơi xuất bản

Năm xuất bản

1

       

2

       

16.3 Các bài báo khoa học

16.3.1. Số bài đăng trên các tạp chí nư­ớc ngoài:

16.3.2. Số bài báo đăng trên các tạp chí trong nư­ớc:

16.3.3. Số báo cáo tham gia các Hội nghị khoa học Quốc tế:

16.3.4. Số báo cáo tham gia các Hội nghị khoa học trong nư­ớc:

16.3.5. Liệt kê đầy đủ các bài báo nêu trên từ tr­ước đến nay theo thứ tự thời gian, ưu tiên các dòng đầu cho 5 công trình tiêu biểu, xuất sắc nhất:

TT

Tên bài báo

Là tác giả hoặc là đồng tác giả

Tên tạp chí công bố

Năm công bố

         
         
         
         
   
17. Số l­ượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã đ­ược cấp:

TT

Tên và nội dung văn bằng

Số, Ký mã hiệu

Nơi cấp

Năm cấp

1

       

2

       

3

       
         

18. Sản phẩm KHCN:

18.1 Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở n­ước ngoài:…………………………….

18.2 Số l­ượng sản phẩm KHCN ứng dụng trong nư­ớc:……………………………….

18.3 Liệt kê chi tiết các sản phẩm vào bảng sau:

TT

Tên sản phẩm

Thời gian, hình thức, quy mô, địa chỉ áp dụng

Hiệu quả

1

     

2

     

19. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp đã chủ trì hoặc tham gia

19.1 Đề tài, dự án hoặc nhiệm vụ KHCN khác đã và đang chủ trì

Tên/ Cấp

Thời gian (bắt đầu - kết thúc)

Cơ quản quản lý đề tài, thuộc Chương trình (nếu có)

Tình trạng đề tài (đã nghiệm thu/ chưa nghiệm thu)

       
       
       
       
       

19.2 Đề tài, dự án, hoặc nhiệm vụ KHCN khác đã và đang tham gia với t­ư cách thành viên

Tên/ Cấp

Thời gian (bắt đầu - kết thúc)

Cơ quan quản lý đề tài, thuộc Ch­ương trình (nếu có)

Tình trạng đề tài (đã nghiệm thu/ chư­a nghiệm thu)

       
       
       
       
       

20. Giải thư­ởng về KHCN trong và ngoài nư­ớc

TT

Hình thức và nội dung giải thư­ởng

Tổ chức, năm tặng th­ưởng

     
     
     

NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN

Tham gia các tổ chức hiệp hội ngành nghề; thành viên Ban biên tập các tạp chí khoa học trong và ngoài nư­ớc; thành viên các hội đồng quốc gia, quốc tế:

 

 

Tôi cam đoan những thông tin cung cấp trên đây là chính xác, đầy đủ và hoàn toàn chịu mọi trách nhiệm nếu có sai lệch.

XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Đắk Lắk, ngày 20 tháng 01 năm 2019.
NGƯỜI KHAI

(Ký và ghi rõ họ tên)