Smaller Default Larger

LÝ LỊCH KHOA HỌC

THÔNG TIN CÁ NHÂN

 

1. Họ và tên: NGUYỄN HOÀNG PHƯƠNG        

2. Năm sinh: 1982                                    3. Nam/ Nữ: Nam  

     Dân tộc: Kinh

4. Nơi sinh: Buôn Ma Thuột, Daklak.

5. Quê Quán: Thừa Thiên Huế

6. Địa chỉ th­ường trú hiện nay:

      Số nhà, đường: 16 Trần Khắc Chân

      Phư­ờng Thành Công

      Thành phố Buôn Ma Thuột

      Tỉnh Daklak

      Điện thoại: 0905414858

     Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

7. Học vị:

8. Chức danh khoa học:

8.1. Phó giáo sư­ Năm phong :................Nơi phong :.................................................

8.2. Giáo S­ư Năm phong :.....................Nơi phong :.................................................

9. Chức danh nghiên cứu:         10. Chức vụ: Cán bộ giảng dạy

11. Cơ quan công tác:

Tên cơ quan: Trường Đại học Tây Nguyên

Phòng, Ban, Viện, Bộ môn (Trung tâm), Khoa:Bộ môn Công nghệ Môi trường, khoa Khoa học tự nhiên và Công nghệ.

Địa chỉ Cơ quan: 567 Lê Duẩn, Thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

Điện thoại: (0500)3825185 Fax: (0500)3825184

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN

12. Quá trình đào tạo

Bậc đào tạo

Nơi đào tạo

Chuyên môn

Năm tốt nghiệp

 Đại học  Trường Đại học Khoa học tự nhiên Tp. HCM  Khoa học Môi trường  2004
 Thạc sĩ  Viện Công nghệ Châu Á Thái Lan (AIT)  Kỹ thuật và Quản lý Môi trường  2011
 Tiến sĩ Đại học Bách khoa Tp. HCM  Công nghệ Môi trường
Chất thải rắn 
 
 TSKH      

13. Các khoá đào tạo khác (nếu có)

Văn Bằng

Tên khoá đào tạo

Nơi đào tạo

Thời gian đào tạo

       
       
       
       
14. Trình độ ngoại ngữ (ghi rõ cấp độ: Tốt, Rất tốt, Khá, Trung bình)

Ngoại ngữ

Nghe

Nói

Đọc

Viết

Chứng chỉ quốc tế

 Tiếng Anh  Tốt Tốt  Tốt  Tốt  Tốt nghiệp nước ngoài
           
           

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

15. Quá trình công tác

Thời gian

(Từ năm ... đến năm...)

Chức vụ

Cơ quan công tác

Địa chỉ Cơ quan

 2004 - 2017  Giảng viên  Trường Đại học Tây Nguyên  567 Lê Duẩn, Tp. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk
 2017 - 2020  Giảng viên Chính Trường Đại học Tây Nguyên  567 Lê Duẩn, Tp. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk
       

16. Các sách chuyên khảo, giáo trình, bài báo khoa học đã công bố

16.1. Sách giáo trình

TT

Tên sách

Là tác giả hoặc
là đồng tác giả

Nơi xuất bản

Năm xuất bản

1

 Quy hoạch Môi trường (ISBN: 978-604-0-09142-0)  Tác giả NXB Giáo dục Việt Nam  2016

2

       

16.2 Sách chuyên khảo

TT

Tên sách

Là tác giả hoặc là đồng tác giả

Nơi xuất bản

Năm xuất bản

1

 Thị trường, Quản lý tài nguyên và dịch bệnh vùng cao Việt Nam Đồng tác giả NXB Nông nghiệp  2008

2

       

