Smaller Default Larger

LÝ LỊCH KHOA HỌC

THÔNG TIN CÁ NHÂN

1. Họ và tên:BÙI THỊ QUỲNH HOA   

2. Năm sinh: 08/02/1981                                3. Nam/ Nữ: Nữ

      Dân tộc: Kinh

4. Nơi sinh: ĐĂK LĂK

5. Quê Quán: ĐỨC HỢP – KIM ĐỘNG – HƯNG YÊN

6. Địa chỉ th­ường trú hiện nay:

      Số nhà, đường: 504/1 Lê Duẩn

      Phư­ờng (Xã): Eatam

      Quận(Huyện)............................................................................................................................

      Thành Phố (Tỉnh): Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk

      Điện thoại: NR...........................DĐ: 0912858774              Fax:.....................................................

          Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

7. Học vị:

8. Chức danh khoa học:

8.1. Phó giáo sư­ Năm phong :...............Nơi phong :..................................................

8.2. Giáo S­ư Năm phong :.....................Nơi phong :.................................................

9. Chức danh nghiên cứu:

10. Chức vụ: Cán bộ giảng dạy

11. Cơ quan công tác:

Tên cơ quan: Trường Đại học Tây Nguyên

Phòng, Ban, Viện, Bộ môn (Trung tâm), Khoa: Khoa học tự nhiên & Công nghệ

Địa chỉ Cơ quan: 567 Lê Duẩn, Thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

Điện thoại: (0500)3825185 Fax: (0500)3825184

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN

12. Quá trình đào tạo

Bậc đào tạo

Nơi đào tạo

Chuyên môn

Năm tốt nghiệp

 Đại học  Đại học Tây Nguyên  CN Sinh học  2004
 Thạc sĩ  Đại học Sư phạm Huế  Động vật học  2010
 Tiến sĩ      
 TSKH      
       

13. Các khoá đào tạo khác (nếu có)

Văn Bằng

Tên khoá đào tạo

Nơi đào tạo

Thời gian đào tạo

       
       
       
       
       
14. Trình độ ngoại ngữ (ghi rõ cấp độ: Tốt, Rất tốt, Khá, Trung bình)

Ngoại ngữ

Nghe

Nói

Đọc

Viết

Chứng chỉ quốc tế

           
           
           

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

15. Quá trình công tác

Thời gian

(Từ năm ... đến năm...)

Chức vụ

Cơ quan công tác

Địa chỉ Cơ quan

 2005 đến nay  CBGD  Đại học Tây Nguyên  567 Lê Duẩn, Tp. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk
       
       

16. Các sách chuyên khảo, giáo trình, bài báo khoa học đã công bố

16.1. Sách giáo trình

TT

Tên sách

Là tác giả hoặc
là đồng tác giả

Nơi xuất bản

Năm xuất bản

1

       

2

       

16.2 Sách chuyên khảo

TT

Tên sách

Là tác giả hoặc là đồng tác giả

Nơi xuất bản

Năm xuất bản

1

       

2

       

16.3 Các bài báo khoa học

16.3.1. Số bài đăng trên các tạp chí nư­ớc ngoài:

16.3.2. Số bài báo đăng trên các tạp chí trong nư­ớc:

16.3.3. Số báo cáo tham gia các Hội nghị khoa học Quốc tế:

16.3.4. Số báo cáo tham gia các Hội nghị khoa học trong nư­ớc:

16.3.5. Liệt kê đầy đủ các bài báo nêu trên từ tr­ước đến nay theo thứ tự thời gian, ưu tiên các dòng đầu cho 5 công trình tiêu biểu, xuất sắc nhất:

TT

Tên bài báo

Là tác giả hoặc là đồng tác giả

Tên tạp chí công bố

Năm công bố

 1  Kết quả nghiên cứu sự phân bố theo sinh cảnh và độ cao của Bướm Giáp (Lepidoptera: Nymphalidae) ở Vườn quốc gia Chư Yang Sin, tỉnh Đăk Lăk.  Lê Trọng Sơn, Nguyễn Bình Huy, Bùi Thị Quỳnh Hoa  Báo cáo khoa học – Hội nghị Côn trùng học Quốc gia lần thứ 7.

 

 2011
 2  Kết quả nghiên cứu Bướm Giáp (Lepidoptera: Nymphalidae) ở Vườn quốc gia Chư Yang Sin, tỉnh Đăk Lăk.  Lê Trọng Sơn, Nguyễn Bình Huy, Bùi Thị Quỳnh Hoa  Báo cáo khoa học – Hội nghị Côn trùng học Quốc gia lần thứ 7.

