Smaller Default Larger

LÝ LỊCH KHOA HỌC

THÔNG TIN CÁ NHÂN

bong

1. Họ và tên: Nguyễn Văn Bồng

2. Năm sinh:  1978                                          3. Nam/ Nữ:  Nam

    Dân tộc: Kinh

4. Nơi sinh: Hà Tĩnh

5. Quê Quán: Kỳ Anh, Hà Tĩnh

 

6. Địa chỉ th­ường trú hiện nay:

      Số nhà, đường:  203 B, Hẻm 233, Y Wang

      Phư­ờng: Eatam

      Thành phố: Tp Buôn Ma Thuột

      Tỉnh: Daklak

      Điện thoại:  DĐ: 0905 851 851, Fax:.....................................................

      Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

7. Học vị:

Tiến sĩ: X

Năm bảo vệ: 2015 tại Đài Loan                    

Ngành: Toán học, Chuyên ngành: Tối ưu 

8. Chức danh khoa học:

8.1. Phó giáo sư­ Năm phong :.....................Nơi phong :............................................

8.2. Giáo S­ư Năm phong :.....................Nơi phong :.................................................

9. Chức danh nghiên cứu: 10. Chức vụ: Phó trưởng khoa

11. Cơ quan công tác:

Tên cơ quan: Trường Đại học Tây Nguyên

Phòng, Ban, Viện, Bộ môn (Trung tâm), Khoa: Khoa Khoa học tự nhiên và Công nghệ

Địa chỉ Cơ quan: 567 Lê Duẩn, Thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

Điện thoại: (0500)3825185 Fax: (0500)3825184

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN

12. Quá trình đào tạo

Bậc đào tạo

Nơi đào tạo

Chuyên môn

Năm tốt nghiệp

 Đại học  Đại học Tây Nguyên  Toán-Tin  2001
 Thạc sĩ  Đại học Vinh  Toán  2006
 Tiến sĩ  Đài Loan  Toán  2015

13. Các khoá đào tạo khác (nếu có)

Văn Bằng

Tên khoá đào tạo

Nơi đào tạo

Thời gian đào tạo

       
       
       
       
14. Trình độ ngoại ngữ (ghi rõ cấp độ: Tốt, Rất tốt, Khá, Trung bình)

Ngoại ngữ

Nghe

Nói

Đọc

Viết

Chứng chỉ quốc tế

 Tiếng Anh  Tốt  Tốt  Tốt  Tốt  IELTS 6.0
           
           

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

15. Quá trình công tác

Thời gian

(Từ năm ... đến năm...)

Chức vụ

Cơ quan công tác

Địa chỉ Cơ quan

 2002 -2004  Giảng viên  trường Đại học Tây Nguyên  567 Lê Duẩn, BMT
 2004-2006  Học viên cao học  trường Đại học Vinh  182 Lê Duẩn, TP Vinh
 2006-2010  Giảng viên  trường Đại học Tây Nguyên

 567 Lê Duẩn, BMT

2010 Học viên  Trung tâm Bộ trưởng giáo dục các nước Đông Nam Á (SEAMEO)

35 Lê Thánh Tôn, Q1, TP HCM

2011-2015 Nghiên cứu sinh National Cheng Kung University

Taiwan

2015-2016 Postdoctoral researcher  National Cheng Kung University

Taiwan

2017-2018 Giảng viên trường Đại học Tây Nguyên 567 Lê Duẩn, BMT
2018 Postdoctoral researcher  National Cheng Kung University  Taiwan
2018-nay Phó trưởng khoa trường Đại học Tây Nguyên 567 Lê Duẩn, BMT

16. Các sách chuyên khảo, giáo trình, bài báo khoa học đã công bố

16.1. Sách giáo trình

TT

Tên sách

Là tác giả hoặc
là đồng tác giả

Nơi xuất bản

Năm xuất bản

1

 Hình học Vi phân  Đồng tác giả  ĐH Quốc gia Hà Nội  2008

2

       

16.2 Sách chuyên khảo

TT

Tên sách

Là tác giả hoặc là đồng tác giả

Nơi xuất bản

Năm xuất bản

1

       

2

       

