Smaller Default Larger

                                                                LÝ LỊCH KHOA HỌC

THÔNG TIN CÁ NHÂN

 

1. Họ và tên: VŨ TIẾN QUANG

2. Năm sinh: 1963  

3. Giới tính: Nam    Dân tộc: Kinh

4. Nơi sinh: Lãng Công – Sông Lô – Vĩnh Phúc

5. Quê Quán: Lãng Công – Sông Lô – Vĩnh Phúc

6. Địa chỉ th­ường trú hiện nay:

      Số nhà, đường: 46A, Phan Huy Chú

      Phư­ờng (Xã): Khánh Xuân

      Quận (Huyện): Buôn Ma Thuột 

      Thành Phố (Tỉnh): Đắk Lắk

      Điện thoại: 0914117464

      Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
7. Học vị:
  7.1. Tiến sĩ                      
  Năm bảo vệ:  2012                 Tại:  Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội
  Ngành: Nông Nghiệp               Chuyên ngành: Chăn nuôi 

8. Chức danh khoa học:GVC

9. Chức danh nghiên cứu: TS

10. Chức vụ: Phó Bộ môn

11. Cơ quan công tác:

Tên cơ quan: Trường Đại học Tây Nguyên

Phòng, Ban, Viện, Bộ môn (Trung tâm), Khoa: Bộ môn Sinh học vật nuôi

Địa chỉ Cơ quan: 567 Lê Duẩn, Thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

Điện thoại: (0500)3825185 Fax: (0500)3825184

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN

12. Quá trình đào tạo

Bậc đào tạo

Nơi đào tạo

Chuyên môn

Năm tốt nghiệp

 Đại học  Đại học Tây nguyên  Chăn nuôi Thú y  1986
 Thạc sỹ
 Đại học Nông nghiệp I Hà Nội  Chăn nuôi  1997
 Tiến sĩ  Đại học Nông nghiệp Hà Nội  Chăn nuôi  2012

13. Các khoá đào tạo khác (nếu có)

Văn Bằng

Tên khoá đào tạo

Nơi đào tạo

Thời gian đào tạo

 Chứng chỉ  Giáo dục Đại học  Trường Cán bộ quản lý Giáo dục và Đào tạo   8/1998
 Chứng chỉ  Nâng cao năng lực nghiên cứu và phát triển nông thôn bền vững Viện NC chính sách  phát triển Nông nghiệp - Chương trình nghiên cứu Việt Nam – Hà Lan  12/1999
 Chứng chỉ  Nâng cao năng lực quản lý Giáo dục Đại học  Đại học Nông nghiệp I Hà Nội  9/2002
 Chứng chỉ  Thông tin khoa học thông qua nói và viết  Đại học Nông nghiệp Hà Nội - Hội đồng liên đại học cộng đồng Pháp ngữ Bỉ   2/2009
 Chứng chỉ  Các Dự án nghiên cứu  Đại học Nông nghiệp Hà Nội - Hội đồng liên đại học cộng đồng Pháp ngữ Bỉ   3/2009
 Chứng chỉ  Nghiên cứu tài liệu và sử lý thông tin  Đại học Nông nghiệp Hà Nội - Hội đồng liên đại học cộng đồng Pháp ngữ Bỉ   3/2009
 Chứng chỉ  Cơ sở dữ liệu và phân tích thống kê  Đại học Nông nghiệp Hà Nội - Hội đồng liên đại học cộng đồng Pháp ngữ Bỉ   4/2009
 Chứng chỉ  Phương pháp thí nghiệm và điều tra nghiên cứu  Đại học Nông nghiệp Hà Nội - Hội đồng liên đại học cộng đồng Pháp ngữ Bỉ  1/2010
 Chứng chỉ  Phân tích hệ thống và mô hình hóa  Đại học Nông nghiệp Hà Nội - Hội đồng liên đại học cộng đồng Pháp ngữ Bỉ   1/2010
 Chứng chỉ  Phương pháp chuyển giao kỹ thuật vào môi trường nông thôn  Đại học Nông nghiệp Hà Nội - Hội đồng liên đại học cộng đồng Pháp ngữ Bỉ  12/2010
       
       
14. Trình độ ngoại ngữ (ghi rõ cấp độ: Tốt, Rất tốt, Khá, Trung bình)

Ngoại ngữ

Nghe

Nói

Đọc

Viết

Chứng chỉ quốc tế

 Anh Văn  Khá  Khá  Khá  Khá  
 Nga Văn  Trung bình  Trung bình  Trung bình  Trung bình  
           

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

15. Quá trình công tác

Thời gian

(Từ năm 1986 đến năm2019)