16.3 Các bài báo khoa học

16.3.1. Số bài đăng trên các tạp chí nư­ớc ngoài: 02

16.3.2. Số bài báo đăng trên các tạp chí trong nư­ớc: 16

16.3.3. Số báo cáo tham gia các Hội nghị khoa học Quốc tế: 04

16.3.4. Số báo cáo tham gia các Hội nghị khoa học trong nư­ớc: 05

16.3.5. Liệt kê đầy đủ các bài báo nêu trên từ tr­ước đến nay theo thứ tự thời gian, ưu tiên các dòng đầu cho 5 công trình tiêu biểu, xuất sắc nhất:

TT

Tên bài báo

Là tác giả hoặc là đồng tác giả

Tên tạp chí công bố

Năm công bố

1  Livelihood of ethnic minorities and sustainable development of buffer zones: a case study of the Chu Yang Sin National Park, the Central Highlands of Vietnam Tác giả International Journal of  Sustainable Development (ISSN online: 1741-5268
 ISSN print: 0960-1406) 
2019
2  Recycling in Buonmathuot City, Daklak Province Tác giả International Conference: The Territorial dynamics of waste collection and recycling 2019
3  Rice Husk Biochars Modified with Magnetized Iron Oxides and Nano Zero Valent Iron for Decolorization of Dyeing Wastewater Đồng tác giả Processes 
(ISSN 2227-9717)
2019
4  Hiện trạng và định hướng tận dụng phế thải cây lúa tại tỉnh Daklak. Tác giả Tạp chí Khoa học trường Đại học Tây Nguyên (ISSN 1859-4611) 2018
5  Quy hoạch Tài Nguyên nước lưu vực sông 3S: Nghiên cứu trường hợp tại lưu vực sông Srêpok Tác giả Hội thảo quốc tế tham vấn khu vực tăng cường hợp tác và kết nối về quản trị nước ở lưu vực sông Sekong, Sesan, Srepok (3S) vì sinh kế cộng đồng bền vững. 2018
6  Thực nghiệm khả năng xử lý độ màu trong nước bằng vật liệu than sinh học từ tính kết hợp Sắt nano hóa trị 0 tổng hợp từ vỏ trấu. Tác giả Tạp chí Khoa học trường Đại học Tây Nguyên (ISSN 1859-4611) 2018
7  Hiện trạng và tiềm năng năng lượng từ phế thải nông nghiệp tại tỉnh Daklak. Tác giả Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng (ISSN: 1859-1531) 2018
8  Đánh giá hiện trạng và đề xuất hướng sử dụng bã cà phê tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk Đồng tác giả Tạp chí Khoa học trường Đại học Tây Nguyên (ISSN 1859-4611) 2017
9  Challenges in the Implementation of Solid waste Management Strategy in the Central Highlands of VietNam Tác giả

Journal of science and Technology, VAST. (ISSN 0866-708X).

The 3rd Scientific Conference: "Effective Management of Natural Resources and Environment for Green growth" - (SEMREGG 2016)

2016
10  Thực nghiệm xác định khối lượng, thành phần và tỷ lệ vật liệu tái chế trong chất thải rắn sinh hoạt tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk Tác giả

Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng. Tại Hội thảo ứng dụng công nghệ mới trong Công trình xanh. Đh Đà Nẵng. (ISSN 1859-1531)

2016
11  Ecological Modernization Theory (EMT) Perspectives of Solid Waste Management in the Central Highlands Tác giả Ecological insights and environmental protection for sustainable development under climate changes in East-Asia and Pacific regions. Proceeding of International workshops (ISBN: 978-614-73-4647-9). 2016
12  Thực nghiệm khả năng xử lí nước thải sinh hoạt bằng cây Chuối nước và cây Sậy trong mô hình bãi lọc ngầm tại trường Đại học Tây Nguyên.  Tác giả  Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng.
 Tại Hội thảo Ứng dụng công nghệ mới trong Công trình xanh, Đại học Đà Nẵng.
 2015
13  Hiện trạng môi trường nước và Quản lý chất thải rắn tại trường Đại học Tây Nguyên.  Tác giả  Tạp chí Khoa học trường Đại học Tây Nguyên (ISSN 1859-4611)  2015
14  Thiết kế nghiên cứu: Định hướng quản lý chất thải rắn bền vững vùng Tây Nguyên.  Tác giả  Tạp chí Khoa học trường Đại học Tây Nguyên (ISSN 1859-4611)  2015
15  Tiếp cận phương pháp nghiên cứu lựa chọn công nghệ xử lý chất thải rắn nông nghiệp bền vững tại tây nguyên.  Đồng tác giả  Tạp chí Khoa học trường Đại học Tây Nguyên (ISSN 1859-4611  2015
16  Current Solid Waste Management in the Central Highlands of Vietnam and A Perspective Towards Greening. Tác giả