 

 2011
 3  Kết quả nghiên cứu thành loài Bướm ngày (Rhopalocera: Lepidoptera) ở Khu bảo tồn thiên nhiên Easô, Đăk Lăk.  Bùi Thị Quỳnh Hoa, Lê Trọng Sơn  Báo cáo khoa học về Sinh thái và tài nguyên sinh vật - Hội nghị khoa học toàn quốc lần thứ  4.  2011
 4  Nghiên cứu sự phân bố theo sinh cảnh của một số họ Bướm ngày (Rhopalocera: Lepidoptera) ở Khu bảo tồn thiên nhiên Easô, Đăk Lăk  Bùi Thị Quỳnh Hoa, Lê Trọng Sơn  Báo cáo khoa học về Sinh thái và tài nguyên sinh vật - Hội nghị khoa học toàn quốc lần thứ  4.  2011
5 Giá trị đa dạng sinh học của bộ cá Chép (Cypriniformes) ở hệ thống sông Ô Lâu Nguyễn Duy Thuận, Bùi Thị Quỳnh Hoa, Võ Văn Phú Báo cáo khoa học về nghiên cứu và giảng dạy sinh học ở Việt Nam 2012
6  Kết quả điều tra bướm Giáp (Nymphalidae: Lepidoptera) ở Khu bảo tồn thiên nhiên Easô, Đăk Lăk  Bùi Thị Quỳnh Hoa  Tạp chí khoa học trường Đại học Tây Nguyên  2015
7  Thành phần loài bướm Giáp (Lepidoptera: Nymphalidae) ở Khu bảo tồn thiên nhiên Nam Ka, Đăk Lăk  Bùi Thị Quỳnh Hoa  Hội nghị Khoa học toàn quốc lần thứ 6 về Sinh thái và Tài nguyên sinh vật  10/2015
8 Nghiên cứu bước đầu về thành phần loài chuồn chuồn (Odonata) ở Vườn quốc gia Yok Đôn, tỉnh Đắk Lắk Bùi Thị Quỳnh Hoa, Trương Bá Phong Hội nghị Côn trùng học Quốc gia lần thứ 9 4/2017
17. Số l­ượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã đ­ược cấp:

TT

Tên và nội dung văn bằng

Số, Ký mã hiệu

Nơi cấp

Năm cấp

1

       

2

       

3

       
         

18. Sản phẩm KHCN:

18.1 Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở n­ước ngoài:…………………………….

18.2 Số l­ượng sản phẩm KHCN ứng dụng trong nư­ớc:……………………………….

18.3 Liệt kê chi tiết các sản phẩm vào bảng sau:

TT

Tên sản phẩm

Thời gian, hình thức, quy mô, địa chỉ áp dụng

Hiệu quả

1

     

2

     

19. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp đã chủ trì hoặc tham gia

19.1 Đề tài, dự án hoặc nhiệm vụ KHCN khác đã và đang chủ trì

Tên/ Cấp

Thời gian (bắt đầu - kết thúc)

Cơ quản quản lý đề tài, thuộc Chương trình (nếu có)

Tình trạng đề tài (đã nghiệm thu/ chưa nghiệm thu)

 Điều tra thành phần loài bướm Giáp (Lepidoptera: Nymphalidae) ở Khu bảo tồn thiên nhiên Nam Ka, Đăk Lăk  

2012 - 2013

 

 Trường Đại học Tây Nguyên  

19.2 Đề tài, dự án, hoặc nhiệm vụ KHCN khác đã và đang tham gia với t­ư cách thành viên

Tên/ Cấp

Thời gian (bắt đầu - kết thúc)

Cơ quan quản lý đề tài, thuộc Ch­ương trình (nếu có)

Tình trạng đề tài (đã nghiệm thu/ chư­a nghiệm thu)

       
       
       
       
       
       

20. Giải thư­ởng về KHCN trong và ngoài nư­ớc

TT

Hình thức và nội dung giải thư­ởng

Tổ chức, năm tặng th­ưởng

     
     
     

NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN

Tham gia các tổ chức hiệp hội ngành nghề; thành viên Ban biên tập các tạp chí khoa học trong và ngoài nư­ớc; thành viên các hội đồng quốc gia, quốc tế:

 

 

Tôi cam đoan những thông tin cung cấp trên đây là chính xác, đầy đủ và hoàn toàn chịu mọi trách nhiệm nếu có sai lệch.

XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

ĐHTN, ngày 28 tháng 3 năm 2017
NGƯỜI KHAI

Bùi Thị Quỳnh Hoa