Smaller Default Larger

 LÝ LỊCH KHOA HỌC

THÔNG TIN CÁ NHÂN

 

1. Họ và tên: VŨ MẠNH CƯỜNG       

2. Năm sinh:  25/05/1989  3. Nam/ Nữ: Nam 

   Dân tộc: Kinh

4. Nơi sinh: Đông Phong, Tiền Hải, Thái Bình.

5. Quê Quán: Đông Phong, Tiền Hải, Thái Bình.

 

6. Địa chỉ th­ường trú hiện nay:

      Số nhà, đường: 64 - ywang.

      Phư­ờng (Xã) Eatam.

      Thành Phố (Tỉnh): Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

      Điện thoại: DĐ 0944420077.

      Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

 

7. Học vị:

7.1. Tiến sĩ                      

   Năm bảo vệ:................................. tại ..................................................................................................

   Ngành:.......................................................Chuyên ngành...................................................................

7.2. Tiến sỹ Khoa học                      

  Năm bảo vệ:................................. tại ..................................................................................................

  Ngành:..................................................................................................................................................

  Chuyên ngành......................................................................................................................................

 

8. Chức danh khoa học :

8.1. Phó giáo sư­                     Năm phong :.....................Nơi phong :..................................................

8.2. Giáo S­ư                           Năm phong :.....................Nơi phong :.................................................

 

9. Chức danh nghiên cứu:                                       10. Chức vụ: Trưởng bộ môn CT

 

11. Cơ quan công tác:

    Tên cơ quan: Trung tâm GDQP

    Địa chỉ Cơ quan: 567 Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột.

    Địa chỉ Cơ quan: 567 Lê Duẩn, Thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

    Điện thoại: (0500)3825185 Fax: (0500)3825184 

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN

12. Quá trình đào tạo

Bậc đào tạo

Nơi đào tạo

Chuyên môn

Năm tốt nghiệp

Đại học

Đại học kinh tế quốc dân Hà Nội

Quản trị kinh doanh thương mại.

2012

Thạc sĩ

Đại học Đà Nẵng

Quản trị kinh doanh

2016

13. Các khoá đào tạo khác (nếu có)

Văn Bằng

Tên khoá đào tạo

Nơi đào tạo

Thời gian đào tạo

Chứng chỉ

Anh Văn B, Tin học B

Trường ĐH Tây Nguyên

 

 

 

 

 

14. Trình độ ngoại ngữ (ghi rõ cấp độ: Tốt, Rất tốt, Khá, Trung bình)

Ngoại ngữ

Nghe

Nói

Đọc

Viết

Chứng chỉ quốc tế

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

15. Quá trình công tác

Thời gian

(Từ năm ... đến năm...)

Chức vụ

Cơ quan công tác

Địa chỉ Cơ quan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. Các sách chuyên khảo, giáo trình, bài báo khoa học đã công bố

16.1. Sách giáo trình

TT

Tên sách

Là tác giả hoặc

là đồng tác giả

Nơi xuất bản

Năm xuất bản

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

16.2 Sách chuyên khảo

TT

Tên sách

Là tác giả hoặc

là đồng tác giả

Nơi xuất bản

Năm xuất bản

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

16.3 Các bài báo khoa học

    16.3.1. Số bài đăng trên các tạp chí nư­ớc ngoài:

    16.3.2. Số bài báo đăng trên các tạp chí trong nư­ớc:

    16.3.3. Số báo cáo tham gia các Hội nghị khoa học Quốc tế:

    16.3.4. Số báo cáo tham gia các Hội nghị khoa học trong nư­ớc:

    16.3.5. Liệt kê đầy đủ các bài báo nêu trên từ tr­ước đến nay theo thứ tự thời gian, ưu tiên các dòng đầu cho 5 công trình tiêu biểu, xuất sắc nhất:

TT

Tên bài báo

Là tác giả hoặc là đồng tác giả

Tên tạp chí công bố

Năm công bố

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

17. Số l­ượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã đ­ược cấp:

TT

Tên và nội dung văn bằng

Số, Ký mã hiệu

Nơi cấp

Năm cấp

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

18. Sản phẩm KHCN:

18.1 Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở n­ước ngoài:…………………………….

18.2 Số l­ượng sản phẩm KHCN ứng dụng trong nư­ớc:……………………………….

18.3 Liệt kê chi tiết các sản phẩm vào bảng sau:

TT

Tên sản phẩm

Thời gian, hình thức, quy mô, địa chỉ áp dụng

Hiệu quả

 

1

 

 

 

2

 

 

 

19. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp đã chủ trì hoặc tham gia

19.1 Đề tài, dự án hoặc nhiệm vụ KHCN khác đã và đang chủ trì

Tên/ Cấp

Thời gian

(bắt đầu - kết thúc)

Cơ quản quản lý đề tài,

thuộc Ch­ương trình

(nếu có)

Tình trạng đề tài

(đã nghiệm thu/ chưa nghiệm thu)

 

 

 

 

 

 

 

 

19.2 Đề tài, dự án, hoặc nhiệm vụ KHCN khác đã và đang tham gia với t­ư cách thành viên

Tên/ Cấp

Thời gian

(bắt đầu - kết thúc)

Cơ quan quản lý đề tài, thuộc Ch­ương trình

(nếu có)

Tình trạng đề tài

(đã nghiệm thu/ chư­a nghiệm thu)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20. Giải thư­ởng về KHCN trong và ngoài nư­ớc

TT

Hình thức và nội dung giải thư­ởng

Tổ chức, năm tặng th­ưởng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN

Tham gia các tổ chức hiệp hội ngành nghề; thành viên Ban biên tập các tạp chí khoa học trong và ngoài nư­ớc; thành viên các hội đồng quốc gia, quốc tế; ...

   ..............................................................................................................................................

   ...........................................................................................................................................................

Tôi cam đoan những thông tin cung cấp trên đây là chính xác, đầy đủ và hoàn toàn chịu mọi trách nhiệm nếu có sai lệch.

                                                                                                            Đắk Lắk, ngày 20  tháng 12 năm 2015

       XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ                                           NGƯỜI KHAI

                                                                                                         (Ký và ghi rõ họ tên)