Journal of Science and Technilogy, VAST. (ISSN 0866 – 708X). International conference: Green Environment for Sustainable development.

 2014
17 Hiện trạng quản lý chất thải rắn ở các Tỉnh Tây Nguyên.  Đồng tác giả  Tạp chí Khoa học Công nghệ Việt Nam, Bộ Khoa học Công nghệ. (ISSN 1859 – 4794) 2014
18  Một số kết quả điều tra, đánh giá hiện trạng chất thải rắn các tỉnh Tây Nguyên  Đồng tác giả Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam  2014
19  Thực nghiệm khả năng xử lí nước thải sinh hoạt bằng cây Chuối nước và cây Sậy trong mô hình bãi lọc ngầm tại trường Đại học Tây Nguyên.  Tác giả  Hội nghị KHCN tuổi trẻ các trường Đại học, cao đẳng khối Nông Lâm Ngư Thủy toàn quốc lần VI năm 2014.  2014
20  Sinh kế của các cộng đồng dân tộc thiểu số vùng đệm và ảnh hưởng đến đa dạng sinh học của vườn quốc gia Chư Yang Sin  Tác giả  Tạp chí số 1 Diễn đàn Vùng cao Việt Nam, NXB Nông nghiệp Hà Nội.
Tại Hội nghị tổng kết diễn đàn Vùng cao Việt Nam.
 2008
21  Hiện trạng quản lý chất thải rắn y tế tại thành phố Buôn Ma Thuột  Tác giả  Hội nghị KHCN tuổi trẻ các trường Đại học, cao đẳng khối Nông Lâm Ngư Thủy toàn quốc lần III.  2007
22  Nghiên cứu hiện trạng quản lý chất thải rắn y tế tại thành phố Buôn Ma Thuột  Tác giả  Tạp chí khoa học số 1 trường Đại học Tây Nguyên  2007
   
17. Số l­ượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã đ­ược cấp:

TT

Tên và nội dung văn bằng

Số, Ký mã hiệu

Nơi cấp

Năm cấp

1

       

2

       

3

       
         

18. Sản phẩm KHCN:

18.1 Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở n­ước ngoài:…………………………….

18.2 Số l­ượng sản phẩm KHCN ứng dụng trong nư­ớc:……………………………….

18.3 Liệt kê chi tiết các sản phẩm vào bảng sau:

TT

Tên sản phẩm

Thời gian, hình thức, quy mô, địa chỉ áp dụng

Hiệu quả

1

     

2

     

19. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp đã chủ trì hoặc tham gia

19.1 Đề tài, dự án hoặc nhiệm vụ KHCN khác đã và đang chủ trì

Tên/ Cấp

Thời gian (bắt đầu - kết thúc)

Cơ quản quản lý đề tài, thuộc Chương trình (nếu có)

Tình trạng đề tài (đã nghiệm thu/ chưa nghiệm thu)