Chức vụ

Cơ quan công tác

Địa chỉ Cơ quan

 1986 – 1997  KS, GV  Đại học Tây nguyên  567 Lê Duẩn – Buôn Ma Thuột – Đắk Lắk
 1997 – 2003  ThS, GV  Đại học Tây nguyên  567 Lê Duẩn – Buôn Ma Thuột – Đắk Lắk
 2003  – 212  ThS, GVC  Đại học Tây nguyên  567 Lê Duẩn – Buôn Ma Thuột – Đắk Lắk
 2012 - 2015  TS, GVC  Đại học Tây nguyên  567 Lê Duẩn – Buôn Ma Thuột – Đắk Lắk
 2015- 2019  TS. Phó Bộ môn  Đại học Tây nguyên  567 Lê Duẩn – Buôn Ma Thuột – Đắk Lắk

16. Các sách chuyên khảo, giáo trình, bài báo khoa học đã công bố

16.1. Sách giáo trình

TT

Tên sách

Là tác giả hoặc
là đồng tác giả

Nơi xuất bản

Năm xuất bản

1

 Giáo trình Nuôi Ong mật  Là tác giả  ĐHTN  2013

2

 Giáo Trình Hệ thống Nông nghiệp  Là Đồng tác giả  NXBNN HN

 2019

16.2 Sách chuyên khảo

TT

Tên sách

Là tác giả hoặc là đồng tác giả

Nơi xuất bản

Năm xuất bản

1

 Kết quả nghiên cứu các đề án VNRP Tập 6  Là tác giả  Nhà xuất bản Nông nghiệp Hà Nội  2005

2

       

16.3 Các bài báo khoa học

16.3.1. Số bài đăng trên các tạp chí nư­ớc ngoài:

16.3.2. Số bài báo đăng trên các tạp chí trong nư­ớc: 9

16.3.3. Số báo cáo tham gia các Hội nghị khoa học Quốc tế:

16.3.4. Số báo cáo tham gia các Hội nghị khoa học trong nư­ớc:

16.3.5. Liệt kê đầy đủ các bài báo nêu trên từ tr­ước đến nay theo thứ tự thời gian, ưu tiên các dòng đầu cho 5 công trình tiêu biểu, xuất sắc nhất:

TT

Tên bài báo

Là tác giả hoặc là đồng tác giả

Tên tạp chí công bố

Năm công bố

 1  Đặc điểm hình thái ong thợ và tỷ lệ cận huyết của các đàn ong Ý (Apis mellifera ligustica spinola) nuôi tại Đắk Lắk  Là tác giả  Tạp chí khoa học phát triển, Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội  2010
 2  

Một số kết quả chọn lọc giống ong mật Apis mellifera ligustica spinola  nuôi  tại Đắk Lắk

 Là tác giả  Tạp chí khoa học phát triển, Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội  2011
 3  Ảnh hưởng của chọn lọc tới khả năng sản xuất của các đàn ong apis mellifera ligustica spinola Tại Đắk Lắk.  Là tác giả  Tạp chí Khoa học kỹ thuật chăn nuôi  2012
 4  Ảnh hưởng của mùa vụ tạo chúa đến số lượng ống trứng và sức đẻ trứng  của ong chúa  Apis mellifera ligustica spinola nuôi  tại Đắk Lắk  Là tác giả  Tạp chí Khoa học kỹ thuật chăn nuôi  2012
 5  Tình hình nhiễm bệnh ký sinh trùng varroa và bệnh thối ấu  trùng trong đàn ong Ý nuôi tại Đắk Lắk.  Là tác giả  Tạp chí khoa học kỹ thuật Thú Y  1999
 6  Trị bệnh varroatosis avium ở ong Apis mellifera ligustica spinola tại Đắk Lắk bằng biện pháp sinh học  Là tác giả  Tạp chí khoa học kỹ thuật Thú Y  1999
 7  Biện pháp làm giảm hàm lượng nước trong mật ong.   Là tác giả  Tạp chí khoa học kỹ thuật Chăn nuôi  1998
 8  Khả năng sản xuất mật của ong Ý nuôi tại Đắk Lắk và biện pháp nâng cao chất lượng mật ong  Là tác giả  Tập san khoa học kỹ thuật nông lâm nghiệp Đại học Nông Lâm TP. HCM   1998
 9  Một số đặc điểm hình thái ong thợ và mức độ cận huyết của các đàn ong Ý (Apis mellifera ligustica spinola) nuôi tại Đắk Lắk Việt Nam.  Là tác giả  Tập san khoa học kỹ thuật nông lâm nghiệp trường Đại học Nông Lâm TP. HCM  1998
   
17. Số l­ượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã đ­ược cấp

TT

Tên và nội dung văn bằng

Số, Ký mã hiệu

Nơi cấp

Năm cấp

1

       

2

       

18. Sản phẩm KHCN:

18.1 Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở n­ước ngoài:…………………………….

