Smaller Default Larger

LÝ LỊCH KHOA HỌC

THÔNG TIN CÁ NHÂN

1. Họ và tên:  HUỲNH VĂN QUỐC      

2. Năm sinh:   27/9/1965                          3. Nam/ Nữ:   Nam

   Dân tộc: Kinh

4. Nơi sinh: Quảng Nam

5. Quê Quán: Quảng Nam

 

6. Địa chỉ th­ường trú hiện nay:

      Số nhà, đường: 138 đường Y Jut

      Phư­ờng : Thắng Lợi

      Thành phố (Tỉnh): Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

      Điện thoại: NR: 3851168 DĐ: 0913471392 Fax: Không

      Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

7. Học vị: 

8. Chức danh khoa học : 

9. Chức danh nghiên cứu:                                       10. Chức vụ: 

11. Cơ quan công tác:

    Tên cơ quan: Trường Đại học Tây Nguyên

    Phòng, Ban, Viện, Bộ môn (Trung tâm), Khoa: Phòng Khảo thí & ĐBCLGD

    Địa chỉ Cơ quan: 567 Lê Duẩn, phường Ea Tam, thành phố Buôn Ma Thuột.

    Điện thoại:........................................................Fax:.........................................................................

    Email:...............................................................................................................................................

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN

12. Quá trình đào tạo

Bậc đào tạo

Nơi đào tạo

Chuyên môn

Năm tốt nghiệp

Đại học

Trường ĐH Tây Nguyên

Trồng trọt

1987

Thạc sĩ

Trường ĐH Nông nghiệp I

Nông nghiệp

1997

13. Các khoá đào tạo khác (nếu có)

Văn Bằng

Tên khoá đào tạo

Nơi đào tạo

Thời gian đào tạo

CN Lý luận CT

 

 Phân viện Đà Nẵng

 2 năm

 

 

 

 

14. Trình độ ngoại ngữ (ghi rõ cấp độ: Tốt, Rất tốt, Khá, Trung bình)

Ngoại ngữ

Nghe

Nói

Đọc

Viết

Chứng chỉ quốc tế

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

 

15. Quá trình công tác

 

Thời gian

(Từ năm ... đến năm...)

Chức vụ

Cơ quan công tác

Địa chỉ Cơ quan

 

1988 - 2019

Giảng viên đại học

Trưởng phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục.

Trường ĐH Tây Nguyên

567 Lê Duẩn, phường Ea Tam, thành phố Buôn Ma Thuột

 

16. Các sách chuyên khảo, giáo trình, bài báo khoa học đã công bố

 

16.1. Sách giáo trình

 

TT

Tên sách

Là tác giả hoặc

là đồng tác giả

Nơi xuất bản

Năm xuất bản

 

1

Giáo trình Di truyền thực vật

Tác giả

ĐHTN

2014

 

16.2 Sách chuyên khảo

 

TT

Tên sách

Là tác giả hoặc

là đồng tác giả

Nơi xuất bản

Năm xuất bản

 

1

Không

 

 

 

 

16.3 Các bài báo khoa học

    16.3.1. Số bài đăng trên các tạp chí nư­ớc ngoài: Không

    16.3.2. Số bài báo đăng trên các tạp chí trong nư­ớc: Không

    16.3.3. Số báo cáo  tham gia các Hội nghị khoa học Quốc tế: Không

    16.3.4. Số báo cáo tham gia các Hội nghị khoa học trong nư­ớc: Không

    16.3.5. Liệt kê đầy đủ các bài báo nêu trên từ tr­ước đến nay theo thứ tự thời gian, ưu tiên các dòng đầu cho 5 công trình tiêu biểu, xuất sắc nhất:Không

 

TT

Tên bài báo

Là tác giả hoặc là đồng tác giả

Tên tạp chí công bố

Năm công bố

 

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

17. Số l­ượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã đ­ược cấp: Không

 

TT

Tên và nội dung văn bằng

Số, Ký mã hiệu

Nơi cấp

Năm cấp

 

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

18. Sản phẩm KHCN:

18.1 Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở n­ước ngoài:…………………………….

18.2 Số l­ượng sản phẩm KHCN ứng dụng trong nư­ớc:……………………………….

18.3 Liệt kê chi tiết các sản phẩm vào bảng sau:

 

TT

Tên sản phẩm

Thời gian, hình thức, quy mô, địa chỉ áp dụng

Hiệu quả

 

 

1

 

 

 

 

2

 

 

 

19. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp đã chủ trì hoặc tham gia

19.1 Đề tài, dự án hoặc nhiệm vụ KHCN khác đã và đang chủ trì

Tên/ Cấp

Thời gian

(bắt đầu - kết thúc)

Cơ quản quản lý đề tài,

thuộc Ch­ương trình

(nếu có)

Tình trạng đề tài

(đã nghiệm thu/ chưa nghiệm thu)

Trường

Năm 2006

Trường ĐH Tây Nguyên

Đã nghiệm thu

 

 

 

 

19.2 Đề tài, dự án, hoặc nhiệm vụ KHCN khác đã và đang tham gia với t­ư cách thành viên

Tên/ Cấp

Thời gian

(bắt đầu - kết thúc)

Cơ quan quản lý đề tài, thuộc Ch­ương trình

(nếu có)

Tình trạng đề tài

(đã nghiệm thu/ chư­a nghiệm thu)

 Bộ

2015 - 2018 

 Bộ Giáo dục và Đào tạo

đã nghiệm thu 

 

 

 

 

 

 

 

 

20. Giải thư­ởng về KHCN trong và ngoài nư­ớc

TT

Hình thức và nội dung giải thư­ởng

Tổ chức, năm tặng th­ưởng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN

Tham gia các tổ chức hiệp hội ngành nghề; thành viên Ban biên tập các tạp chí khoa học trong và ngoài nư­ớc; thành viên các hội đồng quốc gia, quốc tế; ...

   ..............................................................................................................................................

   ...........................................................................................................................................................

 

Tôi cam đoan những thông tin cung cấp trên đây là chính xác, đầy đủ và hoàn toàn chịu mọi trách nhiệm nếu có sai lệch.

 

XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Đắk Lắk, ngày 4 tháng 12 năm 2015.
NGƯỜI KHAI

(đã ký)

HUỲNH VĂN QUỐC