Smaller Default Larger

LÝ LỊCH KHOA HỌC

 

THÔNG TIN CÁ NHÂN

   

1. Họ và tên:         MAI QUỐC VŨ

2. Năm sinh:           1979                                 3. Nam/ Nữ:   Nam

     Dân tộc:               Kinh

4. Nơi sinh: Quảng Nam

5. Quê Quán: Quảng Nam

6. Địa chỉ th­ường trú hiện nay:

      Số nhà, đường: 10, ĐAM SAN

      Phư­ờng (Xã)  Hòa Thắng....................................................................

      Quận (Huyện) ………..................................................................

      Thành Phố (Tỉnh) ……Buôn Ma Thuột, Đăk lăk...................................................................

      Điện thoại: …………...0979801798..............................................................

      Email: maiquocvu@gmail.com................................................................

7. Học vị:

7.1. Tiến sĩ                      

Năm bảo vệ:................................. tại ..............................................................................................

Ngành:.......................................................Chuyên ngành...................................................................

7.2. Tiến sỹ Khoa học                      

Năm bảo vệ:................................. tại ..............................................................................................

Ngành:............................................................................................................................................

Chuyên ngành......................................................................................................................................

8. Chức danh khoa học :

8.1. Phó giáo sư­                     Năm phong :.....................Nơi phong :..................................................

8.2. Giáo S­ư                           Năm phong :.....................Nơi phong :.................................................

9. Chức danh nghiên cứu:                                       10. Chức vụ:

11. Cơ quan công tác:

    Tên cơ quan: Trường Đại học Tây Nguyên..............................................................

    Phòng, Ban, Viện, Bộ môn (Trung tâm), Khoa: Khoa học Tự nhiên và Công nghệ..............

    Địa chỉ Cơ quan: 567 Lê Duẩn, TP. Buôn Ma Thuột, Đăk Lăk

    Điện thoại: (0262)3825185....Fax: (0262)825184.....................................................

    Email:...............................................................................................................................................

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN

12. Quá trình đào tạo

Bậc đào tạo

Nơi đào tạo

Chuyên môn

Năm tốt nghiệp

Đại học

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, TP.HCM

Toán học

2001

Thạc sĩ

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, TP.HCM

Toán học

2005

Tiến sĩ

 

 

 

TSKH

 

 

 

13. Các khoá đào tạo khác (nếu có)

Văn Bằng

Tên khoá đào tạo

Nơi đào tạo

Thời gian đào tạo

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Trình độ ngoại ngữ (ghi rõ cấp độ: Tốt, Rất tốt, Khá, Trung bình)

Ngoại ngữ

Nghe

Nói

Đọc

Viết

Chứng chỉ quốc tế

Anh

Trung bình

Trung bình

Trung bình

Trung bình

 

 

 

 

 

 

 

 

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

15. Quá trình công tác

Thời gian

(Từ năm ... đến năm...)

Chức vụ

Cơ quan công tác

Địa chỉ Cơ quan

Từ năm 2005 đến năm 2019

Giảng viên

Trường Đại học Tây Nguyên

567 Lê Duẩn, TP. Buôn Ma Thuột, Đăk Lăk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. Các sách chuyên khảo, giáo trình, bài báo khoa học đã công bố

16.1. Sách giáo trình

TT

Tên sách

Là tác giả hoặc

là đồng tác giả

Nơi xuất bản

Năm xuất bản

1

Toán C1

Đồng tác giả

Trường Đại học Tây Nguyên

2015

2

 

 

 

 

16.2 Sách chuyên khảo

TT

Tên sách

Là tác giả hoặc

là đồng tác giả

Nơi xuất bản

Năm xuất bản

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

16.3 Các bài báo khoa học

    16.3.1. Số bài đăng trên các tạp chí nư­ớc ngoài:

    16.3.2. Số bài báo đăng trên các tạp chí trong nư­ớc:

    16.3.3. Số báo cáo  tham gia các Hội nghị khoa học Quốc tế:

    16.3.4. Số báo cáo tham gia các Hội nghị khoa học trong nư­ớc:

    16.3.5. Liệt kê đầy đủ các bài báo nêu trên từ tr­ước đến nay theo thứ tự thời gian, ưu tiên các dòng đầu cho 5 công trình tiêu biểu, xuất sắc nhất:

TT

Tên bài báo

Là tác giả hoặc là đồng tác giả

Tên tạp chí công bố

Năm công bố

1

Nonlocal problem for differential complementarity systems

Đồng tác giả

Applied Mathematics and Computation

2015

2

 

 

 

 

 

17. Số l­ượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã đ­ược cấp:

TT

Tên và nội dung văn bằng

Số, Ký mã hiệu

Nơi cấp

Năm cấp

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

18. Sản phẩm KHCN:

18.1 Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở n­ước ngoài:…………………………….

18.2 Số l­ượng sản phẩm KHCN ứng dụng trong nư­ớc:……………………………….

18.3 Liệt kê chi tiết các sản phẩm vào bảng sau:

TT

Tên sản phẩm

Thời gian, hình thức, quy mô, địa chỉ áp dụng

Hiệu quả

 

1

 

 

 

2

 

 

 

19. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp đã chủ trì hoặc tham gia

19.1 Đề tài, dự án hoặc nhiệm vụ KHCN khác đã và đang chủ trì

Tên/ Cấp

Thời gian

(bắt đầu - kết thúc)

Cơ quản quản lý đề tài,

thuộc Ch­ương trình

(nếu có)

Tình trạng đề tài

(đã nghiệm thu/ chưa nghiệm thu)

Một số kết quả về tính đơn điệu của hàm không trơn/ Cấp cơ sở

1/2010-12/2010

Trường Đại học Tây Nguyên

Đã nghiệm  thu

Mối liên hệ giữa bài toán tối ưu cổ điển và bất đẳng thức biến phân/ Cấp cơ sở

1/2011- 12/2011

Trường Đại học Tây Nguyên

Đã nghiệm  thu

19.2 Đề tài, dự án, hoặc nhiệm vụ KHCN khác đã và đang tham gia với t­ư cách thành viên

Tên/ Cấp

Thời gian

(bắt đầu - kết thúc)

Cơ quan quản lý đề tài, thuộc Ch­ương trình

(nếu có)

Tình trạng đề tài

(đã nghiệm thu/ chư­a nghiệm thu)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20. Giải thư­ởng về KHCN trong và ngoài nư­ớc

TT

Hình thức và nội dung giải thư­ởng

Tổ chức, năm tặng th­ưởng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN

 

Tôi cam đoan những thông tin cung cấp trên đây là chính xác, đầy đủ và hoàn toàn chịu mọi trách nhiệm nếu có sai lệch.

 

                                                   Đăk Lăk., ngày 18 tháng 3 năm 2019

       XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ                                                      NGƯỜI KHAI

 

                                                                                                        (Ký và ghi rõ họ tên)

 

 

 

                                                                                                              Mai Quốc Vũ