18.2 Số l­ượng sản phẩm KHCN ứng dụng trong nư­ớc:……………………………….

18.3 Liệt kê chi tiết các sản phẩm vào bảng sau:

TT

Tên sản phẩm

Thời gian, hình thức, quy mô, địa chỉ áp dụng

Hiệu quả

1

 Trị bệnh varroatosis avium ở ong Apis mellifera ligustica spinola tại Đắk Lắk bằng biện pháp sinh học  Từ năm 1999 cung cấp thông tin cho người nuôi ong,  các trại ong ở các địa phương có thể áp dụng biện pháp sinh học để trị bệnh   Giảm được thiệt hại do bệnh, góp phần tạo ra sản phẩm ong mật sạch 

2

Giải pháp xoá đói giảm nghèo cho đồng bào dân tộc Êđê. Từ năm 2002 đề án đã đóng góp vào chính sách phát triển kinh tế xã hội tại xã Eakao thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk Điều kiện sống của các hộ đồng bào dân tộc Êđê tại xã đã được cải thiện 
3 Biện pháp làm giảm hàm lượng nước trong mật ong. Từ năm 1999 cung cấp thông tin cho người nuôi ong, các trại ong ở các địa phương có thể áp dụng khi khai thác mật ong Giảm được hàm lượng nước trong mật ong khi khai thác
4 Giáo trình Nuôi Ong mật Từ năm 2013 giáo trình đã được sử dụng làm tài liệu học tập cho sinh viên các chuyên ngành Chăn nuôi, Thú y, Khoa học cây trồng, Bảo vệ thực vật trường Đ.học Tây Nguyên  Cung cấp những tri thức liên quan đến các giống ong mật, nghề nuôi và khai thác sản phẩm ong mật
5 Đặc điểm hình thái ong thợ và tỷ lệ cận huyết của các đàn ong ý (Apis mellifera ligustica spinola) nuôi tại Đắk Lắk Từ năm 2010 cung cấp thông tin cho nhà khoa học, người nuôi ong,  các trại ong có thể sử dụng các dữ liệu trong chọn lọc giống ong mật Chất lượng giống ong mật sẽ được cải thiện sau khi sử dụng các dữ liệu trong chọn lọc
6 Ảnh hưởng của chọn lọc tới khả năng sản xuất của các đàn ong apis mellifera ligustica spinola Tại Đắk Lắk. Từ năm 2011 cung cấp thông tin cho nhà khoa học, người nuôi ong,  các trại ong có thể sử dụng các dữ liệu trong chọn lọc giống ong mật Chất lượng giống ong mật sẽ được cải thiện sau khi sử dụng các dữ liệu trong chọn lọc
7 Ảnh hưởng của mùa vụ tạo chúa đến số lượng ống trứng và sức đẻ trứng  của ong chúa  Apis mellifera ligustica spinola nuôi  tại Đắk Lắk Từ năm 2012 cung cấp thông tin cho nhà khoa học, người nuôi ong,  các trại ong có thể sử dụng các dữ liệu trong chọn lọc giống ong mật Chất lượng giống ong mật sẽ được cải thiện sau khi sử dụng các dữ liệu trong chọn lọc

8

 Một số kết quả chọn lọc giống ong mật Apis mellifera ligustica spinola  nuôi  tại Đắk Lắk  Từ năm 2012 cung cấp thông tin cho nhà khoa học, người nuôi ong,  các trại ong có thể sử dụng các dữ liệu trong chọn lọc giống ong mật  Các dữ liệu được tham khảo để so sánh khi tiến hành chọn lọc giống ong

19. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp đã chủ trì hoặc tham gia

19.1 Đề tài, dự án hoặc nhiệm vụ KHCN khác đã và đang chủ trì

Tên/ Cấp

Thời gian (bắt đầu - kết thúc)

Cơ quản quản lý đề tài, thuộc Chương trình (nếu có)

Tình trạng đề tài (đã nghiệm thu/ chưa nghiệm thu)

 Đề Tài  2004-2005  Bộ GD&ĐT  đã nghiệm thu
 Đề tài  2001-2003  Bộ NN&PTNT  đã nghiệm thu
 Đề án  2002-2004

 Chương trình NC Việt Nam - Hà Lan

 Đã nghiệm thu

19.2 Đề tài, dự án, hoặc nhiệm vụ KHCN khác đã và đang tham gia với t­ư cách thành viên

Tên/ Cấp

Thời gian (bắt đầu - kết thúc)

Cơ quan quản lý đề tài, thuộc Ch­ương trình (nếu có)

Tình trạng đề tài (đã nghiệm thu/ chư­a nghiệm thu)

 Đề án  2002-2004  Chương trình NC Việt Nam - Hà Lan  đã nghiệm thu
 Dự án Việt - Bỉ  2008-2012  Chương trình NC Việt Bỉ  đã nghiệm thu

20. Giải thư­ởng về KHCN trong và ngoài nư­ớc

TT

Hình thức và nội dung giải thư­ởng

Tổ chức, năm tặng th­ưởng

     

NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN

Tham gia các tổ chức hiệp hội ngành nghề; thành viên Ban biên tập các tạp chí khoa học trong và ngoài nư­ớc; thành viên các hội đồng quốc gia, quốc tế:

 

 

Tôi cam đoan những thông tin cung cấp trên đây là chính xác, đầy đủ và hoàn toàn chịu mọi trách nhiệm nếu có sai lệch.

XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Đắk Lắk, ngày 11 tháng 04 năm 2019.
NGƯỜI KHAI

(đã ký)

VŨ TIẾN QUANG