 Hiện trạng thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn các tỉnh Tây Nguyên/Đề tài nhánh cấp nhà Nước  2013 - 2014  Chương trình Tây Nguyên 3.  Đã nghiệm thu
 Điều tra hiện trạng môi trường nước và quản lý chất thải rắn tại trường Đại học Tây Nguyên/Cấp cơ sở  2012 – 2013  Trường Đại học Tây Nguyên  Đã nghiệm thu
 Đánh giá tác động của bãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt thành phố Buôn Ma Thuột đến môi trường nước xung quanh/Cấp cơ sở 2007 - 2008  Trường Đại học Tây Nguyên  Đã nghiệm thu
 Sinh kế của cộng đồng dân tộc thiểu số vùng đệm và ảnh hưởng đến đa dạng sinh học của vườn quốc gia Chư Yang Sin/ Dự án.  2007 - 2008  Dự án Diễn đàn vùng cao Việt Nam. Rockerfeller tài trợ.  Đã nghiệm thu
 Nghiên cứu quản lý chất thải rắn y tế tại các bệnh viện thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Daklak/Cấp cơ sở 2005 - 2006  Trường Đại học Tây Nguyên  Đã nghiệm thu

19.2 Đề tài, dự án, hoặc nhiệm vụ KHCN khác đã và đang tham gia với t­ư cách thành viên

Tên/ Cấp

Thời gian (bắt đầu - kết thúc)

Cơ quan quản lý đề tài, thuộc Ch­ương trình (nếu có)

Tình trạng đề tài (đã nghiệm thu/ chư­a nghiệm thu)

 Chế tạo than sinh học từ tính để ứng dụng cho xử lý nước thải dệt nhuộm./Cấp Bộ 2017 - 2019 Đại học Quốc gia Tp. HCM  Đã nghiệm thu
 Đánh giá hiện trạng và đề xuất hướng sử dụng bã cà phê tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Daklak./Cấp cơ sở 2016 Trường Đại học Tây Nguyên  Đã nghiệm thu
 Điều tra, đánh giá hiện trạng thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn các tỉnh Tây Nguyên và đề xuất phương án qui hoạch, xử lý và quản lý chất thải rắn phù hợp đến năm 2020 tầm nhìn 2030./Cấp Nhà nước  2012 - 2015  Chương trình Tây Nguyên 3.  Đã nghiệm thu.
 Nghiên cứu xử lý nước thải sinh hoạt trường Đại học Tây Nguyên bằng mô hình bãi lọc ngầm./Cơ sở  2012  Trường Đại học Tây Nguyên  Đã nghiệm thu
 Nghiên cứu giảm thiểu ô nhiễm môi trường cho hoạt động chế biến nông sản tại địa bàn tỉnh Daklak/Tiểu dự án   2011 - 2012  Dự án Giáo dục đại học II Trường Đại học Tây Nguyên.  Đã nghiệm thu

20. Giải thư­ởng về KHCN trong và ngoài nư­ớc

TT

Hình thức và nội dung giải thư­ởng

Tổ chức, năm tặng th­ưởng

1  Giải thưởng Danh hiệu Trí Thức vì sự nghiệp Phát triển nông nghiệp và nông thôn Việt Nam.  Hội Trí thức trẻ Khoa học và Công nghệ Việt Nam, 2015.
2  Giải nhất Hội nghị Khoa học và Công nghệ tuổi trẻ các trường Đại học, cao đẳng khối Nông Lâm Ngư Thủy toàn quốc lần VI.  Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung ương đoàn TNCSHCM, 2014.
3  Người hướng dẫn nhóm sinh viên đạt Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học Toàn quốc.  Bộ Giáo dục và Đào tạo 2018.

NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN

  Tham gia các tổ chức hiệp hội ngành nghề: thành viên Ban biên tập các tạp chí khoa học trong và ngoài nước; thành viên các hội đồng quốc gia, quốc tế;...

 - Thành viên Hội đồng thẩm định Đánh giá tác động Môi trường các dự án tỉnh Daklak.

 - Cố vấn Trưởng Viện Khoa học và Công nghệ Môi trường Tây Nguyên (TIEST).

 

Tôi cam đoan những thông tin cung cấp trên đây là chính xác, đầy đủ và hoàn toàn chịu mọi trách nhiệm nếu có sai lệch.

XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Đắk Lắk, ngày 27 tháng 12 năm 2019.
NGƯỜI KHAI

(Ký và ghi rõ họ tên)