Smaller Default Larger

LÝ LỊCH KHOA HỌC

THÔNG TIN CÁ NHÂN

 

1. Họ và tên: Đinh Nam Lâm

2. Năm sinh: 08/12/1965 3. Nam/ Nữ: Nam

Dân tộc: Kinh

4. Nơi sinh: Buôn Ma Thuột – Đắk Lắk

5. Quê Quán: Huyện Thanh Oai – Hà Nội

6. Địa chỉ th­ường trú hiện nay:

Số nhà, đường: 38 Bùi Huy Bích

Phư­ờng (Xã): Tự An

Quận (Huyện): Buôn Ma Thuột

Thành Phố (Tỉnh): Đắk Lắk

Điện thoại: NR 0500 3854 887 DĐ: 0914 122 664 Fax:.....................................................

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

7. Học vị:

7.1. Tiến sĩ: 

Năm bảo vệ: 2004 tại : Pháp

Ngành:.Thú y Chuyên ngành: vi sinh vật

8. Chức danh khoa học:

9. Chức danh nghiên cứu:

10. Chức vụ: Cán bộ giảng dạy

11. Cơ quan công tác:

Tên cơ quan: Trường Đại học Tây Nguyên

Phòng, Ban, Viện, Bộ môn (Trung tâm), Khoa: Chăn nuôi Thú y

Địa chỉ Cơ quan: 567 Le Duẩn – Buôn Ma Thuột – Đắk Lắk

Điện thoại: 0500.3825496 Fax:.........................................................................

Email:......................................................................................................................................

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN

12. Quá trình đào tạo

Bậc đào tạo

Nơi đào tạo

Chuyên môn

Năm tốt nghiệp

Đại học Trường Đại học Tây Nguyên Chăn nuôi Thú y 1987
Thạc sĩ Trường Đại học Nông Lâm Tp. HCM Thú y 1999
Thạc sĩ Institute Polytechnique de Toulouse Thú y 2004

13. Các khoá đào tạo khác (nếu có)

Văn Bằng

Tên khoá đào tạo

Nơi đào tạo

Thời gian đào tạo

       
       
       
       
14.Trình độ ngoại ngữ (ghi rõ cấp độ: Tốt, Rất tốt, Khá, Trung bình)

Ngoại ngữ

Nghe

Nói

Đọc

Viết

Chứng chỉ quốc tế

Pháp Tốt Tốt Tốt Tốt DELF
Anh Khá Khá Khá Khá  
           

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

15. Quá trình công tác

Thời gian

(Từ năm ... đến năm...)

Chức vụ

Cơ quan công tác

Địa chỉ Cơ quan

1988 - 2015 Giảng viên chính Khoa Chăn nuôi Thú y – trường Đại học Tây Nguyên 567 Lê Duẩn - Buôn Ma Thuột
       
       

16. Các sách chuyên khảo, giáo trình, bài báo khoa học đã công bố

16.1. Sách giáo trình

TT

Tên sách

Là tác giả hoặc
là đồng tác giả

Nơi xuất bản

Năm xuất bản

1

       

2

       

16.2 Sách chuyên khảo

TT

Tên sách

Là tác giả hoặc là đồng tác giả

Nơi xuất bản

Năm xuất bản

1

       

2

       

16.3 Các bài báo khoa học

16.3.1. Số bài đăng trên các tạp chí nư­ớc ngoài:

16.3.2. Số bài báo đăng trên các tạp chí trong nư­ớc:

16.3.3. Số báo cáo tham gia các Hội nghị khoa học Quốc tế:

16.3.4. Số báo cáo tham gia các Hội nghị khoa học trong nư­ớc:

16.3.5. Liệt kê đầy đủ các bài báo nêu trên từ tr­ước đến nay theo thứ tự thời gian, ưu tiên các dòng đầu cho 5 công trình tiêu biểu, xuất sắc nhất:

TT

Tên bài báo

Là tác giả hoặc là đồng tác giả

Tên tạp chí công bố

Năm công bố

         
         
         
         
   
17. Số l­ượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã đ­ược cấp:

TT

Tên và nội dung văn bằng

Số, Ký mã hiệu

Nơi cấp

Năm cấp

1

       

2

       

3

       
         

18. Sản phẩm KHCN:

18.1 Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở n­ước ngoài:…………………………….

18.2 Số l­ượng sản phẩm KHCN ứng dụng trong nư­ớc:……………………………….

18.3 Liệt kê chi tiết các sản phẩm vào bảng sau:

TT

Tên sản phẩm

Thời gian, hình thức, quy mô, địa chỉ áp dụng

Hiệu quả

1

     

2

     

19. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp đã chủ trì hoặc tham gia

19.1 Đề tài, dự án hoặc nhiệm vụ KHCN khác đã và đang chủ trì

Tên/ Cấp

Thời gian (bắt đầu - kết thúc)

Cơ quản quản lý đề tài, thuộc Chương trình (nếu có)

Tình trạng đề tài (đã nghiệm thu/ chưa nghiệm thu)

Đề tài cấp cơ sở: Hội chứng MMA ở lợn nái sinh sản tại Đắk Lắk 2006 Trường ĐHTN Đã nghiệm thu
Tham gia đề tài cấp Bộ GD&ĐT: Khu hệ vi sinh vật đường ruột trâu bò 2007 Bộ GD&ĐT Đã nghiệm thu
Thực hiện đề tài cấp Bộ GD&ĐT: Khảo sát, đánh giá tình hình sử dụng chất lượng nước trong chăn nuôi 2010 Bộ GD&ĐT Đã nghiệm thu

19.2 Đề tài, dự án, hoặc nhiệm vụ KHCN khác đã và đang tham gia với t­ư cách thành viên

Tên/ Cấp

Thời gian (bắt đầu - kết thúc)

Cơ quan quản lý đề tài, thuộc Ch­ương trình (nếu có)

Tình trạng đề tài (đã nghiệm thu/ chư­a nghiệm thu)

Tham gia dự án nâng cao năng lực ngành Thú y 2000 Viện Thú y Đã kết thúc
Tham gia dự án nâng cao năng lực phòng chông cúm gia cầm 2006 Tổ chức Thú y không biên giới Đã kết thúc
       
       
       
       

Giải thư­ởng về KHCN trong và ngoài nư­ớc

TT

Hình thức và nội dung giải thư­ởng

Tổ chức, năm tặng th­ưởng

     
     

NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN

Tham gia các tổ chức hiệp hội ngành nghề; thành viên Ban biên tập các tạp chí khoa học trong và ngoài nư­ớc; thành viên các hội đồng quốc gia, quốc tế:

Tôi cam đoan những thông tin cung cấp trên đây là chính xác, đầy đủ và hoàn toàn chịu mọi trách nhiệm nếu có sai lệch.

XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Đắk Lắk, ngày 11 tháng 11 năm 2015
NGƯỜI KHAI

(đã ký)

Đinh Nam Lâm