Smaller Default Larger

LÝ LỊCH KHOA HỌC

THÔNG TIN CÁ NHÂN

1. Họ và tênLÊ VĂN ĐOÀI 

2. Năm sinh:  1985

3. Nam/ Nữ: Nam

    Dân tộc: Kinh

4. Nơi sinhThiệu Vân – Thiệu Hóa - Thanh Hóa

5. Quê QuánThiệu Vân – Thiệu Hóa - Thanh Hóa 

6. Địa chỉ th­ường trú hiện nay:

Số nhà, đường: 130 Giải Phóng

Phư­ờng: Tân Thành

Thành phố: Buôn Ma Thuột

Tỉnh: Đắk Lắk

Điện thoại: 0949200642  

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

7. Học vị:

8. Chức danh khoa học:

8.1. Phó giáo sư­ Năm phong :.....................Nơi phong :..................................................

8.2. Giáo S­ư Năm phong :.....................Nơi phong :.................................................

9. Chức danh nghiên cứu:

10. Chức vụ: Giảng viên

11. Cơ quan công tác:

Tên cơ quan: Trường Đại học Tây Nguyên

Bộ môn Chính trị, Trung tâm GDQPAN Trường Đại học Tây Nguyên

Địa chỉ Cơ quan: 567 Lê Duẩn, Thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

Điện thoại: (0262)3825185 Fax: (0262)3825184

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN

12. Quá trình đào tạo

Bậc đào tạo

Nơi đào tạo

Chuyên môn

Năm tốt nghiệp

 Đại học  Trường ĐHSP Đà Nẵng  Lịch sử  2008
 Thạc sĩ  Trường Đại học Qui Nhơn  Lịch sử Việt Nam  2015
 Đại học  Trường Đại học Ngô Quyền  Giáo dục Quốc phòng - An ninh  2019
       

13. Các khoá đào tạo khác (nếu có)

Văn Bằng

Tên khoá đào tạo

Nơi đào tạo

Thời gian đào tạo

 Giấy chứng nhận  Sỹ quan dự bị  Trường Quân sự địa phương tỉnh Đắk Lắk  Từ 5/2009 đến 07/2009
 Chứng chỉ  Giáo viên GDQP  Trường Đại học Vinh  Từ 12/2009 đến 5/2010
 Chứng chỉ  Nghiệp vụ sư phạm  Trường Đại học sư phạm Huế  Từ 9/2017 đến 10/2017
       
14. Trình độ ngoại ngữ (ghi rõ cấp độ: Tốt, Rất tốt, Khá, Trung bình)

Ngoại ngữ

Nghe

Nói

Đọc

Viết

Chứng chỉ quốc tế

 Tiếng Anh  TB  TB  TB  TB  B1
           
           

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

15. Quá trình công tác

Thời gian

(Từ năm ... đến năm...)

Chức vụ

Cơ quan công tác

Địa chỉ Cơ quan

 Từ 2009 đến nay (2019)  Giảng viên  Trung tâm GDQPAN Trường Đại học Tây Nguyên  567 Lê Duẩn – TP. Buôn Ma Thuột
       
       

16. Các sách chuyên khảo, giáo trình, bài báo khoa học đã công bố

16.1. Sách giáo trình

TT

Tên sách

Là tác giả hoặc
là đồng tác giả

Nơi xuất bản

Năm xuất bản

1

       

2

       

16.2 Sách chuyên khảo

TT

Tên sách

Là tác giả hoặc là đồng tác giả

Nơi xuất bản

Năm xuất bản

1

 Trường Đại học Tây Nguyên 40 năm xây dựng và phát triển (1977-2017)  Đồng tác giả  NXB Chính trị quốc gia Sự thật  2017

2

 Truyền thống cách mạng của đảng bộ và nhân dân xã Cát Hiệp (1930-2015)  Đồng tác giả  Công ty In Nhân dân Bình Định  2019