16.3 Các bài báo khoa học

16.3.1. Số bài đăng trên các tạp chí nư­ớc ngoài:2

16.3.2. Số bài báo đăng trên các tạp chí trong nư­ớc:3

16.3.3. Số báo cáo tham gia các Hội nghị khoa học Quốc tế:3

16.3.4. Số báo cáo tham gia các Hội nghị khoa học trong nư­ớc:3

16.3.5. Liệt kê đầy đủ các bài báo nêu trên từ tr­ước đến nay theo thứ tự thời gian, ưu tiên các dòng đầu cho 5 công trình tiêu biểu, xuất sắc nhất:

TT

Tên bài báo

Là tác giả hoặc là đồng tác giả

Tên tạp chí công bố

Năm công bố

 1  

Maximizing the sum of a generalized Rayleigh quotient

and another Rayleigh quotient on the unit sphere via

semidefinite programming
 Đồng tác giả  Journal of Global Optimization  2016
 2  

An SDP approach for quadratic fractional

problems with a two-sided quadratic constraint
 Đồng tác giả  Optimization Methods and Software  2016
 3  Các không gian L(D) và L(1)(D) trên đường cong đại số X  Tác giả  Tạp chí Đại học Tây Nguyên  2009
 4

Quy hoạch toàn phương: cách tiếp cận và những bài toán mở

 Tác giả  Tạp chí Đại học Tây Nguyên  2016
 5

Ứng dụng chéo hóa đồng thời hai ma trận

cho  quy hoạch toàn phương với một ràng buộc toàn phương

 Đồng tác giả Tạp chí Đại học Tây Nguyên   2017
 6

Chéo hóa đồng thời ba ma trận bởi một ma trận và ứng dụng

Đồng tác giả   Tạp chí Đại học Tây Nguyên   2018
17. Số l­ượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã đ­ược cấp:

TT

Tên và nội dung văn bằng

Số, Ký mã hiệu

Nơi cấp

Năm cấp

1

       

2

       

18. Sản phẩm KHCN:

18.1 Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở n­ước ngoài:…………………………….

18.2 Số l­ượng sản phẩm KHCN ứng dụng trong nư­ớc:……………………………….

18.3 Liệt kê chi tiết các sản phẩm vào bảng sau:

TT

Tên sản phẩm

Thời gian, hình thức, quy mô, địa chỉ áp dụng

Hiệu quả

1

     

2

     

19.Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp đã chủ trì hoặc tham gia

19.1 Đề tài, dự án hoặc nhiệm vụ KHCN khác đã và đang chủ trì

Tên/ Cấp

Thời gian (bắt đầu - kết thúc)

Cơ quản quản lý đề tài, thuộc Chương trình (nếu có)

Tình trạng đề tài (đã nghiệm thu/ chưa nghiệm thu)

 Dạng vi phân trên diện Riemann và không gian L(1)(D)/ Cấp cơ sở   03/2007-03/2008  Đại học Tây Nguyên  Đã nghiệm thu
 Nghiên cứu tính địa phương của các trường trong đại số vertex/ Cấp cơ sở  02/2009-12/2009  Đại học Tây Nguyên  Đã nghiệm thu
Nghiên cứu các tính chất của đại số vertex bảo giác 02/2010-12/2010  Đại học Tây Nguyên  Đã nghiệm thu

19.2 Đề tài, dự án, hoặc nhiệm vụ KHCN khác đã và đang tham gia với t­ư cách thành viên

Tên/ Cấp

Thời gian (bắt đầu - kết thúc)

Cơ quan quản lý đề tài, thuộc Ch­ương trình (nếu có)

Tình trạng đề tài (đã nghiệm thu/ chư­a nghiệm thu)

       

20. Giải thư­ởng về KHCN trong và ngoài nư­ớc

TT

Hình thức và nội dung giải thư­ởng

Tổ chức, năm tặng th­ưởng

     
     

NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN

Tham gia các tổ chức hiệp hội ngành nghề; thành viên Ban biên tập các tạp chí khoa học trong và ngoài nư­ớc; thành viên các hội đồng quốc gia, quốc tế:

 

 

 

 

 

Tôi cam đoan những thông tin cung cấp trên đây là chính xác, đầy đủ và hoàn toàn chịu mọi trách nhiệm nếu có sai lệch.

XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Đài Loan, ngày 19 tháng 11 năm 2015.
NGƯỜI KHAI

Nguyễn Văn Bồng