16.3 Các bài báo khoa học

16.3.1. Số bài đăng trên các tạp chí nư­ớc ngoài: 0

16.3.2. Số bài báo đăng trên các tạp chí trong nư­ớc: 04

16.3.3. Số báo cáo tham gia các Hội nghị khoa học Quốc tế: 0

16.3.4. Số báo cáo tham gia các Hội nghị khoa học trong nư­ớc: 0

16.3.5. Liệt kê đầy đủ các bài báo nêu trên từ tr­ước đến nay theo thứ tự thời gian, ưu tiên các dòng đầu cho 5 công trình tiêu biểu, xuất sắc nhất:

TT

Tên bài báo

Là tác giả hoặc là đồng tác giả

Tên tạp chí công bố

Năm công bố

 1  Vài đặc điểm về quá trình đô thị hóa thành phố Buôn Ma Thuột (1995-2010)  Tác giả  Tạp chí khoa học và giáo dục - Trường ĐHSP Đà Nẵng  2015
 2  Trường Đại học Tây Nguyên những ngày đầu thành lập (1977-1978)  Đồng tác giả  Tạp chí khoa học - Trường ĐH Tây Nguyên  2017
 3  Nghệ thuật phục kích trong trận đánh tại đèo Cư Đrếch - Huyện Eahleo-Tỉnh Đắk Lắk năm 1954  Tác giả  Tạp chí khoa học - Trường ĐH Tây Nguyên  2017
 4  Đánh giá tác động của hoạt động tham quan thực tế đến nhận thức của sinh viên khi học tập môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh  Tác giả Tạp chí khoa học - Trường ĐH Tây Nguyên   2019
   
17. Số l­ượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã đ­ược cấp:

TT

Tên và nội dung văn bằng

Số, Ký mã hiệu

Nơi cấp

Năm cấp

1

       

2

       

3

       
         

18. Sản phẩm KHCN:

18.1 Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở n­ước ngoài:…………………………….

18.2 Số l­ượng sản phẩm KHCN ứng dụng trong nư­ớc:……………………………….

18.3 Liệt kê chi tiết các sản phẩm vào bảng sau:

TT

Tên sản phẩm

Thời gian, hình thức, quy mô, địa chỉ áp dụng

Hiệu quả

1

     

2

     

19. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp đã chủ trì hoặc tham gia

19.1 Đề tài, dự án hoặc nhiệm vụ KHCN khác đã và đang chủ trì

Tên/ Cấp

Thời gian (bắt đầu - kết thúc)

Cơ quản quản lý đề tài, thuộc Chương trình (nếu có)

Tình trạng đề tài (đã nghiệm thu/ chưa nghiệm thu)

 Trường Đại học Tây Nguyên những năm đầu thành lập (1977-1978)/ Cấp cơ sở  7/2016-1/2017    Đã nghiệm thu
 

 Khai thác tư liệu của bảo tàng, nhà truyền thống, di tích lịch sử - cách mạng ở thành phố Buôn Ma Thuột để phục vụ giảng dạy môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh tại Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh Trường Đại học Tây Nguyên/ Cấp cơ sở

 01/2018-12/2018    Đã nghiệm thu
       
       
       

19.2 Đề tài, dự án, hoặc nhiệm vụ KHCN khác đã và đang tham gia với t­ư cách thành viên

Tên/ Cấp

Thời gian (bắt đầu - kết thúc)

Cơ quan quản lý đề tài, thuộc Ch­ương trình (nếu có)

Tình trạng đề tài (đã nghiệm thu/ chư­a nghiệm thu)

       
       
       
       
       

20. Giải thư­ởng về KHCN trong và ngoài nư­ớc

TT

Hình thức và nội dung giải thư­ởng

Tổ chức, năm tặng th­ưởng

     
     
     

NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN

Tham gia các tổ chức hiệp hội ngành nghề; thành viên Ban biên tập các tạp chí khoa học trong và ngoài nư­ớc; thành viên các hội đồng quốc gia, quốc tế:

 

 

Tôi cam đoan những thông tin cung cấp trên đây là chính xác, đầy đủ và hoàn toàn chịu mọi trách nhiệm nếu có sai lệch.

XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Đắk Lắk, ngày 16 tháng 02 năm 2019
NGƯỜI KHAI

Lê Văn Đoài